Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 21 - 45 2018-10-25

İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Murat ÇALIŞOĞLU [1] , Seda Nur TANIŞIR [2]

186 330

Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları gündeme gelmektedir. Her insana eşit hak ve fırsatın verilmesi ilkesinden hareketle eğitimde de eşit hak ve fırsatın özel gereksinimli bireylere de verilmesi gerekmektedir

            Bu çalışmada amaç ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin yönetici, sınıf öğretmeni ve kaynaştırma öğrencisi ebeveynlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında Ağrı ilinde görev yapan 5 sınıf öğretmeni, 5 yönetici, 5 kaynaştırma öğrencisi velisi ve 5 kaynaştırma öğrencisi ile aynı sınıfta öğrenim gören normal öğrenci velisinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çalışmanın amacı doğrultusunda alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak ve alanyazından yararlanarak oluşturulan görüşme formları ile elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları betimleyici istatistiklerle sunulmuştur.

Araştırma sonucunda kaynaştırma öğrenci velileri verilen eğitimden son derece memnun olduklarını belirtmiş, diğer öğrencilerin çocuklarını dışlamalarını, öğretmenler ile yeterli seviyede iletişim kuramamayı karşılaştıkları sorunlar olarak ifade etmişlerdir. Yöneticiler ise kaynaştırma öğrencilerini mevzuata, sınıf mevcuduna ve öğretmenlerin istekli ve yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olma durumlarını dikkate alarak sınıflara birden fazla gelmemesine dikkat ederek dağıttıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri ise kaynaştırma eğitimi ile ilgili olarak yeterli seviyede eğitim alamadıklarını belirterek zorlandıklarını ifade etmişlerdir.

İlkokul, kaynaştırma eğitimi, veli, sınıf öğretmeni
  • Akkoyun, Ayşe K. (2007). Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü personelinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Anılan, H. ve Kayacan, G. (2015). Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs 2015) Özel Sayısı, 74-90.Atıcı, R. (2014). Kaynaştırma öğrencilerinin okul hayatında yaşadığı zorluklar. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkis or Turkic, Volume 9/5, Spring, P.: 279-291.Balo, E. D. (2015). ‘‘İlkokullarda Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Elazığ, TürkiyeBatu, S., Kırcaali-İftar, G. ve Uzuner, Y. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5, 33 50.Bilen, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili görüşleri ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.Cankaya, Ö. (2010). İlköğretim 1. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Christensen, L. B., Johnson, B., and Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. Ankara: Anı Yay.Çankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim 1. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 1-16.Dağlı, G., Öznacar, B. (2015). An evaluation on mainstreaming practices of primary schools according to the views of school administrators, teachers, and parents. Educational Sciences: Theory & Practice • 2015 October • 15(5).Demir, C. (2015). Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesine yönelik nitel bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.Gök (2013), Kaynaştırma eğitimi öğrencisi bulunan ilkokul sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.Gül, S. O., Vuran, S. (2015). Normal sınıflara devam eden özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40, 169-195.Güldü, B. (2010). ‘‘Sivas İli Örneği’nde Kaynaştırma Eğitimi’’. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas. Kara, Z. (2016). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi öğrencilerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.MEB. (2006). https://orgm.meb.gov.tr/.../10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi adresinden erişildi.Önder, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin zihin engelli kaynaştırma öğrencileri için sınıf içinde yaptıkları öğretimsel uygulamaların belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Pamuk, Y. (2016). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S. ve Oksal, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1743-1765.Sadioğlu, Ö., Batu, E. S. ve Bilgin, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), S.: 399-432.Sadioğlu, Ö., Batu, E. S., Bilgin, A., Oksal, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Saraç, T., Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlarına ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1).Sazak Pınar, E. , Sucuoğlu, B. ve Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2013). Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin sosyal beceri öğretimine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi ( Education and Science), Cilt 38, Sayı 168Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları: Yayınlar/araştırmalar 1980-2005 [Mainstreaming Applications in Turkey: Publications / Studies-1980-2005]. Special Education Journal of Ankara University Faculty of Educational Sciences, 5(2), Sucuoğlu, B., Tekin İftar E., Kırcaali İftar, G., Bakkaloğlu, H., Kaner, S. (2009). Zihin Özel Gereksinimliler Ve Eğitimleri. Ankara: Kök Yayınları Taşdemir, H., Özbesler C. (2017). Kaynaştırma eğitimine devam eden çocukların karşılaştıkları sorunların okul ortamında sosyal hizmet uygulamaları perspektifinde değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:10, Sayı: 49 Tuzcuoğlu, N. (2007). Eğitim Bilimine Giriş (1. Baskı). (Ed.: Ayla Oktay). Ankara: Pegem A Yayıncılık.Vural, Murat (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlamasına ilişkin yaptıkları çalışmaların betimlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Vuran, S.,& Çolak, A. (2007). İlköğretim kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin kaynaştırmaya ve sosyal beceri öğretimine ilişkin görüşleri. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri. Çeşme, İzmir.Yılmaz Bolat, E., Ata, N. (2017). Kaynaştırma eğitimi uygulamaları hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 7 Sayı 14.Yigen, Sibel (2008). Çocuğu ilköğretim kademesinde kaynaştırma uygulamalarına devam eden anne-babaların kaynaştırmaya ilişkin görüş ve beklentileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.Yorulmaz (2015). Kaynaştırma eğitimi veren ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde karşılaştığı problemler Batman il örneği. Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-1765-9074
Author: Murat ÇALIŞOĞLU (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0486-2233
Author: Seda Nur TANIŞIR
Institution: SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) (AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. ORTAK)
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed465860, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {21 - 45}, doi = {10.31463/aicusbed.465860}, title = {İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÇALIŞOĞLU, Murat and TANIŞIR, Seda Nur} }
APA ÇALIŞOĞLU, M , TANIŞIR, S . (2018). İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 21-45. DOI: 10.31463/aicusbed.465860
MLA ÇALIŞOĞLU, M , TANIŞIR, S . "İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 21-45 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/39944/465860>
Chicago ÇALIŞOĞLU, M , TANIŞIR, S . "İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018): 21-45
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AU - Murat ÇALIŞOĞLU , Seda Nur TANIŞIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.465860 DO - 10.31463/aicusbed.465860 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 45 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.465860 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.465860 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %A Murat ÇALIŞOĞLU , Seda Nur TANIŞIR %T İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.465860 %U 10.31463/aicusbed.465860
ISNAD ÇALIŞOĞLU, Murat , TANIŞIR, Seda Nur . "İLKOKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (October 2018): 21-45. https://doi.org/10.31463/aicusbed.465860