Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
ISSN 2148-4996 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |

43.945

217.912

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 2148-4996 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi |
Cover Image

43.945

217.912

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Volume 5 - Issue 3 - Dec 2019
 1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
  Pages 1 - 23
  Celile GÜRBÜZ, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
 2. Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri
  Pages 24 - 37
  Reyhan Arslan AYAZLAR, Ezgi SAYMAN, Mesut ÇINAR
 3. Türkiye’nin Enerji Politikalarının, Nükleer Enerji Tercihindeki Etkisi
  Pages 38 - 57
  Kıymet YAVUZASLAN
 4. Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten Hareketle Kazak Türkçesindeki Arkaik Fiiller
  Pages 58 - 65
  Mehmet Mustafa KARACA
 5. Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Pages 66 - 80
  Edip ÖRÜCÜ, Mesut ÖZÜDOĞRU
 6. OECD Ülkelerinde Girişimcilik Faaliyetlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi
  Pages 81 - 90
  Dilek ŞAHİN
 7. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişte 24 Haziran 2018 Seçimi Adaylarının Tweetlerinin Analizi
  Pages 91 - 104
  Mustafa Ali ÖZAY
 8. Türkiye’nin Belgrat Büyükelçiliği Raporlarına Göre Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliği Arayışları (1930-1940)
  Pages 105 - 118
  Sinasi SÖNMEZ
 9. Kemer-Edremit (Burhaniye) Kazası ve Osmanlı Devleti’nin Zahire İaşesine Katkısı
  Pages 119 - 136
  Evren GÖKÇE
 10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Coğrafyası Hakkındaki Farkındalıkları
  Pages 137 - 151
  Asım ÇOBAN, Esengül ŞAHİN
 11. Hazar Havzası’nda Enerji Güvenliği ve Enerji Jeopolitiği
  Pages 152 - 171
  Muhammed Emin KOCAMAN
 12. Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi
  Pages 172 - 184
  Emrah Eray AKÇA, Harun BAL, Müge MANGA
 13. Makro Ekonomik Değişkenler Açısından Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi ve İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı
  Pages 185 - 203
  Orhan ŞANLI, Ali PETEK