Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 1 - 20 2018-10-25

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI

Faruk KAYA [1] , Ömer YALÇINKAYA [2] , Şekip YAZGAN [3]

151 268

Çalışmada, 2007 yılında kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Ağrı İlinin sosyo-ekonomik yapısına etkilerinin incelenmesi ve Ağrı Halkının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan üniversiteye yönelik algı düzeylerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Veri toplamada anket yönteminin kullanıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar, Ağrı Halkının Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yönelik algılarının sosyo-ekonomik, demografik, sosyo-kültürel, toplumsal kuralların değişimi, çevresel değişime etkileri ve sağlık eğitimi ile hizmetlerine yönelik olmak üzere altı boyuttan oluştuğunu, Ağrı Halkının Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesine yönelik algısının genellikle olumlu olduğunu ve eğitim düzeyi, meslek türü, gelir düzeyi, ikamet süresi ve yaşam memnuniyet düzeyi şeklindeki demografik göstergelere göre farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Ağrı Halkı arasındaki etkiletişimin daha fazla güçlendirilmesinin gerekliliğidir. Bunun yanında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin fiziksel ve niteliksel açıdan gelişiminin tamamlanmasıyla birlikte Ağrı Halkı nezdinde genellikle olumlu olan algılama düzeyinin daha da artacağı ve üniversite ve Ağrı Halkı arasındaki etkiletişimin daha da güçleneceği düşünülmektedir.


Kent-Üniversite ilişkisi, Üniversite Algısı, Ağrı İli
 • Akçakanat T., Çarıkçı İ. H., ve Dulupçu M. A. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta’da ki Yaşam Kalitesi ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), 1-18.
 • Brockliss, L. (2000). Gown and Town: The University and the City in Europe, 1200–2000. Minerva, 38 (2), 147–170.
 • Bruning, S. D., McGrewb, S., ve Cooper, M. (2006). Town–Gown Relationships: Exploring University–Community Engagement from the Perspective of Community Members. Public Relations Review, 32, 125–130.
 • Boyacıoğlu, E. Z., ve Oğuzhan, A. (2013). Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, (6): IV--21.
 • Çalhan, H.S., ve Erkan, Y. (2018). Ağrı’da Üniversite Algısı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği, Ağrı İlinin Sosyo-Ekonomik Profili. AİÇÜ Yayınları, Yayın No: 19.
 • Çayın, M., ve Özer, H. (2015). Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2): 131-147.
 • Dinçer B., Özaslan M. ve Satılmış E. (1996). İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. DPT-BGYUGM: Ankara.
 • DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003). Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Ergun, C. (2014). Üniversite ve Kent İlişkisi Üzerine Görüşler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31),216- 237.
 • Gümüş, N., Ertürk, E., ve Şen, Ş. (2015). Kastamonu Halkının Kastamonu Üniversitesi’ne Yönelik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 293-312.
 • Güriş, Selahattin ve Astar, Melek. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. Der Yayınları: İstanbul.
 • Işık, Ş. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(10): 159-181.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011). Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Karataş, M. (2002), Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmedeki Rolü ve Önemi (Muğla Üniversitesi Örneği). (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Lazzeretti, L., ve Tavoletti, E. (2005). Higher Education Excellence and Local Economic Development: The Case of the Entrepreneurial University of Twente. European Planning Studies, 13 (3), 475-493.
 • Likert, R. (1932). A Technique for The Measurement of Atitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1-55.
 • Miller, D. C. (1963). Town and Gown: The Power Structure of a University Town. American Journal of Sociology, 68(4), 432-44.
 • Sağdıç M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin İstanbul’a İlişkin Algılarının Şehir İmajı Açısından Analizi. Turkish Studies – International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1267-1283.
 • Sağır, A., ve İnci, Ü. H. (2013). Karabük’te Üniversite Algısı: Karabük Üniversitesi Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 49-81.
 • Saklı, A.R., Kartal, B., Çakıroğlu, K.I., Kahveci, G. Karataş, Z., Avşar, A.Ş, Bektaş, M., Toptan, M., Akbulut Akdoğar, H.Y., ve Eroğlu, B. (2017), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ve Akademik Personelinin Şehir Algıları ve Beklentileri ile Rize İlinin Üniversite Algısı ve Beklentileri Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, 22.
 • Sankır, Hasan ve Gürdal, Ayça, D. (2013). Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı. (1. Bakı). Orient Yayıncılık Reklamcılık Araştırma: Ankara. (www.beun.edu.tr).
 • Sankır, H., ve Gürdal, A. D. (2014). Bülent Ecevit Üniversitesi’nin Zonguldak’a Etkileri ve Kentin Üniversite Algısı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4 (2): 90-98.
 • Saracel, N., Özkara, B., Karakaş, M., Yelken, R., Vatandaş, C., Bayram, A. K., Alver, K., ve Koçak, H. (2000). Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı: Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve Beklentilerine İlişkin Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2): 1-13.
 • Savaş Yavuzçehre, P. (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1): 235-250.
 • Taşçı, D., Gökalp, E., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., ve Toprak, E. (2011). Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. Amme İdaresi Dergisi, 44 (2):131-146.
 • Torun, İ. (2005). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Niğde Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (9): 156-177.
 • Torun, İ., Öztürk, S., ve Gelibolu, L. (2009). Yöre Halkının Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21):169-189.
 • Tural, D., ve Şahin, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Kendi Üniversite ve İdeal Üniversite Algıları: Gaziantep Üniversitesi Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,11(2), 209-240.
 • Uygun, M., Mete, S., Kara, F. Z., ve Bağcı, H. (2016). Üniversitelerin Kente Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4):66-85.
 • Ünal Ç., İlter İ., ve Yılar B. (2013). Kırsal Kesimde İkamet Eden Lisans Öğrencilerin Şehir Algıları: Nitel Bir Analiz. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30):29-46.
 • Yılmaz, M. K., ve Kaynak, S. (2011). Sosyo- Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (4):55-73.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Faruk KAYA
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1210-2405
Author: Ömer YALÇINKAYA
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1006-668X
Author: Şekip YAZGAN (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed457855, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 20}, doi = {10.31463/aicusbed.457855}, title = {AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI}, key = {cite}, author = {KAYA, Faruk and YALÇINKAYA, Ömer and YAZGAN, Şekip} }
APA KAYA, F , YALÇINKAYA, Ö , YAZGAN, Ş . (2018). AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 1-20. DOI: 10.31463/aicusbed.457855
MLA KAYA, F , YALÇINKAYA, Ö , YAZGAN, Ş . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 1-20 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/39944/457855>
Chicago KAYA, F , YALÇINKAYA, Ö , YAZGAN, Ş . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI AU - Faruk KAYA , Ömer YALÇINKAYA , Şekip YAZGAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.457855 DO - 10.31463/aicusbed.457855 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.457855 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.457855 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI %A Faruk KAYA , Ömer YALÇINKAYA , Şekip YAZGAN %T AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI %D 2018 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.457855 %U 10.31463/aicusbed.457855
ISNAD KAYA, Faruk , YALÇINKAYA, Ömer , YAZGAN, Şekip . "AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN AĞRI’NIN SOSYO-EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ VE KENTİN ÜNİVERSİTE ALGISI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (October 2018): 1-20. https://doi.org/10.31463/aicusbed.457855