Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 17 - 37 2016-12-28

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi

Tuğba TAŞKIN [1] , Selma MOĞOL [2]

135 0

Bu araştırmada, yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının, öğretmen adaylarının mekanik konularına yönelik tutumunda bir değişiklik meydana getirip getirmeyeceğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu fizik öğretmenliği programında öğrenim gören 21 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  Mekanik kavramları öğretmen adayları ile 11 hafta süresince, toplam 22 saatte,  yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Araştırmanın nicel verileri Mekaniğe Karşı Tutum Ölçeği (MKTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. MKTÖ, ön test, son test ve geciktirilmiş test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler gruplanarak, kodlanmış; her kodun frekansları ve yüzdeleri tablolar halinde sunularak, bulgular yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, MKTÖ'nin tüm alt boyutlarında birbirine yakın miktarda artış olduğu ve öğretmen adaylarının mekaniğe karşı tutumlarıyla ilgili artışın kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmen adayları mekanik kavramlarını yaratıcı drama yöntemi ile daha iyi anladıklarını ve bu kavramların günlük hayatlarındaki önemini fark ettiklerini, mekanik konularını sevmeye başladıklarını belirtmişlerdir.
Yaratıcı drama, fizik eğitimi
  • Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri, ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi 1(1). Ankara. Adıgüzel, H. Ö. (2007). “Dramada Temel Kavramlar.” İlköğretimde Drama (Edt. Ali Öztürk). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Adıgüzel, H. Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Yayınları, Ankara. Aubusson, P., Fogwill, S., Barr, R. & Perkovic, L. (1997). What Happens When Students Do Simulation-Role-Play In Science?. Research in Science Education, 27 (5): 565-580. Aykaç, M. & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 297-314. Aycan, Ş. & Yumuşak, A. (2003). Lise Müfredatındaki Fizik Konularının Anlaşılma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 159. Başkan, H. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrenci Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu. Bulunuz, M. (2012). Developing Turkish Preservice Preschool Teachers’ Attitudes and Understanding about Teaching Science Through Play. International Journal of Environmental & Science Education 7(2), 141-166. Çam, F., Özkan, E. & Avinç, İ. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Derse Karsı İlgi Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Köy ve Merkez Okulları Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2). Duban, N. Y. & Düzgün, M. E. (2013). Views of Teachers on the Use of Drama Method in Science and Technology Courses. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(2). Emrahoğlu, N. & Mengi, F. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Konularını Günlük Hayat Problemlerinin Çözümüne Transfer Düzeyinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (1). Erşahan, O. (2007). 6. Sınıf Öğrencilerine Madde Ve Değişim Öğrenme Alanındaki Fen Teknoloji Toplum Çevre Kazanımlarının Kazandırılmasında Etkili Öğretim Yönteminin (Rol Oynama ve 5E Öğretim Yöntemi) Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Gebbels, S., Evans, S. M. & Murphy, L. A. (2010). Making Science Special for Pupils with Learning Difficulties. British Journal of Special Education, 37(3), 139-147. İspir, E. & Üstündağ, T. (2008), “ Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi ve Yaratıcı Drama Yöntemi”, Yaratıcı Drama Dergisi, 3(6), 89-100. Jarrett, O. S. & Burnley, P. (2007). The role of fun, playfulness, and creativity in science: Lessons from geoscientists. In D. Sluss and O. Jarrett (Eds). Investigating play in the 21st century: Play and culture studies, Vol. 7. Lanham, MD: University Press. Johnson, B. & Onwuegbuzie, A. (2004). Mixed Methods Resarch: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33 (7). Kamen, M., (1992). Creative Drama and the Enhancement of Elementary School Student’s Understanding of Science Concepts. Dissertation Abstracts International. DAI-A 52 (07), 2489. Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. & Aydede, M. N. (2010). Fen Bilgisi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758. Karadağ, E. & Çalışkan, N. (2008). Kuramdan Uygulamaya İlköğretimde Drama, “Oyun ve İşleniş Örnekleriyle”. Ankara: Anı Yayıncılık. Karadağ, E., Korkmaz, T., Çalışkan, N. & Yüksel, S. (2008). Drama Lideri Olarak Öğretmen Ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 169-196. Karakaş, M. (2012). Teaching Density with a little Drama. Science Activities, 49:94-97. Keleş, P. U., Nas, S. E. & Çepni, S. (2009). Kavramsal Değişim Metinleri, Oyun Ve Drama İle Zenginleştirilmiş 5e Modelinin Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son gelişmeler Sempozyumu, Giresun. Kessels,U., Rau, M. & Hannover, B. (2006). What Goes Well with Physics? Measuring and Altering the Image of Science. British Journal of Educational Psychology, 76, 761- 780. Kılıçarslan, H. & Özdemir Şimşek, P., (2015). 6.Sınıf “Kuvvet ve Hareket” Ünitesinde Basamaklı Öğretim Yöntemi ve Yaratıcı Drama Yönteminin Erişiye, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(180), 217-245. Koca, S. A. & Şen, A. İ. (2006). Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematik ve Fen Derslerine Yönelik Olumsuz Tutumlarının Nedenleri. Eurasian Journal of Educational Research, 23. Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwod, NJ: Ablex. Miles, M. B. & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (Second edition). Calif: SAGE Publication. Okvuran, A. (2000). Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlar. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara. Oon, Pey-Tee & Subramaniam, R. (2011). On the Declining Interest in Physics Among Students-From the Perspective of Teachers. International Journal of Science Education, 33(5), 727-746. Ormancı, Ü. & Özcan, S. (2012). The Effectiveness of Drama Method in Unit “The Systems in Our Bodies” in Science and Technology Course: Using Two Tier Diagnostic Test. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 153-182. Örnek, F., Robinson, W. R. & Haugan, M. P. (2008). What Makes Physics Difficult?. International Journal of Environmental & Science Education, 3(1), 30-34. Peters, J. M. & Stout, D. L. (2006). Methods For Teaching Elementary School Science (Fifth Edition). Ohio: Pearson Publishing. Sağırlı, E. & Gürdal, A. (2002). Fen Bilgisi Dersinde Drama Tekniğinin Öğrenci Tutumuna Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Web: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/bikitabi/PDF/Fen/Bildiri/t86.pdf Erişim Tarihi: 22.11.2011. San, İ. (1991). Yaratıcı Dramanın Eğitsel Boyutları. 1. Eğitim Kongresi. Buca Eğitim Fakültesi Bildiriler Kitabı. İzmir. San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye, Eğitim Özel Sayısı: Ankara. Slade, P. (1999). Peter Slade Talks. Research in Drama Education, 4(2):253-257. Şahin, E. & Yağbasan, R. (2012,(a)). Determining Which Introductory Physics Topics Pre-service Physics Teachers Have Difficulty Understanding and What Accounts for These Difficulties. European Journal of Physics, 33(2), 315-325. Şahin, E. & Yağbasan, R. (2012,(b)). Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Ve Örnek Bir Ders Planı: Gel-Git Olayı. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 79-98. Taşdemir, A. & Demirbaş, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersinde Gördükleri Konulardaki Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1). Taşlıdere, E. (2002). The Effect Of Conceptual Approach On Students’ Achievement And Attitude Towards Physics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara. Üstün, P., Yıldırgan, N.& Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul. Bildiriler Kitabı, s 474-477. Williams, C., Stanisstreet, M., Spall, K., Boyes, E. & Dickson, D. (2003). Why Aren’t Secondary Students Interest in Physics?. Physics Education, 38(4), 324- 329. Wyn, M. A., & Stegink, S. J. (2000). Role-Playing Mitosis. The American Biology Teacher 62(5). Yağmur, E. (2010). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Yaratıcı Drama Destekli İşlenmesinin Eleştirel Düşünme Becerisi ve Başarı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, S. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik Konularına Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 24: 199208. Yılmaz (Cihan), G. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba TAŞKIN

Author: Selma MOĞOL

Bibtex @research article { aeukefd367669, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {17 - 37}, doi = {}, title = {Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Tuğba and MOĞOL, Selma} }
APA TAŞKIN, T , MOĞOL, S . (2016). Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 17-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aeukefd/issue/30440/367669
MLA TAŞKIN, T , MOĞOL, S . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 17-37 <http://dergipark.org.tr/aeukefd/issue/30440/367669>
Chicago TAŞKIN, T , MOĞOL, S . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 17-37
RIS TY - JOUR T1 - Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi AU - Tuğba TAŞKIN , Selma MOĞOL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 37 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi %A Tuğba TAŞKIN , Selma MOĞOL %T Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Tuğba , MOĞOL, Selma . "Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 17-37.