Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 125 - 150 2014-07-05

INVESTIGATING ACADEMICIANS' AND CLASSROOM TEACHERS' VIEWS OF TRAINING READING SPECIALISTS
OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bahattin ERKUŞ [1] , Muhammet BAŞTUĞ [2]

293 445

Individuals must acquire reading and writing skills of high quality in order to be successful in both academic and business life since the skill of reading, reading comprehension and interpretation forms the basis of all courses. Inadequate reading and writing skills that first graders' acquire will be one of the main factors of their failure in the future. Teaching all children to read and ensuring that every child receives an excellent reading instruction is realized through guidance of these children by the specialists in reading. This raises the need for reading specialists. This study, which was structured through mixed-method research design, aimed to investigate academics' and classroom teachers' views of training reading specialists semi-structured interview and descriptive survey techniques were used to collect data, benefiting from both qualitative and quantitative research methods. The participants of the study included 133 classroom teachers working in Sorgun, one of the counties of Yozgat and 8 academics working at various universities, during 2011-2012 academic year. The results of the study indicated that both classroom teachers and academics adopted positive views of training reading specialists.
Bireyin hem akademik hayatında hem de iş hayatında başarılı olabilmesi için nitelikli bir okuma yazma becerisi şarttır. Çünkü bütün derslerin temelinde okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi yatmaktadır. Birinci sınıfta çocuğa kazandırılacak niteliksiz okuma yazma becerisi gelecekte onun başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri olacaktır. Tüm çocuklara okumayı öğretmek, her çocuğun mükemmel bir okuma öğretimi almasını sağlamak, bu çocukların, okumayla ilgilenen uzmanlaşmış kişiler tarafından yönlendirmesiyle gerçekleşmektedir. Bu da okuma uzmanlarına duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Karma yöntemle yapılandırılan bu çalışmada okuma uzmanlarının yetiştirilmesine ilişkin akademisyen ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, nicel araştırma yöntemlerinden de betimsel tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Yozgat ili Sorgun ilçesinde görev yapan 133 sınıf öğretmeni ile çeşitli üniversitelerde görev yapan okuma eğitimi alanında uzman 8 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda gerek sınıf öğretmenleri gerekse akademisyenler okuma uzmanlarının yetiştirilmesine ilişkin olumlu görüşler belirtmiştir.
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2013). “Okuma Uzmanlığı ve Okuma Uzmanı Yetiştirilmesine Yönelik Bir Program Önerisi.” Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1 (1): 1-8.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Baron, J. B. (1999). “Exploring High and Improving Reading Achievement in Connecticut.” Washington DC. National Goals Panel.
 • Bembry, K. L., Jordan, H. R., Gomez, E., Anderson, M. C. ve Mendro, R. L. (1998). “Policy Implications of Long-Term Teacher Effects on Student Achievement.” Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cemaloğlu, N. (2001). İlkokuma Yazma Öğretimi (2 ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1995). Türkçe Programı ve Öğretimi. Ankara: Usem Yayınları.
 • Dole, J. A. (2004). “The Changing Role of the Reading Specialist in School Reform.” The Reading Teacher. 57 (5): 462-471.
 • Dole, J. A., Liang, L. A., Watkins, N. M. ve Wiggins, C. M. (2006). “The State of Reading Professionals in the United States.” The Reading Teacher. 60 (2): 194-199.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). “Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4): 8178
 • EURYDICE. (2011). “Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices.” Brussels: Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • Güneş, F. (2003). “Okuma Yazma Öğretiminde Cümlenin Önemi.” Tübar, 8: 39-48.
 • Harris, T. L. ve Hodges, R. E. (1995). “The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writting.” Newark, DE: International Reading Assocation.
 • Hattie, J. (2003). “Teachers Make a Difference: What is the Research Evidence?” Paper Presented at the Australian Council for Educational Research Annual Conference on: Building Teacher Quality.
 • International Reading Assocation. (2000). “Teaching All Children to Read: The Roles of the Reading Specialist.” 115-119.
 • Jeong, J. (2004). Analysis of the Factors and the Roles of Hrd in Organizational Learning Styles as Identified by Key Informants at Selected Corporations in The Republic of Korea; Major Subject: Educational Human Resource Development, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Texas A&M University, Amerika.
 • Juel, C. (1988). “Learning to Read and Write: A Longitudinal Study of 54 Children From First Through Fourth Grades.” Journal of Educational Psychology. 80: 437-447. Kern, D. (2011). “62 Years of Pendulum’s Swing: The Role of the Reading Specialist.” The NERA Journal. 46(2): 67-72.
 • Laplante, J. R. (2009). The Impact of Literacy Coaching on Third and Fifth Grade Students' Reading Achievment, Teacher, Attitudes and Teachers Perceptions. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Texas A&M University –Commerce, ProQuest Dissertations and Theses.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2006). On Yedinci Millî Eğitim Şûrası. http://www.ttkb.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Öz, F. (1998). Uygulamalı İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Anı Yay.
 • Pikulski, J. J. (1994). “Preventing Reading Failure: A Review of Five Effective Programs.” The Reading Teacher, 48(1): 30-39.
 • PIRLS 2006 International Report. (2007). “IEA’s Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries.” Boston College. TIMSS & PIRLS International Study Center.
 • Quatroche, D. J., Bean, R. M. ve Hamilton, R. L. (2001). “The Role of the Reading Specialist: A Review of the Research.” The Reading Teacher, 55: 282-295.
 • Snow, C. E., Burns, M. S. ve Griffin, P. (Eds). (1998). “Preventing Reading Difficulties in Young Children.” Washington DC. National Academy Press.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu (2. Baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tosunoğlu, M., Aköz, Y. ve Katrancı, M. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlk Okuma Yazma Öğretiminde Başarıyı Etkileyen Faktörler.” Milli Eğitim, 183: 68-80.
 • Uyar, Y., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2011). “Okuma Uzmanlığının Üniversitelerde Lisansüstü Bir Program Olarak Yapılandırılması.” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 132-149.
 • Wright, S. P. ve Sanders, S. P. H. a. W. L. (1997). “Teacher and Classroom Context Effects on Student Achievement: Implications for Teacher Evaluation.” Journal of Personnel Evaluation in Education, 11: 57-67.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahattin ERKUŞ

Author: Muhammet BAŞTUĞ

Bibtex @ { adyusbd16309, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {125 - 150}, doi = {10.14520/adyusbd.713}, title = {OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ERKUŞ, Bahattin and BAŞTUĞ, Muhammet} }
APA ERKUŞ, B , BAŞTUĞ, M . (2014). OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 125-150. DOI: 10.14520/adyusbd.713
MLA ERKUŞ, B , BAŞTUĞ, M . "OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 125-150 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16309>
Chicago ERKUŞ, B , BAŞTUĞ, M . "OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 125-150
RIS TY - JOUR T1 - OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Bahattin ERKUŞ , Muhammet BAŞTUĞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.713 DO - 10.14520/adyusbd.713 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 150 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.713 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.713 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Bahattin ERKUŞ , Muhammet BAŞTUĞ %T OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.713 %U 10.14520/adyusbd.713
ISNAD ERKUŞ, Bahattin , BAŞTUĞ, Muhammet . "OKUMA UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 125-150. https://doi.org/10.14520/adyusbd.713