Year 2017, Volume 2017, Issue 26, Pages 647 - 678 2017-08-30

THE EFFECTS OF THE ACTIVITIES BASED ON THE THEORY OF SUCCESSFUL INTELLIGENCE ON THINKING SKILLS IN SOCIAL STUDIES TEACHING IN PRIMARY SCHOOL
İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

NİHAL YILDIZ YILMAZ [1] , AYŞE MENTİŞ TAŞ [2]

244 388

The purpose of this study was to investigate the effects of the activities established based on the theory of successful intelligence in the Social Studies course for 4th grades in primary school on students’ thinking skills. In the study, the experimental design of pre- and post-test with control group, one of the actual trial models, was used. The study group consisted of two 4th grade classes that were determined through the non-random purposeful selection. In the study, the data were collected through the scale of critical thinking skill, the Torrance test of creative thinking, and the inventory of problem-solving for children. The data obtained in the study were analyzed by transferring them to the SPSS setting. According to the study results, while there was a significant difference between the pre-test and post-test scores for critical thinking skills of the students in experimental group, there was no significant difference between the pre-test and post-test scores of the students in control group. In the creative thinking skills, there was a difference between the pretest-posttest scores of the students in the experimental group in favor of the experimental group. In problem-solving skills, while there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the students in experimental group, there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the students in control group in favor of the post-test. Teachers could teach the lessons through activities that are based on the theory of successful intelligence and documented to make positive contributions to improving the thinking skills of students and practicable for students in every lesson.

Araştırmanın amacını ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde başarılı zekâ kuramına dayalı olarak oluşturulan etkinliklerin, öğrencilerin düşünme becerilerine etkisini incelemek oluşturmaktadır. Araştırma da gerçek deneme modellerinden olan öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubunu, seçkisiz olmayan amaçsal seçim ile belirlenen iki 4. sınıf şubesi oluşturmuştur. Araştırma da eleştirel düşünme becerisi ölçeği, Torrance yaratıcı düşünme testi ile çocuklar için problem çözme envanterinden yararlanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; eleştirel düşünme becerilerinde deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark varken, kontrol grubunda öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Yaratıcı düşünme becerilerinde ise deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında deney grubu lehine fark bulunmuştur. Problem çözme becerilerinde deney grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasında fark yokken, kontrol grubu öğrencilerinin öntest-sontest puanları arasından sontest lehine anlamlı farklılık vardır. 

 • Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi’nin Türkçe Versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 14, 19-40.
 • Bayır, Ö. G. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olaylardan Yararlanmanın Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Berkant, H. G. (2009). Öğrencilerin Anlamlı Nedensel Düşünme Becerilerinin Akademik Başarı, Okuduğunu Anlama ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9(3), 1125-1165.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., Köklü, N. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistik (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır İlhan, A. (2002). Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Müzeler. I. Uluslararası Katılımlı Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi. İstanbul.
 • Demir, M.K. (2006). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • Gelen, İ. (2011). Sosyal Bilgiler Programındaki Düşünme İle İlgili Bazı Ortak Becerilerin Kazanılma Düzeyinin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(30), 83-106.
 • Güzel, S. (2005). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temele Alan İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi ( 22. Basım) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karataş, S., Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1), 225-243.
 • Kuruoğlu Maccario, N. (2002). Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 275-285.
 • Michaelis, J. U., Garcia, J. (1996). Eleventh Edition Social Studies for Children A Guide to Basic Instruction. United States: Prentice Hall.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim Programı (Eğitim Amacıyla Hazırlanan Taslak Baskıdır). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Düşünme Becerileri Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Program Hazırlama Komisyonu. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx Erişim Tarihi: 22.09.2013
 • Öncü, T. (2000). Anasınıfı (6 Yaş) Düzeyindeki Çocukların Şekilsel Yaratıcılıklarının Cinsiyet Değişkeni Açısından Karşılaştırılması. Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 40(1.2), 25-34.
 • Paul, R., Elder, L. (2012). Kritik Düşünce (Yaşamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek İçin Araçlar. Çev: Aslan, E., Sart, G. (2013). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ramona, P., Maricutoiu, L. P. (2013). Teaching For Successful Intelligence Questionnaire (TSI-Q)- a New Instrument Developed for Assessing Teaching Style. Journal of Educational Sciences and Psychology. 65(1), 159-178.
 • Sadeghii, S., Malekian, F. (2014). Exanine The Role of Education Through Curriculum Development, Creative and Critical Thinking View Elementary Third Grade. Journal of Educational and Instructional Studies in The World. 4.(4), 30-39.
 • Sayan, Y. (2010). İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen ve Teknoloji için Geliştirilen Materyallerin Yaratıcı Düşünme Becerisi, Öz Kavramı ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Serin, O., Bulut Serin, N. ve Saygılı, G. (2010). İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanterinin (ÇPÇE) Geliştirilmesi. İlköğretim Online. 9(2), 446-458. www.ilkogretim-online.org.tr Erişim Tarihi:10.10.2013
 • Soylu, Y., Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(11), 97-111.
 • Sternberg, R. J. (2002) Raising the Achievement of All Students: Teaching For Successful Intelligence. Educational Psychology Review. 14 (4), 383-393.
 • Styernberg, R. J., Grigorenko, E. L. (2003). Teaching for Successful Intelligence: Principles, Procedures and Practices. Journal for the Education of the Gifted. 27 (273), 207-228.
 • Sternberg, R. J. (2005). The Theory Of Successful İntelligence. Revista Interamericana de Psicologia/ Interamerican Journal of Psychology, 39(2), 189-202.
 • Sternberg, R. J., Grigorenko E.L. (2007). Teaching for Successful İntelligence (To İncrease Student Learning and Achievement). California: Corwin Press (Second Edition).
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düşünce (2. Basım). İstanbul: Evrim Yayıncılık.
 • Tok, E., Sevinç, M. (2010b). Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 67-82.
 • Welton, D. A., Mallan, J. T. (1999). Children and Their World: Strategies for Teaching Social Studies. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Yazgan, Y., Bintaş, J. (2005). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanabilme Düzeyleri: Bir Öğretim Deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 210- 218.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: NİHAL YILDIZ YILMAZ

Author: AYŞE MENTİŞ TAŞ

Bibtex @research article { adyusbd336494, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {647 - 678}, doi = {10.14520/adyusbd.336494}, title = {İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {YILDIZ YILMAZ, NİHAL and MENTİŞ TAŞ, AYŞE} }
APA YILDIZ YILMAZ, N , MENTİŞ TAŞ, A . (2017). İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (26), 647-678. DOI: 10.14520/adyusbd.336494
MLA YILDIZ YILMAZ, N , MENTİŞ TAŞ, A . "İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 647-678 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/31048/336494>
Chicago YILDIZ YILMAZ, N , MENTİŞ TAŞ, A . "İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 (2017): 647-678
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ AU - NİHAL YILDIZ YILMAZ , AYŞE MENTİŞ TAŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.336494 DO - 10.14520/adyusbd.336494 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 647 EP - 678 VL - 2017 IS - 26 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.336494 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.336494 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ %A NİHAL YILDIZ YILMAZ , AYŞE MENTİŞ TAŞ %T İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2017 %N 26 %R doi: 10.14520/adyusbd.336494 %U 10.14520/adyusbd.336494
ISNAD YILDIZ YILMAZ, NİHAL , MENTİŞ TAŞ, AYŞE . "İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE BAŞARILI ZEKÂ KURAMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017 / 26 (August 2017): 647-678. https://doi.org/10.14520/adyusbd.336494