Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1206 - 1213 2019-04-15

Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar
Use of corticosteroids for lung maturation in multiple pregnant at risk of preterm delivery; Perinatal outcomes

Mehmet BÜLBÜL [1] , Esra Boyar [2] , İpek Çakılkaya [3] , Selahaddin Akar [4] , Berna Dilbaz [5]

65 129

Amaç: Erken doğmuş bebeklerde respiratuvar distres sendromunun (RDS) önlenmesinde antenatal kortikosteroid (AKS) tedavisi yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, bu tedavinin çoğul gebeliklerdeki sonuçları halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, erken doğum riski taşıyan çoğul gebeliklerde AKS’in etkisini araştırmaktır.

Yöntem: İki yıllık bir dönemde bir Üniversite Hastanesinde çoğul gebelik ve erken doğumu riski ile hospitalize edilerek doğum yapan 68 kadının tıbbi kayıtları incelendi. Çalışmaya alınan kadınların 67’si ikiz gebelik, bir tanesi ise üçüz gebelikti. Demografik özellikler, obstetrik öykü, gebelik yaşı, maternal komorbidite varlığı, doğum şekli, maternal ve fetal sonuçlar kaydedilerek incelendi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 31,9±5,7 yıldı. Hastaneye yatırıldıklarında ortalama gebelik haftası 33.1±2.5 haftaydı. Hastaların %48,5'i spontan, %26,5'i kontrollü ovaryan stimülasyon ve intrauterin inseminasyon ve %25'i in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi yöntemiyle gebe kalmıştı. Altmış sekiz hastanın 45’inde (%66,2) tek doz, 23'ünde (% 33.8) multidoz kortikosteroid uygulandı. Kortikosteroid ile doğum arasındaki ortalama süre 81±276 saat idi.  Postpartum dönemde bir hastada fasiyal paralizi ve bir hastada da cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Doğan 137 bebeğin %51,1’inde yoğun bakım gereksinimi olmaz iken, %48.9’u yenidoğanın geçici takipnesi, RDS, sarılık nedeni ile yenidoğan yoğun bakım (YDYB) ünitesine alındı. Üç yenidoğan postpartum dönemde kaybedildi (650, 750 ve 875 gr).

Sonuç: Çoğul gebeliklerin yaklaşık % 50'sinde görülen preterm doğum yenidoğan mortalite/morbiditesi için önemli risk oluşturmaktadır. Çoğul gebelerde preterm doğum bağlı gelişecek RDS’nin önlenmesi ve YDYB ihtiyacının azaltılması için AKS kullanımı önemlidir. Preterm doğum ile komplike olan çoğul gebeliklerde RDS gelişimi sağ kalımı etkileyen en önemli faktördür. RDS önlenmesinde AKS kullanımı önemlidir.

Objective:  Although antenatal corticosteroid (ACS) treatment is widely used for prevention of respiratory distress syndrome (RDS) in preterm infants the results of this treatment is still controversial in multiple pregnancies. The aim of this study is to evaluate the effect of antenatal corticosteroid on the mother and the neonate in multiple pregnancies at risk of preterm birth.

Methods: Medical records of 68 women with twin or triplet pregnancies at risk of preterm birth who delivered at a University Hospital in two years period were analyzed. Sixty-seven of the women recruited had twin pregnancy while the remaining one had triplets. The demographic characteristics, obstetric history, gestational age, presence of maternal co-morbidities, mode of delivery, maternal and fetal outcome were recorded.

Findings: The average age of the patients was 31.9±5.7. The average week of pregnancy at admission to the hospital was 33.1±2.5 weeks. 48.5% of the patients had spontaneous pregnancy while 26.5% got pregnant after controlled ovarian hyperstimulation and intrauterine insemination and 25% had in vitro fertilization and embryo transfer. Out of 68 patients 45 (66.2%) received single dose, 23 had (33.8%) multi doses of corticosteroids. The average time between corticosteroid administration and delivery was 81±276 hours. One patient had facial paralysis and another one had surgical site infection during the postpartum period. Out of 137 babies delivered, 70 (51.1%)  were not admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) while the indications for admission in the remaining 48.9% were RDS, icterus and transient tachypnea of the neonate. Three neonates did not survive (650, 750 and 875 gr).

Conclusion:  Preterm birth that is encountered in 50% of the multiple pregnancies is a major risk factor for neonatal morbidity and mortality. In order to prevent RDS and decrease the need for admission to NICU it is important to administer ACS. In multiple pregnancies complicated with preterm delivery, development of RDS has the highest impact on survival. ACS use is important for prevention of RDS.

 • 1. Kulkarni AD, Jamieson DJ, Jones Jr HW, Kissin DM, Gallo MF, Macaluso M, et al. Fertility treatments and multiple births in the United States. N Engl J Med 2013;369(23):2218–25.
 • 2. Ward RM, Beachy JC. Neonatal complications following preterm birth. BJOG 2003;110:8–16.
 • 3. Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;3, CD004454.
 • 4. Gyamfi C, Mele L, Wapner RJ, Spong CY, Peaceman A, Sorokin Y, et al. The effect of plurality and obesity on betamethasone concentrations in women at risk for preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2010;203(3):219.e1–5.
 • 5. Blickstein I, Shinwell ES, Lusky A, Reichman B, in collaboration with the Israel Neonatal Network. Plurality-dependent risk of respiratory distress syndrome among very-low-birth-weight infants and antepartum corticosteroid treatment. Am J Obstet Gynecol 2005;192(2):360–4.
 • 6. Booker WA, Gyamfi-Bannerman C. Antenatal Corticosteroids: Who Should We Be Treating? Clin Perinatol. 2018;45(2):181-198. doi: 10.1016/j.clp.2018.01.002.
 • 7. Riskin-Mashiah S, Reichman B, Bader D, Kugelman A, Boyko V, Lerner-Geva L, Riskin A. Population-based study on antenatal corticosteroid treatment in preterm small for gestational age and non-small for gestational age twin infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(5):553-559. doi: 10.1080/14767058.2017.1292242
 • 8. Melamed N, Shah J, Yoon EW, Pelausa E, Lee SK, Shah PS, Murphy KE; Canadian Neonatal Network Investigators. The role of antenatal corticosteroids in twin pregnancies complicated by preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(4):482.e1-9.
 • 9. Vaz A, Malheiro MF, Severo M, Rodrigues T, Guimarães H, Montenegro N. Effect of antenatal corticosteroids on morbidity and mortality of preterm singletons and twins. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018; 31(6):754-760. doi: 10.1080/14767058.2017.1297408.
 • 10. Fillion A, Boutin A, Gareau-Léonard A, Labine L, Gasse C, Gaudreau C, Demers S, Bujold E. Use of Antenatal Corticosteroid Therapy: A Descriptive Study of Clinical Practice Trends. J Obstet Gynaecol Can. 2018 23. pii: S1701-2163(18)30523-1.
 • 11. Gyamfi-Bannerman C, Son M. Preterm Premature Rupture of Membranes and the Rate of Neonatal Sepsis After Two Courses of Antenatal Corticosteroids. Obstet Gynecol. 2014;124(5):999-1003.
 • 12. Haviv HR, Said J, Mol BW. The place of antenatal corticosteroids in late preterm and early term births Semin Fetal Neonatal Med. 2018 4. pii: S1744-165X(18)30112-4.
 • 13. Sotiriadis A, Makrydimas G, Papatheodorou S, Ioannidis JP, McGoldrick E. Corticosteroids for preventing neonatal respiratory morbidity after elective caesarean section at term. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 3;8:CD006614.
 • 14. Salem SY, Kibel M, Asztalos E, Zaltz A, Barrett J, Melamed N. Neonatal Outcomes of Low-Risk, Late-Preterm Twins Compared With Late-Preterm Singletons. Obstet Gynecol. 2017;130(3):582-590. doi: 10.1097/AOG.0000000000002187.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma/Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5695-2586
Author: Mehmet BÜLBÜL
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5849-1602
Author: Esra Boyar
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8360-236X
Author: İpek Çakılkaya
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5915-8652
Author: Selahaddin Akar
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1137-8650
Author: Berna Dilbaz
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 15, 2019

Bibtex @research article { adiyamansaglik490432, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1206 - 1213}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.490432}, title = {Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar}, key = {cite}, author = {BÜLBÜL, Mehmet and Boyar, Esra and Çakılkaya, İpek and Akar, Selahaddin and Dilbaz, Berna} }
APA BÜLBÜL, M , Boyar, E , Çakılkaya, İ , Akar, S , Dilbaz, B . (2019). Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1206-1213. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.490432
MLA BÜLBÜL, M , Boyar, E , Çakılkaya, İ , Akar, S , Dilbaz, B . "Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1206-1213 <http://dergipark.org.tr/adiyamansaglik/issue/43834/490432>
Chicago BÜLBÜL, M , Boyar, E , Çakılkaya, İ , Akar, S , Dilbaz, B . "Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019): 1206-1213
RIS TY - JOUR T1 - Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar AU - Mehmet BÜLBÜL , Esra Boyar , İpek Çakılkaya , Selahaddin Akar , Berna Dilbaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.490432 DO - 10.30569/adiyamansaglik.490432 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1206 EP - 1213 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.490432 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.490432 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Health Sciences Journal of Adıyaman University Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar %A Mehmet BÜLBÜL , Esra Boyar , İpek Çakılkaya , Selahaddin Akar , Berna Dilbaz %T Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.490432 %U 10.30569/adiyamansaglik.490432
ISNAD BÜLBÜL, Mehmet , Boyar, Esra , Çakılkaya, İpek , Akar, Selahaddin , Dilbaz, Berna . "Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1206-1213. https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.490432
AMA BÜLBÜL M , Boyar E , Çakılkaya İ , Akar S , Dilbaz B . Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1206-1213.
Vancouver BÜLBÜL M , Boyar E , Çakılkaya İ , Akar S , Dilbaz B . Preterm doğum riski olan çoğul gebelerde akciğer maturasyonu için kortikosteroid kullanımı; Perinatal sonuçlar. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(1): 1213-1206.