Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 679 - 735 2017-08-30

İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ
LEGAL ANALYSIS OF THE EXPORT CREDIT INSURANCE CONTRACT

NAZIM AKSOY [1]

197 493

Günümüzde risklerin bertaraf edilmesinde sigorta kurumu bir çözüm yolu olarak benimsendiğinden, uluslararası ticarette de oluşabilecek risklerin minimize edilmesi yine bir sigorta çeşidi olan ihracat kredi sigortası ile mümkün kılındığı görülmektedir. Büyük çaptaki işletmeler bakımından, özellikle çok uluslu şirketler ile dünyaca tanınmış markaların birçok ülkede yerleşmiş şubeleri veya diğer bağlantıları olması hasebiyle, ihracat kredi sigortası gibi kurumlara pek ihtiyaç duyulmayabilir. Bu kurumun asıl hedef kitlesi, yurt dışına satış yapmak isteyip de karşılığını alamama riskine karşılık sigortaya ihtiyaç duyan KOBİ’lerdir. Bu bakımdan ülkelerin ticari hacminin neredeyse tamamına yakın çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin dış pazarlara açılması ve ürünlerinin ihracatını sağlayabilmesi açısından bu sigortaya ihtiyaç duyulacaktır. Makale ile bir ülkenin ekonomisini ayakta tutan KOBİ’lere ışık olması açısından, ihracat kredi sigortasından da yararlanmalarının teşvik edilebilmesi saikıyla bu kurumun mahiyeti, kapsamı, fonksiyonları gibi açıklayıcı bilgilere yer verilerek bir sözleşme ile korumanın nasıl sağlanabileceği ve sona ereceği yönünde değerlendirilmelerde bulunulacaktır.

Nowadays as the insurance insitution accepted as one of the main solution for eliminating risk, it is seen that the risks of international trade are also minimized by export credit insurance which is an insurance type. Large scale enterprises especially multinational corporations and world's most popular brands may not need much export credit insurance because of the the fact that they have branch offices or any other connections in many countries. Undoubtedly, the main target group of this institution is small and medium sized enterprises (SMEs) which needs insurance against the risk of not being paid.  In this respect, this kind of insurance will be needed in order for SMEs, which constitute the majority of the countries' trade volume, to open up to foreign markets and to export their products. In this article, details concerning the nature, scope and functions of the export credit insurance and evaluation will be given on how export credit insurance is assured and terminated through a contract with the purpose of enlightening the SMEs and encouraging the utilization of export credit insurance.

 • Abik, Y. (2002). Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Akkar, M.E. (1982). 1970–1980 Döneminde Kredi Politikaları İhracat ve Yatırım Kredilerine Genel Bakış, DPT Teşvik ve Uygulama Dairesi Yayınları, Ankara.
 • Alpan, Ş. (1987). İhracat Finansmanı Aracı Olarak İhracat Kredi Garantisi Sistemi ve Türkiye’deki Muhtemel Uygulama, İGEME Yayınları, Ankara.
 • Arkan, S. (2007). “Sigorta Hukukunda Fazladan Yapılan Ödemelerin İadesinde Zamanaşımı”, A.Ü.H.F.D., C. 56, S. 2, s. 39–43, Ankara http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/266/2396.pdf, 20 Ocak 2017 tarihinde A.Ü.H.F.’nin veri tabanından alınmıştır.
 • Arkan, S. (2009). Ticarî İşletme Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Atabek, R. (1956). Kredi Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın no: 3, Ankara.
 • Akmut, Ö. (1981). Dışsatım Kredi Güvencesinde Riskler, İhracat Kredi Sigortası Semineri, Ankara 14–15 Nisan, s. 35–56, AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Yayın no: 1, Ankara.
 • Aybar, A. (1981). “İhracat Kredi Sigortasıyla İlgili Yasal Çalışmalar”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, s. 161–178, AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Yayın no: 1, Ankara.
 • Ayli, A. (2003). Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Bağrıaçık, A. (2004). Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
 • Bahtiyar, M. (2006). Ortaklıklar Hukuku, Dersler ve Soru Örnekleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Balcı, Ş. (2007). Türk Hukukunda Konkordato, Güncel Yayınevi, İzmir.
 • Birds, J. (2007). Bird’s Modern Insurance Law, Sweet & Maxwell, London.
 • Bozer, A. (1981). “Genel Açıdan İhracat Kredi Sigortası”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, s. 19–34, AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Yayın no: 1, Ankara.
 • Bozer, A. (1965). Sigorta Hukuku (Sigorta Endüstrisi Sigorta Hukukunun Genel Prensipleri Tazminat Sigortası ve Çeşitleri Can Sigortası ve Çeşitleri), BTHAE Yayınları, Ankara.
 • Büyükkaya, A. (1981). “Türkiye’de İhracatı Teşvikte İhracat Kredi Sigortasının Ekonomik ve Teknik Yönü”, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, s. 79–100, AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Yayın no:1, Ankara
 • Çeker, M. (2004). Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Hukuku, Karahan Kitapevi. Adana.
 • Doğan, A. A. (2007). Sermaye Şirketleri Rehberi, Adalet Yayınları, Ankara.
 • Dowding, T. A. (1994). Guide to Credit Insurance, London: Reactions Publishing Group Ltd.
 • Edwards, H. (1982). Export Credit The Effective and Profitable Managemenet of Export Credit and Finance, Gower Pub Co., London.
 • Eren, F. (2008). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Jess, D.C. (2001). The Insurance of Commercial Risk: Law and Practice, 3rd Ed., Sweet & Maxwell, London.
 • Johnson, T. E. (2002). Export/Import Prosedures and Documentation, 4rt Ed., Amacom, New York.
 • Kayıhan, Ş. (2004). Sigorta Sözleşmelerinde Prim Ödeme Borcu, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Kender, R. (1984). “Sigorta Mukavelesin Akdedilmesi ve Şartları” I. Ticaret Hukuku ve Yargı Kararları Sempozyumu (Bildiriler, Tartışmalar).
 • Kender, R. (1981). Hukukî Açıdan İhracat Kredi Sigortası, İhracat Kredi Sigortası Semineri, 14–15 Nisan, s. 131–160, AİTİA Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, Yayın no: 1, Ankara.
 • Kender, R. (2008). Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi, Arıkan Basım, İstanbul.
 • Korkmaz, S. (2004). Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir.
 • Kubilay, H. (2003). Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, Barış Yayınları, İzmir.
 • Kuru, B., Arslan, R. ve Yılmaz, E., (2007). İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Öncü, B., Alpan, Ş. ve Çakıroğlu, D. (1986). İhracat Finansmanı, İhracat Kredi Garantisi ve İhracat Kredi Sigortası Sistemleri, İGEME Yayınları, Ankara.
 • Özdemir, N. (1966). Kredi Sigortası, Ankara İktisadî İlimler Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Moss, G. ve Wessels, B. (2006). EU Banking and Insurance Insolvency, Oxford University Press, New York.
 • Nomer, H. N. (2008). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Pekcan, E. (1989). Dışsatım Kredi Sigortası ve Türkiye, 1989–3, İstanbul Ticaret Odası Yayınları http://www.ito.org.tr/itoyayin/0001624.pdf, 21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Odası’nın veri tabanından alınmıştır.
 • Pekcanıtez, H./ Atalay, O./ Özkan, M.S./ Özekes, M. (2007). İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara.
 • Poroy, R. ve Tekinalp, Ü. (2006). Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Pulaşlı, H. (2008). Şirketler Hukuku, Karahan Kitabevi, Adana.
 • Reisoğlu, S. (2008). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Sağlam, N. ve Şengel, S. (2004) “Şirket Birleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Şirket Birleşmeleri Prof. Dr. Haluk SUMER – Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER, s. 305–326, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul.
 • Şahin, A. (2004). İhracata Yönelik Finansman Araçları, Ankara: İGEME Yayınları.
 • Serozan, R. ve Engin, B. İ. (2008). Miras Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Taşyürek, H. (2001). Kasko Sigortası, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Ulaş, I. (2007). Uygulamalı Sigorta Hukuku, Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Turhan Kitapevi, Ankara.
 • Ünan, S. (2007). Sigortacılık Yasa Tasarısının Getirdikleri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 2007–1, s. 22–32, İstanbul.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_insurance, 15 Ocak 2017 tarihinde Wikipedia’nın veri tabanından alınmıştır.
 • Yongalık, A. (1998). “Sigortalının Zarara Bizzat Katılması, Prof. Dr. Ali BOZER’e Armağan, Seçkin Yayınevi, s. 149–165, Ankara.
 • Yongalık, A. (2002) Kredi Hayat Sigortası, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2001). Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, Yetkin Yayınevi, Ankara.
 • http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/genelsartlardadegisiklik, 28.05.2009 tarihinde Türkiye Sigortalar Birliği’nin veri tabanından alınmıştır.
 • http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/sigorta/kisa/belge-akisi.pdf, 17 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank’ın veri tabanından alınmıştır.
 • http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/sigorta/kisa/kisa-GenelBilgi.pdf, 17 Ocak 2017 tarihinde Türk Eximbank’ın veri tabanından alınmıştır
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: NAZIM AKSOY
Country: Turkey


Bibtex @research article { adyusbd292432, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {679 - 735}, doi = {10.14520/adyusbd.292432}, title = {İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ}, key = {cite}, author = {AKSOY, NAZIM} }
APA AKSOY, N . (2017). İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 679-735. DOI: 10.14520/adyusbd.292432
MLA AKSOY, N . "İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 679-735 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/292432>
Chicago AKSOY, N . "İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 679-735
RIS TY - JOUR T1 - İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ AU - NAZIM AKSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.292432 DO - 10.14520/adyusbd.292432 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 735 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.292432 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.292432 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ %A NAZIM AKSOY %T İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.292432 %U 10.14520/adyusbd.292432
ISNAD AKSOY, NAZIM . "İHRACAT KREDİ SİGORTASI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKUKİ AÇIDAN TAHLİLİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 679-735. https://doi.org/10.14520/adyusbd.292432