Year 2015, Volume 2015, Issue 20, Pages 546 - 571 2015-04-20

FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ali ÜNİŞEN [1] , Emine KAYA [2]

520 823

The present research aims at eliciting teachers’ thoughts of drawing the science curriculum of primary schools to 3rd class, which was first applied in 2014-2015 of school year. This qualitative research was conducted with a semi-structured interview form including 9 items. The participants of the research were20 3rd grade teachers at primary schools in Adiyaman, chosen ramdomly on volunteer basis, of whom 11 were male and 9 were female.Data was recorded during interviews concurrently. The forms were coded as T1, T2.. Tn each representing a participant. The replies of the participants to 9 questions in the form were classified under 5 headings in accordance of the objective of the research. Following the descriptive analyses of each clustered data, teachers’ views were summarizedquasi-statistically. The present autonomous application of science course was concluded to be plausible despite lacking a pilot scheme. Certain suggestions were made for stakeholders
Bu araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk defa ilkokul 3.sınıflarda uygulamaya konulan fen bilimleri dersine ilişkin, öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma yarı yapılandırılmış, 9 maddeden oluşan görüşme formuyla yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını Adıyaman ilinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilkokul 3.sınıflarda eğitim hizmeti veren öğretmenlerden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 11’i erkek, 9’u kadın toplam 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılacak veriler her katılımcı için görüşmeler esnasında eş zamanlı olarak formlara işlenmiş, katılımcı beyanı ile görüşmeci kayıtları arasında birlik sağlanmıştır. Her form bir öğretmeni temsil edecek şekilde kodlanmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Başlıklar altında öğretmen görüşleri yorumlanmış, benzer görüşler yarı-istatistiksel olarak özetlenmiş ve yer yer doğrudan katılımcı görüşlerine yer verilmiştir. Katılımcıların fen bilimleri eğitiminin ilkokul 3. Sınıfa alınması ve otonom bir ders olarak verilmesi uygulamasını benimsedikleri, pilot uygulama yapılmadan uygulanmasına rağmen başarılı buldukları sonucuna ulaşılmıştır.
 • Akman, B., Uyanık Balat, G ve Güler, T. (2011). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları
 • Aslan, E. (2011). “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkokullarda İzlediği İlk Öğretim Programı: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı”. İlköğretim Online, 10(2), 717-734.
 • Bakaç, E. (2014). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Programlarının Kanada ve Finlandiya Öğretim Programlarıyla Karşılaştırılması”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2),1-17
 • Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma. (4.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baybars, M. G., ve Kocakülah, M. S. (2009). “Evaluation of Grade 9 Physics Curriculum Based on Teacher’s Views.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1121–1126.
 • Bilgin, A. K., Alev, N., Yigit, N., ve Akdeniz, R. (2011). “Teachers’ Views about the Primary Curriculum Regarding In-Service Training Variable.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2832–2836.
 • Bell, P., Lewenstein, B., Shouse, A. W. ve Feder, M. A. (2009). Learning science in informal environments: People, places and pursuits. Washington: National Academy of Sciences.
 • Bishop, K., ve Denley, P. (2007). Learning science teaching: Developing a professional knowledge base. Berkshire: Oxford University Press.
 • Cerlet, E. K. (2010). Cumhuriyetten Günümüze İlkokul (ilköğretim 1. Kademe) Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarındaki Değişme ve Gelişmeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Chaille, C. ve Britain, L. (2003). The young child as scientist: A constructivist approach to early childhood science education. (3.b.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Cohen, L., Manion, L., ve Morrison, K. (2012). Research methods in education: Professional development in education (6.b.). New York: Routledge.
 • Coştu, B., Ünal, S. ve Ayas, A. (2007). "Günlük Yaşamdaki Olayların Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanılması." Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 197–207.
 • Duschl, R. A., Schweingruber, H. A. ve Shouse, A. W. (2007). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Washington:National Academies Press.
 • Fen Bilimleri Dersi (3-8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı - Doç. Dr. Osman Nafiz KAYA (12.09.2013) izle | Video - Eğitim Bilişim Ağı. (Tarihsiz). 30 Haziran 2015 tarihinde http://www.eba.gov.tr/ veritabanından alınmıştır
 • French, L. (2004). "Science as the Center of a Coherent, Integrated Early Childhood Curriculum." Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 138–149.
 • Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. (4.b.). New York: Teacher Ideas Press.
 • Gömleksiz, M. N. ve Bulut, İ. (2007). "Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 76–88.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2003). "İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine bir Değerlendirme." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 80–88.
 • Harlen, W. (2001). Teaching, learning & assessing science 5-12. (3.b.). London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Hassard, J. (2005). The art of teaching science. Oxford: Oxford University Press.
 • Heywood, J. (2005). Engineering education: Research and development in curriculum and instruction. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Howes, E. V. (2008). "Educative Experiences and Early Childhood Science Education: A Deweyan Perspective on Learning to Observe." Teaching & Teacher Education, 24(3), 536–549.
 • Inagaki, K. (1992). "Piagetian and Post-Piagetian Conceptions of Development and Their Implications for Science Education in Early Childhood." Early Childhood Research Quarterly, 7(1), 115–133.
 • Kallery, M., ve Psillos, D. (2001). "Pre-school Teachers’ Content Knowledge in Science: Their Understanding of Elementary Science Concepts and of Issues Raised by Children’s Questions ." International Journal of Early Years, 9(3), 165–179.
 • Osborne, J. ve Dillon, J. (2010). Good practice in science teaching (2.b.). Oxford: Oxford University Press.
 • Petruţa, G. P. (2015). "Formation of Some Concepts of Natural Sciences During Primary Education." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180, 688–695.
 • Rutledge, G. N. (2010). Primary science: Teaching the tricky bits. Berkshire: Oxford University Press.
 • Weinstein, C. E., Krause, J. M., Stano, N., Acee, T. W., Jaimie, M. K. ve
 • Nancy Stano. (2015). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier.
 • Wringe, B. (2011). "Cognitive Individualism and the Child as Scientist Program." Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 42(4), 518–29.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3.b.). California: Sage Publications.
 • Yin, R. K. (2012). Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.
 • Yılmaz, G. K., Alkan, S., Baran, D., Elmas, H. ve Güven, B. (2011). "Mathematics Teachers’ Views about Measurement and Evaluation Dimension of New Turkish Geometry Curriculum." Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2678–2683.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali ÜNİŞEN

Author: Emine KAYA

Dates

Publication Date: April 20, 2015

Bibtex @ { adyusbd16708, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2015}, volume = {2015}, pages = {546 - 571}, doi = {10.14520/adyusbd.62061}, title = {FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÜNİŞEN, Ali and KAYA, Emine} }
APA ÜNİŞEN, A , KAYA, E . (2015). FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015 (20), 546-571. DOI: 10.14520/adyusbd.62061
MLA ÜNİŞEN, A , KAYA, E . "FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 (2015): 546-571 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1406/16708>
Chicago ÜNİŞEN, A , KAYA, E . "FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 (2015): 546-571
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ali ÜNİŞEN , Emine KAYA Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.62061 DO - 10.14520/adyusbd.62061 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 546 EP - 571 VL - 2015 IS - 20 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.62061 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.62061 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ali ÜNİŞEN , Emine KAYA %T FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2015 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2015 %N 20 %R doi: 10.14520/adyusbd.62061 %U 10.14520/adyusbd.62061
ISNAD ÜNİŞEN, Ali , KAYA, Emine . "FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 / 20 (April 2015): 546-571. https://doi.org/10.14520/adyusbd.62061
AMA ÜNİŞEN A , KAYA E . FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 2015(20): 546-571.
Vancouver ÜNİŞEN A , KAYA E . FEN BİLİMLERİ DERSİNİN İLKOKUL ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 2015(20): 571-546.