Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 493 - 522 2017-08-30

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE HIGH SCHOOL OF FINE ARTS STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MUSIC TEACHING PROFESSION ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES

DAMLA BULUT [1] , HÜSEYİN TAN [2]

265 371

Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının; Öğrenim gördüğü GSL, öğrenim şekli, sınıf düzeyi, cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık durumunu incelemektir. Araştırma betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini Aksaray, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu,  Erzurum, Eskişehir, İzmir Işılay Saygın, Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu, Kocaeli, Kütahya, Malatya Abdulkadir Eriş, Niğde, Sivas Muzaffer Sarı Sözen, Tekirdağ, Tokat ve Van GSL’nin müzik bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 989 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ile ilgili veriler Güdek (2007) tarafından geliştirilen Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda GSL öğrencilerinin müzik öğretmenliğine yönelik tutumlarının; Öğrenim görülen GSL’ye göre “Sevgi-Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu, öğrenim şekline göre “Sevgi- Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşmadığı, sınıf düzeyine göre “Sevgi Adanmışlık” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşmadığı, “Değer” alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık oluştuğu, cinsiyete göre “Sevgi- Adanmışlık” ve  “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluşmadığı, anne eğitim düzeyine göre “Sevgi- Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu, baba eğitim durumuna göre “Sevgi- Adanmışlık” ve “Değer” alt boyutunda anlamlı bir farklılık oluştuğu, sonuçlarına ulaşılmıştır.

The aim of the study was to determine the attitudes of the students of the School of Fine Arts (SFA) towards the music teaching profession; SFA, which is studied, examines the difference according to the variables is to the type of education, grade level, gender, parental education level. Research is a descriptive field study. The samples of the study were taken from Aksaray, Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu, Erzurum, Eskişehir, İzmir Işılay Saygın, Kayseri Fevziye Memduh Güppüpoğlu, Kocaeli, Kütahya, Malatya Abdulkadir Eriş, Niğde, Sivas Muzaffer Sarı Sözen, Tekirdağ, Tokat and Van SFA music department consists of 989 students who are studying in 1st, 2nd, 3rd and 4th class.  In the direction of research findings, SFA students' attitudes towards music teaching; There was a meaningful difference in the "Love-Commitment" and "Value" sub-dimension according to the SFA, and there was a meaningful difference in the "Value" sub-dimension according to the class level; It was found that there was a meaningful difference in the sub-dimension of "Love-Commitment" and "Value" according to the educational level of mother and father.

  • Akbulut, E. (2006). “Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 23-28.
  • Aksoy, M. E. (2010). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2: 197-212.
  • Aslan, D. ve Akyol, K. A. (2006). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi.” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15(2): 51-60.
  • Ayarcı, K. R. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Öğretmenlik Mesleğine Karşı İlgi Tutum ve Beklenti Düzeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
  • Aysu, B. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Başaran, S. S. (2010). Müzik Öğretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı Düzeyleri Müzik Öğretmenliğine Yönelik Tutumları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
  • Bozkaya, İ. (2006), “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının Müzik Öğretmenliği Programı Kontenjanları İçindeki Yeri”, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Nisan, Denizli.
  • Bulut, D. (2011). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları.” GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3): 651-674.
  • Bulut, İ. (2009). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği).” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 14: 13-24.
  • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18: 69-73.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: DAMLA BULUT
Institution: Ömer Halisdemir Üniversitesi
Country: Turkey


Author: HÜSEYİN TAN
Institution: Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { adyusbd295070, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {493 - 522}, doi = {10.14520/adyusbd.295070}, title = {GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {BULUT, DAMLA and TAN, HÜSEYİN} }
APA BULUT, D , TAN, H . (2017). GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 493-522. DOI: 10.14520/adyusbd.295070
MLA BULUT, D , TAN, H . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 493-522 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/295070>
Chicago BULUT, D , TAN, H . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 493-522
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - DAMLA BULUT , HÜSEYİN TAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.295070 DO - 10.14520/adyusbd.295070 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 493 EP - 522 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.295070 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.295070 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A DAMLA BULUT , HÜSEYİN TAN %T GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.295070 %U 10.14520/adyusbd.295070
ISNAD BULUT, DAMLA , TAN, HÜSEYİN . "GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 493-522. https://doi.org/10.14520/adyusbd.295070