Year 2018, Volume 15, Issue 2, Pages 9 - 16 2018-12-31

Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
The Effect of Different Doses of Liquid Biogas Fermentation Wastes on Yield and Quality of Bread Wheat (Triticum aestivum L.)

Nermin YARAŞIR [1] , Osman EREKUL [2] , Ali YİĞİT [3]

65 159

Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2016/2017 buğday üretim sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre gerçekleştirilmiştir. Denemede materyal olarak Ceyhan 99 çeşidi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı; üç farklı mineral azot gübre dozu (0, 9, 18 kg/da) ve beş farklı sıvı biyogaz atık dozu uygulamasının (0, 1, 2, 3, 4 ton/da) ve bunların kombinasyonlarının buğday bitkisinde verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi ile sıvı biyogaz atıklarının tarımsal üretimde kullanılma potansiyelinin belirlenmesidir. Çalışmada; sıvı biyogaz atık uygulaması ile azotlu gübre uygulaması verim ve kalite parametreleri üzerinde istatistiksel anlamda önemli farklılıklar meydana geldiği saptanmıştır. Sıvı biyogaz atık uygulamasının metrekarede (m2) başak sayısı, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, bayrak yaprak alan miktarı ve tane verimi üzerine önemli etkileri görülmüştür. Kullanılan mineral azot dozları tanede protein oranı dışında diğer tüm verim ve kalite parametrelerini olumlu etkilemiştir. Denemede genel olarak 3 t/da sıvı biyogaz atığı ile 18 kg/da mineral azot dozu kombinasyonunda daha iyi sonuçlar tespit edilmiştir.

 The study was carried out according to the experimental design of random blocks split plot design in the wheat production season of 2016/17 at Adnan Menderes University Agricultural Faculty Research and Application Farm. Ceyhan 99 variety was used as a wheat variety in the experiment. Purpose of the study is determination of the effects of three different mineral nitrogen fertilizer doses (0, 9, 18 kg/da) and five different liquid biogas waste doses applications (0, 1, 2, 3, 4 ton/da) and their combinations on yield and quality in wheat plants besides investigate the effects of the use of liquid biogas waste in agricultural production on soil fertility. When the results are summarized bread wheat yield and quality parameters are affected by liquid biogas waste and mineral nitrogen fertilizer applications and statistically differences were obtained between applications. Number of spikes per square meter, thousand grain weight, test weight, flag leaf area and grain yield parameters are affected statistically significant by liquid biogas waste applications. The mineral nitrogen doses positively affected all other yield and quality parameters except protein ratio. Better results were usually obtained in the experiment from 3 ton/da liquid biogas waste dose and 18 kg/da mineral nitrogen dose combination. 

 • Adom KK, Sarrells ME, Liu RH (2003) Phytochemical Profiles and Antioxidant Activity of Wheat Varieties. J. Agric. Food Chemistry 51: 7825-7834.
 • Allesi J, Power F (1973) Effect of Source and Rate N Uptake and Fertilizer Efficiency by Spring Wheat and Barley. Agronomy Journal 65: 53-55.
 • Anonim (2012) Toprak Mahsülleri Ofisi, 2012 Hububat Sektör Raporu. www.tmo.gov.tr Erişim Tarihi: 12.10.2017.
 • Asmus F, Kittelmann G, Görlitz, H (1987) Einflusslang jähriger organischer Düngung auf physikalische Eigen schaften einer Tieflehm-Fahlerde. Arch. Acker-Pfl. Boden 31: 41-46.
 • Asmus F, Görlitz H, Blüttchen, G (1990) Ergebnisseauseinem 30 Einflusslangjährigen Dauerversuchzu Fragen der organischen Düngungauf Tieflehm- Fahlerde in GrossKreutz. Arch. AckerPfl. Boden 34: 41-46.
 • Baysal Z (2014) Aydın Ekolojik Koşullarında Çinko Uygulamasının Buğday’ın (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kalitesi Üzerinde Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 59, Aydın.
 • Bozkurt MA, Yılmaz İ, Çimrin KM (2000) Kentsel Arıtma Çamurunun Kışlık Arpada Azot Kaynağı Olarak Kullanılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(1): 105-110.
 • Brand Williams W, Cuvelier ME, Berset C (1995) Use of a Radical Method to Evaluate Antioxidant Activity. Lebensm. Wiss. U. Technology Food Science and Technology 28 (1): 25-30.
 • Çevik A (2016) Çanakkale İli’ndeki Hayvansal Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 78, Çanakkale.
 • Çöl M (2007) Geçmişten Günümüze Ekmeklik Buğdayda Verim ve Kalitedeki Gelişmeler. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 68, Konya.
 • Değirmenci G (2017) Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşitlerinin Verim, Kalite ve Antioksidan Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, 44, Aydın.
 • Doğan Y ve Kendal E (2012) Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 113-121.
 • Entr JA, Wood BH, Edwards JH, Wood CW (1997) Influence of Organic By- Products and Nitrogen Source on Chemical and Microbiological Status of an Agricultural Soil. Biol. Fertil. Soil 24:196-204.
 • Erekul O (2000) Einflusslangjährig differenzierter Düngungauf Ertrag und Qualitaet von Winter weizen und Sommergerste. Standortvergleich Berlin (D) - Tartu (EST). CuvillierVerlag, Göttingen, 157s.
 • Erekul O, Kautz T, Ellmer F, Turgut, İ (2009) Yield and Bread-making Quality of Different Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Grown in Western Turkey. Archives of Agronomy and Soil Science 55: 162-168.
 • FAO (2016) Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) İstatistikleri. www.fao.org Erişim Tarihi:10.02.2018.
 • Göçmez S (2006) Menemen Ovası Topraklarında İzsu Kentsel Arıtma Çamur Uygulamalarının Mikrobiyal Aktivite ve Biyomass ile Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Ana Bilim Dalı, 224, İzmir.
 • Gümüş İ, Şeker C (2014) Farklı Organik Gübrelerin MısırBuğday Ekim Nöbetinde Buğdayın Verimine Bakiye Etkileri. Toprak Su Dergisi, 3(1):1-5.
 • Gürel A (2012) Humus Biyogaz Döngüsü ve Biyogaz Atıklarının Humus Etkisi. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi 1: 363-371.
 • Hay RK, Walker AJ (1989) An Introduction to the Physiology of the Crop Yield. Logmansci. Andtech., New York.
 • Kara B, Gül H (2013) Alternatif Gübrelerin Farklı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2):88-97.
 • Koca A (2011) İklim Değişikliklerinin Tarıma Etkisi. International Trade Forum. www.hububatbirlik.org Erişim Tarihi: 15.11.2017.
 • Koca A (2007) Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı Biyogaz. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma Dergisi 5(3): 32-35.
 • Kim MC, Song JY, Hwang KJ, Song ST, Hyun CH, Kang TH (2008) The Effects of Application of Liquid Swine Manure on Productivity of Rye and Subsequent Soil Quality. Journal of the Korean Society of Grassland and Forage Science 21: 81-88.
 • Kılıç ÇF (2011) Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye’de ki Yeri. Mühendis ve Makine 52(617): 94-106.
 • Lloveras J, Lopez A, Ferran J, Espachs S, Solsona J (2001) Bread-making Wheat and Soil Nitrate as Affected by Nitrogen Fertilization in Irrigated Mediterranean conditions. Agronomy Journal 93:1183-1190.
 • Miller HE, Rigelhof F, Marquart L, Prokash A, Kanter M (2000) Antioxidant Content of Whole Grain Breakfast Cereals, Fruits and Vegetables. Journal of the American College of Nutrition 19 (3): 312-319.
 • Mpofu A, Sopirstein HD, Beta T (2006) Genotype and Environmental Variation in Phenolic Content, Phenolic Acid Composition and Antioxidant Activity of Hard Spring Wheat. J. Agric. Food Chemistry 54:1265-1270.
 • Ramussen PE, Rohde CR (1988) Stubble Burning Effects on Winter Wheat Yield and Nitrogen Utilization Under Semi Arid Conditions. Agronomy Journal 80(6): 940-942.
 • Şehirali S, Gençtan T, Birsin MA, Zencirci N, Uçkesen B (2000) Türkiye Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Üretiminin Bugünkü ve Gelecekteki Boyutları. V. Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, s: 431-452, Ankara.
 • Şeker C, Karakaplan S (1999) Konya Ovasında Toprak Özellikleri ile Kırılma Değerleri Arasındaki İlişkiler. Tr. J. of Agriculture and Forestry 29: 183-190.
 • Şengün B (2006) Ekmeklik Buğday Yeni Islah Hatlarında Bazı Agronomik ve Kalite Özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Tezi, Aydın.
 • Ünay A, Konak C, Sezener V, Çağırıcı N (2005) Buğday’da (Triticum aestivum L. em Thell) Bayrak Yaprağı Özelliklerinin Kalıtımı ve Verim ile İlişkileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2(1): 23-27.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Published Date Aralık
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-7748-9375
Author: Nermin YARAŞIR
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0276-4843
Author: Osman EREKUL (Primary Author)
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3303-5122
Author: Ali YİĞİT
Institution: Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { aduziraat409364, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {9 - 16}, doi = {10.25308/aduziraat.409364}, title = {Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {YARAŞIR, Nermin and EREKUL, Osman and YİĞİT, Ali} }
APA YARAŞIR, N , EREKUL, O , YİĞİT, A . (2018). Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2), 9-16. DOI: 10.25308/aduziraat.409364
MLA YARAŞIR, N , EREKUL, O , YİĞİT, A . "Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 9-16 <http://dergipark.org.tr/aduziraat/issue/41827/409364>
Chicago YARAŞIR, N , EREKUL, O , YİĞİT, A . "Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi AU - Nermin YARAŞIR , Osman EREKUL , Ali YİĞİT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.409364 DO - 10.25308/aduziraat.409364 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.409364 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.409364 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi %A Nermin YARAŞIR , Osman EREKUL , Ali YİĞİT %T Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 2 %R doi: 10.25308/aduziraat.409364 %U 10.25308/aduziraat.409364
ISNAD YARAŞIR, Nermin , EREKUL, Osman , YİĞİT, Ali . "Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 2 (December 2019): 9-16. https://doi.org/10.25308/aduziraat.409364
AMA YARAŞIR N , EREKUL O , YİĞİT A . Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 9-16.
Vancouver YARAŞIR N , EREKUL O , YİĞİT A . Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 16-9.