Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 1 - 13 2019-04-25

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

TUĞBA ÖÇAL [1]

31 55

Eğitim sistemlerin amacı, toplumların ihtiyaç duyduğu ve o toplumun gereklerine uygun bireyleri yetiştirmektir. Öğrenci, öğretmen ve eğitim programı eğitim sistemlerin önemli üç öğesidir. Bu öğeler arasında ise öğretmenin ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Nitelikli insanların yetiştirilmesi ancak nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada dolayısıyla geleceğin öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amaçları, okul öncesi öğretmen adaylarının yaşadıkları matematik kaygısı ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve farklı demografik değişkenlerin matematik kaygısı ve problem çözme becerisi arasındaki ilişki olup olmadığını incelemektir. İlişkisel araştırma modeline uygun olarak gerçekleştirilen bu çalışmaya, araştırmaya katılmaya gönüllü 109 ikinci sınıf okul öncesi öğretmen adayı dâhil olmuştur. Araştırmada katılımcılardan veri toplamak amacıyla Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ) ve Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların demografik özellikleri (Cinsiyet, yaş, liseden mezun olunan okul türü) ile matematik kaygısı ve problem çözme becerileri arasında bir ilişkiye ulaşılmazken, katılımcıların problem çözme becerileri ile yaşadıkları matematik kaygısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki söz konusudur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar mevcut alan yazında elde edilen sonuçlarla örtüşmekte olduğunu söyleyebiliriz. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; hizmet öncesi dönemde okul öncesi öğretmen adaylarının yaşadıkları matematik kaygısını azaltacak önlemler alınması ve problem çözme becerilerini geliştirecek çalışmalara bu dönemde yer verilmesi önerilmektedir. 

Okul Öncesi Öğretmen Adayı, Matematik Kaygısı, Problem Çözme Becerisi, Matematik, İlişkisel Araştırma
 • Abazaoğlu, İ., Yıldırım, O. & Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 143-160.
 • Akçakın, V., Cebesoy, Ü. B. & İnel, Y. (2015). İki boyutlu matematik kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. GEFAD, 35(2), 283-301.
 • Ashcraft, M. A. (2002). Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences. Current Directions in Psychological Science, 11(5), 181-185. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00196
 • Ashcraft, M. H. & Ridley, K. S. (2005). Math anxiety and its cognitive consequences: A tutorial review. J. Campbell (Ed.) Handbook of Mathematical Cognition içinde (s. 315-327). New York: Psychology Press
 • Ashcraft, M. & Krause, J. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. Psychonomic Bulletin and Review, 14(2), 243–248. https://doi.org/10.3758/BF03194059
 • Akyüz, Y. (2015). Türk eğitim tarihi (MÖ 1000-MS 2015) (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alexander, L. & Martray, C. (1989). The development of an abbreviated version of the mathematics anxiety rating scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 22, 143– 150. https://doi.org/10.1080/07481756.1989.12022923
 • Ataç, E. (2003). 21. yüzyılda öğretmen eğitimi: Türkiye’de öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-31.Bai, H., Wang, L., Pan, W. & Frey, M. (2009). Measuring mathematics anxiety: Psychometric analysis of a bidimensional affective scale. Journal of Instructional Psychology, 36, 185-193.
 • Baloğlu, M. (2005). Matematik kaygısını derecelendirme ölçeği'nin Türkçe’ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 7-29.
 • Baloglu, M. & Zelhart, P. F. (2003). Statistical anxiety: A detailed review of the literature. Psychology and Education: An Interdisciplinary Journal, 40, 27-37.Bayrak, S. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 515-521. https://doi.org/10.9761/JASSS2665
 • Bayraktar, G., Güngörmüş, A.H., Gülbahçe, Ö., Şahin, S. & Bastık, C. 2011. Beden eğitimi ve Türkçe öğretmeni adaylarının problem çözme becerisi algı düzeyleri açısından karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 159-168.
 • Betz, N. (1978). Prevalence, distribution, and correlates of math anxiety in college students. Journal of Counseling Psychology, 25(5), 441-48. https://doi.org/10.1037/0022-0167.25.5.441
 • Buckley, P. A. & Ribordy, S. C. (1982, Mayıs). Mathematics anxiety and the effects of evaluative instructions on math performance. Midwestern Psychological Association sunulan bildiri, Minneapolis, MN.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. & Gürsoy, F. (2012). Okul öncesi eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin problem çözme becerilerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 85-98.
 • Cochran-Smith, M. (2001). Constructing outcomes in teacher education: Policy, practice and pitfalls. Education Policy Analysis Archives, 9, 1-34. https://doi.org/10.14507/epaa.v9n11.2001
 • Çam, S. (1997). İletişim Becerileri Programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Das, R. & Das, G. C. (2013). Math anxiety: The poor problem solving factor in school mathematics. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(4), 1-5.
 • Dereli. E., Angın, E. & Karakuş, Ö. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik başarı ve kaygı türlerinin problem çözme becerilerine etkisi. International Journal of Human Sciences, (9)2, 731-742.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2014). Onuncu kalkınma planı. 16 Eylül 2017 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D. C. Heath.
 • Egger H.L. & Angold, A. (2006). Commonemotional and behavioral disorders in preschool children: presentation, nosology, and epidemiology. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 313-337. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01618.x
 • Erdoğan, İ. (1998). Araştırma dizaynı ve istatistik yöntemleri. Ankara: Emel Matbaası.
 • Ernest, P. (2000). Why teach mathematics?. Bramall, S. ve White, J. (Ed.) Why Learn Maths? içinde (s. 1-14). London: Bedford Way Papers.
 • Fisher, B. L., Allen, R. & Kose, G. (1996). The relationship between anxiety and problem-solving skills in children with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29(4), 439-446. https://doi.org/10.1177/002221949602900412
 • Gay L. R, (1987). Educational research compentencies for analysis and application. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Görgen, İ., Deniz, S. & Kiriş, A. (2011). Investigation of the problem solving skills of the pre-service teachers at the faculty of education. Education Sciences, 6(1), 673-681.
 • Gül, G. (2004). Birey toplum eğitim ve öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 223-236.
 • Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal for Research in Mathematics Education, 21(1), 33-46. https://doi.org/10.2307/749455
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Sanem Matbaacılık.
 • Karasel, N., Ayda, O. & Tezer, M. (2009). Effect of problem posing method in mathematic education with computer assisted pictures on student success and attitudes. 9th International Educational Technology Conference sunulan bildiri, Ankara.
 • Lai Y., Zhu, X., Chen, Y. & Li, Y. (2015). Effects of Mathematics Anxiety and Mathematical Metacognition on Word Problem Solving in Children with and without Mathematical Learning Difficulties. PLoS One, 10(6), e0130570. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130570
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni” Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. 16 Eylül 2017 tarihinde http://oyegm.meb.gov.tr/yet/ adresinden erişilmiştir.
 • Meece, J. (1981). Individual differences in the affective reactions of middle and high school students to mathematics: A social cognitive perspective. Yayınlanmamış doktora tezi. University of Michigan, Ann Arbor.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standard for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics
 • Richardson, F. C. & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric dala. Journal of Counseling Psychology, 19(6), 551-554. https://doi.org/10.1037/h0033456
 • Sheffield, L. J. & Cruikshank, D. E. (2005). Teaching and learning mathematics prekindergarten through middle school. Hoboken, N.J.: Wiley Jossey Bass Education
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. D. A. Grouws (Ed.) Handbook of research on mathematics teaching and learning içinde (s. 334-370). New York: Macmillan Publishing Company.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Florida: Academic Press Inc.
 • Schreiber, J. B. (2002). Institutional and student factors and their influence on advanced mathematics achievement. The Journal of Educational Research, 95(5), 274-286. https://doi.org/10.1080/00220670209596601
 • Schroeder, T. L. & Lester, F. K. (1989). Developing understanding in mathematics via problem solving. P. R. Trafton & A. P. Shulte (Ed.) New Directions For Elementary School Mathematics içinde (s. 31-42). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. https://doi.org/10.3102/0013189X015002004
 • Sırmacı, N. (2007). Üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesi: Erzurum örneklemi. Eğitim ve Bilim, 32(145), 53-70.
 • Taner Derman, M. & Başal, H. A. (2010). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 560-569.
 • Tobias, S. (1990). Math anxiety: an update. NACADA Journal, 10(1), 47-50. https://doi.org/10.12930/0271-9517-10.1.47
 • Wigfield, A. & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80, 210–216. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.2.210
 • Yaman, S. (2003). Fen bilgisi eğitiminde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yetkin, E. (2003). Student Difficulties in Learning Elementary Mathematics. ERIC Clearinghouse for Science Mathematics and Environmental Education.
 • Yıldız, Y. & Kurtuldu, M. K. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 525-535. https://doi.org/10.9761/JASSS2520
 • Yılmaz, H. R. & Bindak, R. (2016). Ortaokul öğrencilerinde matematik başarısının matematik kaygısı, sınav kaygısı ve bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 30-42.
 • Yüksel, Ç. (2008). Üniversite öğrencilerinin kişiler arası ilişkilerinde yasadıkları problemleri çözme becerilerinin belirlenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date NİSAN 2009
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0003-1628-3546
Author: TUĞBA ÖÇAL (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed496472, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1 - 13}, doi = {10.31463/aicusbed.496472}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {ÖÇAL, TUĞBA} }
APA ÖÇAL, T . (2019). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 1-13. DOI: 10.31463/aicusbed.496472
MLA ÖÇAL, T . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 1-13 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/44953/496472>
Chicago ÖÇAL, T . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - TUĞBA ÖÇAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.496472 DO - 10.31463/aicusbed.496472 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.496472 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.496472 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A TUĞBA ÖÇAL %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2019 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.496472 %U 10.31463/aicusbed.496472
ISNAD ÖÇAL, TUĞBA . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞADIKLARI MATEMATİK KAYGISI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (April 2019): 1-13. https://doi.org/10.31463/aicusbed.496472