Year 2015, Volume 3, Issue 5, Pages 32 - 49 2015-06-30

Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)

Macit Demirer [1]

182 572

Gümüşhânevî, 19. Yüzyılın önemli Osmanlı âlimlerinden birisidir. Aynı zamanda o, bir tarikat şeyhidir. Hayatını ilme ve toplumun ihyasına adayan Gümüşhânevî, islamî ilimlerin çeşitli alanlarında eserler vermiştir. Hadisle ilgili ise beş kıymetli eseri vardır. Bu eserlerden birisi de harf sırası esas alınarak hazırlanmış Garâibü'l-ehâdîs'in şerhi olan Letâifü'l-hikem'dir. Bu eserde Gümüşhânevî, hadisleri kısa kısa şerh etmeyi tercih etmiştir. Hadislerin şerhinde en fazla Münâvî'nin Feyzu'l-kadîr isimli el-Câmiu's-sağîr şerhinden yararlanmıştır. Hadisleri değerlendirirken genelde yerleşik hadis terimlerini kullanan Gümüşhânevî, zaman zaman kendine has bir kavram olan lâhin kavramını da kullanmıştır. Fakat bu kavramın muhtevası ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapmamıştır. İşte biz bu makalemizde bu kavramdan neyin anlaşılması gerektiği üzerinde durduk.

Gumushanevi, lâhin, Letaifu'l-hikem, Garaibu'l-ehadi
  • Ahmed b. Hanbel (241/855), -el-Müsned, I-VI, 2. Baskı, nşr. Dâru Sahnûn/ Çağrı Yayınları, İstanbul 1992/1413.
  • Ali el-Kârî, Ebü'l-Hasan, Nureddin Ali b. Sultan Muhammed (1014/1606), -el-Esrâru'l-merfûa, thk. Muhammed Sabbağ, Dâru'l-Emanet, Beyrut.
  • Ali el-Müttekî, (975/1567), -Kenzü'l-ummâl, I-XVIII, thk. Mahmud Ömer ed-Dimyâtî, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2. Baskı, Beyrut 2004/1424.
  • Beyhakî, Ebû Bekir, Ahmed b. el-Huseyn (458/1066), -el-Âdâb, thk. Ebû Abdillah es-Said el-Mendûh, 1. Baskı, Müessesetür'l-Kütübi's-Sekafiyye, 1988/1408.
  • --------; es-Sünenü’l-kübra, I-X, thk. Muhammed Abdulkadir Ata, Mektebetü Dâri'l-Baz, Mekke 1994/1414.
  • --------; Şuabü'l-îman, I-XIV thk. Abdulali Abdulhâmid Hamid, 1. Baskı, Mektebetü'r-Rüşd, Riyad 2003/1423.
  • Bezzâr, Ebû Bekir, Ahmed b. Amr (292/905), -Müsnedü’l- Bezzar, I-XVIII, thk. Mahfûzurrahman Zeynullah-Adil b. Sa'd, 1. Baskı, Mektebetü'l-Ulûm ve'l-Hıkem, Medine 2009/1430.
  • Bilmen, Ömer Nasûhî (1391/1971), Hukukı İslâmiyye ve ıstılahatı fıkhiyye kamusu, I-VIII, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1985.
  • Burhânüddîn el-Halebî, Ebü'l-Vefâ, İbrahim b. Muhammed (841/1438), -el-Keşfü'l-hasîs, thk. Subhi Sâmerrâî, 1. Baskı, Âlemü'l-Kütüb, Beyrut 1987/1407.
  • Demirer, Macit, Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî ve Hadisçiliği, Aybil Yayınları, Konya 2011.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Macit Demirer
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { abuifd285186, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-0494}, address = {Abant İzzet Baysal University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {32 - 49}, doi = {}, title = {Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)}, key = {cite}, author = {Demirer, Macit} }
APA Demirer, M . (2015). Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (5), 32-49. Retrieved from http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285186
MLA Demirer, M . "Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 32-49 <http://dergipark.org.tr/abuifd/issue/25451/285186>
Chicago Demirer, M . "Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2015): 32-49
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği) AU - Macit Demirer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 49 VL - 3 IS - 5 SN - -2148-0494 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği) %A Macit Demirer %T Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği) %D 2015 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2148-0494 %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Demirer, Macit . "Farklı Bir Hadis Kavramı: Lâhin (Letâifü'l-Hikem Örneği)". Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 5 (June 2015): 32-49.