Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 244 - 258 2018-12-30

Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus
Türkiye'de Erasmus Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Hacı Hüseyin Taşar [1]

63 174

The purpose of this research is to review from a bibliographic standpoint the master’s and Ph.D. theses written in Turkey between 2006-2018 which studied the subject of Erasmus. For the population, the researcher has accepted the master’s and Ph.D. theses about Erasmus Programme which were written in Turkey between the years 2006-2018 which are located in the "National Thesis Center" section of the Council of Higher Education, Head of Publication and Documentation Department, and permitted to be accessed. This research was designed in the descriptive survey model. Content analysis technique was used in the research. The theses on the subject were written at most in 2014. It is concluded that the theses were mostly at the master’s level and written by female researchers. It can be said that women are more interested in the subject of Erasmus than men. Theses on the subject of Erasmus were determined to be written mostly in Middle East Technical University and Boğaziçi University. When the theses concerning the Erasmus Programme were viewed within the context of the institute, the highest number of the theses was found in the Institute of social sciences and Institute of educational sciences. When the departments are considered, it is seen that the studies are predominantly carried out in the Department of Educational Management, Inspection, Planning, and Economy, and in the Department of Management. It was determined that in the studies about Erasmus, study groups were comprised mostly of students. In the research, it was determined that the theses about Erasmus are mostly written in the field of social sciences, at master’s level, and in the Turkish language; and “factor analysis”, “t-test” and “ANOVA test” methods were used in the analysis of theses. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2006-2018 yılları arasında Erasmus konusunun çalışıldığı yüksek lisans ve doktora tezlerini bibliyografik açıdan incelemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını YÖK'ün ulusal tez merkezinde yer alan Erasmus konusunda 2006-2018 yılları arasında yazılmış 42 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Bu tezlerden 2 tanesine erişim izni verilmediğinden değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmaya ilişkin veriler 36 yüksek lisans ve 4 doktora tezinden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Erasmus konusunda en çok tezin 2014 yılında yazıldığı; tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu; Erasmus konusuna kadın araştırmacılar daha fazla ilgi gösterdiği; en çok tez çalışmasının Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapıldığı; çalışılan tezlerin daha çok Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı, İşletme Ana Bilim Dalı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalında çalışıldığı; tez dilinin büyük oranda Türkçe (f=28) olduğu; çalışma grubunun büyük oranda öğrencilerden (f=37) ve 0-199 (f=28) kişi aralığında alındığı; örneklem seçiminde Basit Tesadüfi (f=11) yöntemin daha çok kullanıldığı; çalışmalarda daha çok nitel (f=24) araştırma yönteminin temel alındığı, verilerin analizinde daha çok faktör analizi (f=14) ve t testi (f=13) istatistik yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür.

  • Alpaydın, Y. ve Erol, İ. (2017). Türkiye’de eğitim ekonomisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Volume-Issue: 45 ss/pp. 23-41 • ISSN: 1300-8889.Balcı, A. ve Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 59 (15), 325–343. Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö., ve Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim Dergisi, 38 (68), 288-303Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Anakara: Siyasal.Creswell, J. W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2ndEd.). CA: Sage Publications.Cushner, K., & Mahon, J. (2002). Overseas student teaching: Affecting personal, professional, and global competencies in an age of globalization. Journal of Studies in International Education, 6(1), 44-58.Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.Eurydice. (2009). Higher education in Europe 2009: Developments in the Bologno process. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.ISBN978-92-9201-023-2.Falkingham, L.T. ve Reeves, R. (1998). Context analysis- a technique for analysing research in a field, applied to literature on the management of R and D at the section level. Scientometrics, 42(2), 97-120. Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev.), Ankara: Pegem Akademi.Saraç, M.Y.A. (2018). Yükseköğretim Uluslararasılaşma Strateji Belgesi: 2018-2022. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022.Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds.). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp. 1-35). Rotterdam: Sense publishers.Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22.Şahin, S. (2003) Okul Temelli Yönetim Uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi sayı: 36 ss. 582-605.Tavşancıl, E., Erdem, D., Yalçın, N., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2010). Examination of data analyses used for master’s theses in educational sciences. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1467-1474. Teichler, U. & Janson, K. (2007). The professional values of temporary study in another European country: Employment and work of former Erasmus students. Journal of Studies in International Education, 11(3), 486-495.Ulusal Ajans. (2005). Bologna süreci temel belgeleri. Ankara: Punto. Ulusal Ajans. (2008). 2007-2008 Hayat boyu öğrenme programı Erasmus el kitabı. AB Eğitim ve Gençlik Programları.Ulusal Ajans. (2011). 2010-2011 Hayat boyu öğrenme programı yükseköğretim kurumları için Erasmus el kitabı. AB Eğitim ve Gençlik Programları.Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 9. Baskı,YÖK-Yükseköğretim Kurulu. (2018). Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi. Erisim Adresi: www.yok.gov.tr/web/guest/yuksekogretimde-uluslararasilasma-strateji-belgesi-2018-2022. Erişim Tarihi 3 Mayıs-2018.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hacı Hüseyin Taşar
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { adyuebd478815, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES)}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {244 - 258}, doi = {10.17984/adyuebd.478815}, title = {Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus}, key = {cite}, author = {Taşar, Hacı Hüseyin} }
APA Taşar, H . (2018). Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES), 8 (2), 244-258. DOI: 10.17984/adyuebd.478815
MLA Taşar, H . "Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 8 (2018): 244-258 <http://dergipark.org.tr/adyuebd/issue/42182/478815>
Chicago Taşar, H . "Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 8 (2018): 244-258
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus AU - Hacı Hüseyin Taşar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.478815 DO - 10.17984/adyuebd.478815 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) JF - Journal JO - JOR SP - 244 EP - 258 VL - 8 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.478815 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.478815 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus %A Hacı Hüseyin Taşar %T Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus %D 2018 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) %P -2149-2727 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.478815 %U 10.17984/adyuebd.478815
ISNAD Taşar, Hacı Hüseyin . "Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus". Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES) 8 / 2 (December 2019): 244-258. https://doi.org/10.17984/adyuebd.478815
AMA Taşar H . Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus. AUJES. 2018; 8(2): 244-258.
Vancouver Taşar H . Investigation of Graduate Thesis in Turkey related to Erasmus. Adıyaman University Journal of Educational Sciences (AUJES). 2018; 8(2): 258-244.