Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 418 - 448 2014-07-05

EFFECT OF GAME METHOD ON SUCCESS, PERMANENCE AND ATTITUDE IN CHILDREN’S RIGHTS EDUCATION
ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ

Fatma TORUN [1] , Hacı DURAN [2]

563 804

The aim of this study is to determine effect of children’s rights education supported by games on academic success of students, permanence of the knowledge learned and their attitudes related to children’s rights. The study was conducted with the participation of a total of 56 students. 27 of these students were within the experimental group while 29 of them were within the control group. Pre-test final-test control group pilot model was used in the research. The researcher prepared a success test as a data collection tool in order to measure academic knowledge of students. “Children’s Right Attitude Scale” developed by Kepenekçi (2006) was used to determine attitudes of students towards children’s rights before and after the application. A diary was written after each play played by students within the experimental group in order to obtain qualitative data for the research. Quantitative data obtained were analyzed by t-test according to dependent and independent groups by using SPSS program. Qualitative data were analyzed by content analysis. Statistical results obtained as a result of the research determined that there was not a meaningful difference between the academic success of experimental group students and control group students before pre-test application and their attitudes towards children’s rights. After the final-test application, it was seen that there was a meaningful difference in favour of experimental group between the academic success and attitudes towards children’s rights of the test group and the control group. However, in permanence test performed 30 days after the final-test application, no meaningful difference was observed between final test and permanence test of both groups. When diaries constituting the qualitative part of the research were examined, it was seen that the student had better times, became happy and excited while they were playing. It was also revealed that the students loved the course and the teacher of the course more than they used to do owing to the play.
Bu çalışmanın amacı oyunla desteklenmiş çocuk hakları öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilenlerin kalıcılığına ve çocuk haklarına ilişkin tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma 27’si deney, 29’u kontrol grubu olmak üzere toplam 56 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada ön test–son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin akademik bilgilerini ölçmek için araştırmacı tarafından başarı testi hazırlanmıştır. Öğrencilerin çocuk haklarına yönelik tutumlarındaki değişimi belirlemek için Kepenekçi (2006) tarafından geliştirilen “Çocuk Hakları Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini elde etmek için deney grubu öğrencilerine oynatılan her oyundan sonra günlük yazdırılmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS programı kullanılarak bağımlı ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen istatistiksel sonuçlar, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin denel işlem öncesi akademik başarıları ve çocuk haklarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını ortaya çıkarmıştır. Denel işlem sonrası ise deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları ve çocuk haklarına yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Ancak, denel işlemden 30 gün sonra yapılan kalıcılık testinde her iki grubun son test ile kalıcılık testleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
 • Akandere, M.(2006). Eğitici Okul Oyunları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Altunay, D. (2004). Oyunla Desteklenmiş Matematik Öğretiminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ataöver, S. (2005). Teaching English Grammar Through Games To Adolescents. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Aykaç, N. (2007). “Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Derse Karşı Tutumuna, Erişi Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi.”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 24-37.
 • Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersi Geometri Konularının Verilmesinde Oyun Yönteminin Erişiye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çangır, M. (2008). İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitsel Oyun Yönteminin Uygulanma Durumu (Tuzla Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (1989).
 • Dağbaşı, G. (2007). Oyun Tekniği Ve Arapça Öğretiminde Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Dikbaş, Y. ve Hasırcı, Ö. (2008). “Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 69-76.
 • Duatepe, A. (2004). The Effects of Drama Based Instruction on Seventh Grade Students’ Geometry Achievement, Van Hiele Geometric Thinking Levels, Attitude Toward Mathematics And Geometry. Doktora Tezi, Ortadoğu teknik Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Dunlap, P. and Pecore, J. L. (2009). “The Effects of Gaming on Middle and High School Biology Students’ Content Knowledge and Attitudes toward Science”, Studies in Teaching 2009 Research Digest, Research Projects Presented at Annual Research Forum, 19-36.
 • Engin, A. O., Seven, M. A. ve Turhan, V. N. (2004). “Oyunların Öğrenmedeki Yeri ve Önemi.” Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 109-120.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). “Oyun İle İngilizce Öğretiminin Uygulanması Ve Öğrenci Başarısına Etkisi (Elazığ Özel Bilgem İlköğretim Okulu Örneği).” Manas Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Kırgızistan, 179-195.
 • Güngörmüş, G. (2007). Web Tabanlı Eğitimde Kullanılan Oyunların Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İzci, E. (2006). Öğretimde Planlama ve Öğretimde Değerlendirme. (Ed.: Mehmet GÜROL), 4. Baskı, Ankara: Akış Yayıncılık.
 • Kara, İ., Kahraman, Ö. ve Baştürk, R. (2008). “Kuvvet ve Basınç Konularının Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kalıcılık Üzerine Etkisi”, 8. Eğitim Teknolojileri Eğitimi Konferansı, Eskişehir.
 • Karabacak, N. (1996). Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunların Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, Ü. Ü. (2007). İlköğretim I. Kademede İngilizce Derslerinde Oyun Tekniğinin Erişiye Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Ke, F. (2008). “Computer Games Education within Alternative Classroom Goal Structure: Cognitive, Meta-cognitive and Effective Evulation.” Educational Technology Research & Development, Volume: 56, Issue: 5Kepenekçi, Y. (2006). “A Study of University Students’ Attitudes Towards Children’s Rights in Turkey.” The International Journal of Children’s Rights, Volume: 14, Netherlands, 307-319.
 • Koçer, D. (2006). “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite.” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Meb, Sayı: 75, 2-4.
 • Nakiboğlu, M. (2001). “Maddenin Yapısı Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Yöntemi Kullanılarak Kimya Öğretmen Adaylarına Öğretilmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi.” G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı:3, 1311
 • Özevin, B. (2006). “Oyun, Dans Ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Öztürk, B. (1999). “Öğrenme ve Öğretmede Dikkat.” Meb Dergisi, Sayı 144, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/144/ozturk.htm/ 002011 tarihinde alınmıştır.
 • Tortop, Y. (2005). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Eğitsel Oyun Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Tural, H. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Oyun Ve Etkinliklerle Öğretimin Erişi Ve Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2.Sınıf Seviyesinde Bilgisayar Destekli Eğitici Matematik Oyunlarının Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yurt, E. (2007). Eğitsel Oyun Tekniği ile Fan Öğretimi ve Yeni İlköğretim Müfredatındaki Yeri ve Önemi (Muğla İli Merkez İlçe Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zengin, H. K. (2002). Eğitsel Oyunlar ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma TORUN

Author: Hacı DURAN

Dates

Publication Date: July 5, 2014

Bibtex @ { adyusbd16302, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {418 - 448}, doi = {10.14520/adyusbd.653}, title = {ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {TORUN, Fatma and DURAN, Hacı} }
APA TORUN, F , DURAN, H . (2014). ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 418-448. DOI: 10.14520/adyusbd.653
MLA TORUN, F , DURAN, H . "ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 418-448 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16302>
Chicago TORUN, F , DURAN, H . "ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 418-448
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ AU - Fatma TORUN , Hacı DURAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.653 DO - 10.14520/adyusbd.653 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 418 EP - 448 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.653 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.653 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ %A Fatma TORUN , Hacı DURAN %T ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.653 %U 10.14520/adyusbd.653
ISNAD TORUN, Fatma , DURAN, Hacı . "ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 418-448. https://doi.org/10.14520/adyusbd.653
AMA TORUN F , DURAN H . ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 2014(16): 418-448.
Vancouver TORUN F , DURAN H . ÇOCUK HAKLARI ÖĞRETİMİNDE OYUN YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, KALICILIĞA VE TUTUMA ETKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 2014(16): 448-418.


Implementation of Game Based Teaching Method in Literacy Instruction
Anadolu Journal Of Educational Sciences International
Özgür BABAYİĞİT
https://doi.org/10.18039/ajesi.577376