Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 1 - 23 2018-12-31

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
Bibliometric Analysis of Journal of Marketing and Marketing Research

Celile GÜRBÜZ [1] , Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT [2]

103 387

Bu çalışmanın amacı Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ nde 2008-2016 yılları arasında yayımlanan hakem denetimli makaleleri bibliyometrik özellikleri kapsamında incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden bibliyometrik atıf analizi tekniği kullanılarak 75 makalenin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda en çok ‘tüketici davranışı’, ‘marka’ ve ‘pazarlama araştırması’ konularına ağırlık verildiği görülmüştür. En fazla yayın yapan kurumlar arasında Atatürk, Kocaeli, Dokuz Eylül Üniversiteleri yer alırken, toplamda 51 kurum katkıda bulunmuştur. Dergide en çok atıf yapılan kaynak türü makaledir. Dergiye en fazla katkının Yardımcı Doçent Dr. unvanına sahip yazarlar tarafından yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dergi; Price, Lotka Yasası ve 80/20 Kuralına uymamaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların tamamına yakının Türkçe olduğu belirlenmiştir. İncelenen 75 makale içindeki toplam öz atıf sayısı 22’dir. Bulgulara göre, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’ ndeki yayınlarda en sık atıf yapılan ilk 5 derginin Web of Knowledge kapsamında yer aldığı saptanmıştır. 

The aim of this study is to examine the bibliometric characteristics of referee supervised articles published in the Journal of Marketing and Marketing Research between 2008-2016. In the study, 75 bibliometric analyzes of qualitative research methods were performed using bibliometric attribution analysis technique. As a result of the analysis, it was seen that the most emphasis was placed on 'consumer behavior', 'brand' and 'marketing research'. According to the findings obtained, Atatürk, Kocaeli and Dokuz Eylül Universities were among the most publishing institutions, and a total of 51 institutions contributed. The most cited type of resource in the journal is article. The highest contribution of the journal is Assistant Professor Dr.. Have been made by authors with the title. In addition, the magazine does not comply with Price, Lotka Law and 80/20. As a result of the evaluations made, it has been determined that it is close to the studies published in the Journal of Marketing and Marketing Researches. The total number of self citations in the 75 articles examined is 22. According to findings, the first 5 magazines cited most frequently in publications in the Journal of Marketing and Marketing Research were found to be included in Web of Knowledge.

 • Akdağ M. ve Ulu S., (2015), ‘Dergilerde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili: Selçuk İletişim Örneği’, Selçuk İletişim, C. 9, S. 1, (5-21).
 • Aksnes, D.W., (2003), ‘A Macro Study of Self-Citation’, Scientometrics, C.56, S.2, (235-246).
 • Al, U., (2008), ‘Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi, Doktora tezi, Ankara.
 • Al, U.-Coştur, R., (2007), ‘Türk Psikoloji Dergisi’nin Bibliyometrik Profili’, Türk Kütüphaneciliği, C.21, S.2, (1-24).
 • Al, U.-Soydal, İ.-Yalçın, H., (2010), ‘Bibliyometrik Özellikleri Açısından Bilig’in Değerlendirilmesi, Bilig, S. 55, (1-20).
 • Al, U. ve Tonta, Y., (2004), ‘Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar, Bilgi Dünyası, S.1, (19-47).
 • Atılgan, D., Atakan, C. ve Bulut, B., (2008), ‘Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi’, Türk Kütüphaneciliği, C. 22, S.4, (392-413).
 • Baker, D. R., (1990), ‘Citation analysis: A Methodological Review’, Social Work Research & Abstracts, C.26, S.3, (3‐10).
 • Birinci, H. G., (2008), ‘Turkish Journal Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi’, Bilgi Dünyası, S. 2, (348-369).
 • Dumrul C.-Aysu A., (2006), ‘Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi’nde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya (1981-2005)’, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, S. 27, (171-249).
 • Hotamışlı, M. & Efe, D. (2015), ‘Duygusal Zekâ ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi.’ Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.19, S.1, (101-121).
 • Hotamışlı, M.- Erem, I., (2014), ‘Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi.’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.63, (1-19).
 • Laplaca P.- Katrichis J. M. (2009), ‘Relative Presence of Business-to-Business Research in the Marketing Literature’, Journal of Business-to-Business Marketing, 16:1-2, (1-22).
 • McBurney, M. K.- Novak, P. L., (2002), ‘What is bibliometrics and why should you care?’, In Professional Communication Conference, IPCC Proceedings. IEEE International, (108-114).
 • Özel, Ç. H. –Kozak, N., (2012), ‘Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması’, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, C.26, S. 4, (715-733).
 • Phene, A.- Stephen G., (1998), ‘The Stature of the Journal of International Business Studies’, Journal of International Business Studies, C. 29, S. 3, (621- 631).
 • Polat Ç.- Sağlam M.- Sarı T., (2013), ‘Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‘’Sanat’’ Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi’, Sanat Dergisi, S. 23, (9-26).
 • Polat Ç.- Sağlam M.- Sarı T., (2013), Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, C. 27, S. 2, (273-288).
 • Pritchard, A., (1969), ‘Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, S. 25, (348-349).
 • Saatçioğlu Ö. Y.- Çaylan D.Ö.- Özeren E., (2016), ‘Profiling Innovation Research in Social Sciences Citation Index (2009 to 2014), International Journal of Organizational Leadership, C.5, 2016, (40-49).
 • Samiee, S.– Chabowski, B. R., (2012), ‘Knowledge Structure in International Marketing: A Multi-Method Bibliometric Analysis’, Journal of the Academy of Marketing Science, C.40, S. 2, (364-386).
 • Şakar G. D.- Cerit A. G., (2013), ‘Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler Ve Nitel Bir Araştırma’, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 27, S. 4.
 • Tafesse W.- Skallerud K., (2016), ‘A systematic review of the trade show marketing literature: 1980–2014’, Industrial Marketing Management.
 • Taşkın Z.- Çakmak T., (2010), ‘Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili’, Bilgi Dünyası, C.11. S.2, (332-348).
 • Üstdiken, B.- Pasadeos, Y., (1993), ‘Türkiye’de Örgütler ve Yönetim Yazını’, Amme İdaresi Dergisi, C.26, S. 2, (73-93).
 • Vassinen, A., (2006), ‘The Concept of Strategic Marketing in Marketing Discourse- A Bibliometric Study’, Helsinki University of Technology Department of Industrial Engineering and Management, Institute of Strategy and International Business, Master’s Thesis, Helsinki.
 • Wang, C. – Hu, W., (2011), ‘Bibliometric Analysis of Advertising Endorser Research in Marketing’, International Proceedings of Economics Development & Research, C.3, (102-106).
 • Zencir E.- Kozak N., (2012), ‘Sosyal Bilimler Enstitü Dergileri’nde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010)’, N. Kozak ve M Yeşiltaş (Yay. Haz), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 673-685.
 • https://www.pazarlama.org.tr/dergi/index.php?menu=14
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Celile GÜRBÜZ
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @other { adusobed330839, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {1 - 23}, doi = {10.30803/adusobed.330839}, title = {Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Celile and ÇETİNKAYA BOZKURT, Özlem} }
APA GÜRBÜZ, C , ÇETİNKAYA BOZKURT, Ö . (2018). Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3), 1-23. DOI: 10.30803/adusobed.330839
MLA GÜRBÜZ, C , ÇETİNKAYA BOZKURT, Ö . "Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 1-23 <http://dergipark.org.tr/adusobed/issue/42014/330839>
Chicago GÜRBÜZ, C , ÇETİNKAYA BOZKURT, Ö . "Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi AU - Celile GÜRBÜZ , Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30803/adusobed.330839 DO - 10.30803/adusobed.330839 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.330839 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.330839 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi %A Celile GÜRBÜZ , Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT %T Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.330839 %U 10.30803/adusobed.330839
ISNAD GÜRBÜZ, Celile , ÇETİNKAYA BOZKURT, Özlem . "Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 3 (December 2019): 1-23. https://doi.org/10.30803/adusobed.330839