Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 497 - 515 2016-12-28

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*

Ensar AYDIN [1] , Galip ÖNER [2]

118 0

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Betimsel tarama modeli kullanılan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 203 sosyal bilgiler ve 232 sınıf öğretmenliği olmak üzere toplamda 435 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, sınıf seviyesi, bölüm, anne-baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü ve aile aylık geliri değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, cinsiyet (erkek lehine) ve yaşanılan yerleşim birimi (büyükşehir lehine) değişkenine göre, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, girişimci, öğretmen adayı, sosyal bilgiler öğretmeni
  • Akpınar, S. (2009). Girişimciliğin temel bilgileri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Armağan, A. (2013). Girişimcilik ve otonomi (özerklik) ilişkisi: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 49-69. Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002(6), 1-11. Aydın, E. (2015). Hayat bilgisi öğretim programlarında yer almış girişimci birey özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin kazandırılabilirliğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-120. Azizi, B. (2003). Study of effective factors for development spirit and skills of entrepreneurship among senior students in Tehran agriculture faculty. Agriculture Journal, 2, 241 – 251. Basu, A. & Virick, M. (2008). Assessing entrepreneurial intentions amongst students: A comparative study. In 12th Annual Meeting of the National Collegiate Inventors and Innavators Alliance, Dallas, USA. Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 2(16), 131-148. Bozkurt, Ö. Ç. ve Alparslan, A. M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: girişimci ve öğrenci görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Casson, M. (2003). The entrepreneur an economic theory (2th Ed.). Northampton: Edward Elgar Publishing. Demir, A. Z., Eliöz, M., Çebi, M. ve Sezen, S. (2015). Girişimcilik ve girişimci üniversite: Spor fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 198-212. Deveci, H. (2015). Çocuklara girişimcilik kazandırmada sosyal bilgilerin rolü: Bir araştırma örneği. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Deveci, İ. & Seikkula-Leino, J. (2015). Entrepreneurship in finnish teacher training. The International Journal of Research in Teacher Education, 6(3), 24-39. Deveci, İ. ve Çepni, S. (2014). Fen bilimleri öğretmen eğitiminde girişimcilik. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. Doğan, N. (2013). Türkiye’de girişimcilik eğilimi: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Yayımlanmış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110. Dündar, S. ve Ağca, V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesine ilişkin ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 121-142. Finkle, T. A., Kuratko, D. F. and Goldsby, M. G. (2006). An examination of entrepreneurship centers in the united states: A national survey. Journal of Small Business Management, 44(2), 184–206. Güreşçi, E. (2014). Girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: İspir Hamza Polat MYO örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 23-38. Hendorson, R. & Robertson, M. (2000). Who wants to be an entrepreneur? young adult attitudes to entrepreneurship as a career. Carier Development International 5(6), 279-287. Herron, L. (1992). Cultivating corporate entrepreneurs. Human Resource Planning, 15(4), 3- 14. Hisrich R. D. & Peters, M. P. (1998). Entrepreneurship (4th Ed.). Boston, New York: Irwin Mc Grow-Hill. İlhan, S. (2005). Bazi değişkenler açisindan elaziğ’da girişimci profili. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 217-248. İn, N. (2015). 1968-2012 yılları arasında 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi kitaplarında yer alan girişimcilik becerilerinin içerik analizi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. İpçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). İşletme bölümlerinde verilen eğitimin girişimci adayı öğrenciler üzerindeki etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(10), 13-27. İrmiş, A. ve Özdemir, L. (2011). Girişimcilik ve yenilik ilişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 139-161. İşcan, Ö. F., ve Kaygın, E. (2011). Üniversite Öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462. Kaya, D., Güzel, D. ve Çubukçu, B. (2010). Üniversite Öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması: Atatürk Üniversitesinde bir araştırma. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi,1(2), 77-89. Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435. Koçyiğit, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Konokman, G. Y. ve Yelken, T. Y. (2014). Investigation of preschool teacher candidates’ attitudes towards learning and their entrepreneurship levels. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 648-665. Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), 209-226. Kourilsky, M. L. & Walstad, W. B. (1998). Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitude, gender differences, and educational practices. Journal of Business Venturing, 13(1), 77-88. Köksal, Y. ve Penez, S. (2015). Yüksek girişimcilik eğilimli üniversiteli gençlerin demografik özellikleri ve sektör tercihleri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 155-167. Lekoko, M., Rankhumise, E. M. & Ras, P. (2012). The effectiveness of entrepreneurship education: What matters most? African Journal of Business Management, 65(1), 12023-12032. Morris, M. H., Kuratko, D. F. & Covın, J. G. (2011). Corporate enterpreneurship & innovation. USA: Cengage Learning. Mueller, S. & Thomas, A.S., (2001). Culture and entrepreneurial potential: A Nine country study of locus of control and ınnovativeness, Florida International University, National Academy of Management, Journal of Business Venturing, 16, 51-75. Özgüzen, A. (2002). Türkiye iktisat kongresi. (17 Şubat-4 Mart 1923). Journal of İstanbul Kültür University, 109-124. Pan, V. L. ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. NWSA, Education Sciences, 9(6), 125-138. Salik, N. ve Kaygın, E. (2016). Demografik değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi: Kafkas Üniversitesi örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 145-162. Stevenson, H. H. & Jarıllo-Mossı, J. C. (1986). Preserving enterpreneurship as companies grow. Journal of Business Strategy, 7(1), 10-23. Tay, B. ve Baş, M. (2015). 2009 ve 2015 yılı hayat bilgisi öğretim programlarının karşılaştırılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 341-374. Taysı, K. ve Canbaz, S. (2014). Önlisans Öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini ve eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 59-67. Tekin, M. (1999). Girişimcilik: kendi işini kurma ve işletme. Konya: Damla Basımevi. Uygun, M., Mete, S. ve Güner, E. (2012). Genç girişimci adayların girişimcilik eğilimi ve girişimcilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 145-156 Ülküdür, M. A., Duman, S. ve Bacanak, A. (2015). Sınıf ögretmenlerinin girisimcilik becerilerinin okul müdürlerinin çalisma hayati üzerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı (XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2015), 140-151. Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 195-203. Zhao, H., Seıbert, S. E. & Hılls, G. E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1265-1272. Wang, K. C., & Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore. Technovation 24, 163–172. Wiersma, W. (2000). Research methods in education: an introduction. (7 th ed.). Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon A Pearson Education Company.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ensar AYDIN

Author: Galip ÖNER

Bibtex @research article { aeukefd367672, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {497 - 515}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {AYDIN, Ensar and ÖNER, Galip} }
APA AYDIN, E , ÖNER, G . (2016). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 497-515. Retrieved from http://dergipark.org.tr/aeukefd/issue/30440/367672
MLA AYDIN, E , ÖNER, G . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 497-515 <http://dergipark.org.tr/aeukefd/issue/30440/367672>
Chicago AYDIN, E , ÖNER, G . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 497-515
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi* AU - Ensar AYDIN , Galip ÖNER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 497 EP - 515 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi* %A Ensar AYDIN , Galip ÖNER %T Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi* %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD AYDIN, Ensar , ÖNER, Galip . "Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 497-515.