Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 207 - 224 2019-04-25

THE IMPORTANCE OF SPORTS IN ISLAM AND ETHICS
İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI

Metin Bayram [1] , Serkan Tevabil AKA [2] , Mehmet Salih GEÇİT [3] , Kenan ŞEBİN [4]

10 29

İslâm dini, insanın hem ruh hem de beden sağlığını önemseyen, dolayısıyla ruh ve beden eğitimine değer veren, bu konuda birçok hüküm belirleyen bir dindir. Buna göre insanın ruh eğitimi ve sağlığı önemli olduğu gibi, beden sağlığı ve beden eğitimi de oldukça önemlidir. bu çalışmada özel olarak beden eğitimi konusunda İslâmî kaynaklarda geçen bilgileri bir araya getirerek İslâm dini açısından sporun önemini ve spor ahlakını incelenmiştir. Bu açıdan bakıldığında İslâm’ın temel iki kaynağı olan Kur’an e Sünnet, Müslümanları spora çeşitli sebeplerle teşvik etmiştir. Bu sebepler arasında Müslümanların ibadetlerine ve diğer görevlerine kuvvetli bir istekle sarılmalarını sağlamak, onlara daha güçlü olma yollarını göstermek, beden sağlığını temin etmek, öte yandan Müslümanların İslam topraklarının savunmasına topyekûn hazırlıklı bulunmalarını teşvik etmek vb. sebepler sayılabilir. Bundan dolayı Müslümanlar, Asr-ı saadetten itibaren Hz. Peygamber (s.a.s)'in tavsiye ettiği sporlardan atıcılık, binicilik, güreş vs. sporlarla meşgul olmuşlardır. Bu spor faaliyetlerini ferdî olarak veya toplu halde seyretmek, kazananları ödüllendirmek şeklinde faaliyetler de olmuştur. Günümüz dünyasında spor kavramı, diğer birçok alanda olduğu gibi hızlı bir değişime uğramış ve kendisi ile birlikte kendisine bağımlı birçok alanı da değişime uğratmıştır. Sporun tarihsel süreç içerisinde toplumla çok güçlü ve gizli bir yakınlığının olduğu bilinen bir gerçektir. 

 • 1.Mefail Hızlı, “Spor”, Şamil İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, V, 450-460.
 • 2.http://forum.bedenegitimi.gen.tr/sporun-toplumsal-boyutu-t2920.html
 • 3.Hasan Kerîm Mâcid er-Rubayî, el-Medhalu Li Dirâseti’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Dâru’s-Selâm el-Kânûniyye, 2015, s.220.
 • 4.Bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, Huzur Yay., İstanbul, 2013, s97, 281.
 • 5. Vecdi Akyüz, “Asr-ı Saadette Spor”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Beyan Yay., İstanbul, 3/497-512.
 • 6. Mefail Hızlı, “Spor”, Şâmil İslam Ansiklopedisi, C 5, s.455.
 • 7. Ebû’l-Huseyn Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim (Riyad: Beytü’l-Efkâr, 1998/1419), “Kader”, 34; İbn Mâce, “Zühd”, 14.
 • 8.Said Havva, İslâm, Terc. Harun Ünal, Petek Yayınları, İstanbul, 1987, s. 5-10.
 • 9.Said Havva, Cundullah (Allah Erinin Ahlak ve Kültürü), s. 376-378.
 • 10.Bu hadisi Müslim, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbel rivâyet etmiştir.
 • 11.Bu hadisi el-Beyhakî Şuabu’l-İmân adlı kitabında İbn Ömer’den “Çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı, kadınlara da yün örmeyi öğretiniz.” İbâresiyle rivâyet etmiştir.
 • 12.Sehâvî bu hadisin senedinin zayıf olduğunu, fakat başka şahidlerinin de bulunduğunu ifade etmektedir.
 • 13.Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, 1076. (İbn Hişam, Sire, 560'tan naklen)
 • 14.Said Havva, Cundullah, a.y.
 • 15.Said Havva, Cundullah, a.y.
 • 16.Enfâl Sûresi, 8/15-16.
 • 17.Bu hadisin sened bakımından mevzu, ancak mana bakımından doğru olduğu söylenmiştir. Bkz. Deylemî, Aliyyü’l-Kârî, Mevzuât, 110, Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, 2/233
 • 8.Enfâl Sûresi, 8/60.
 • 9.Hadisi Müslim, Tirmizî, Ebu Dâvud rivâyet etmiştir.
 • 20.Enfal, 8/60.
 • 21.Nevevî, Riyâzü's-Sâlihin Tercümesi, II, 563.
 • 22.Mefail Hızlı, “Spor”, Şamil İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992.
 • 23.İbrahim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, Ankara 1980, s. 255.
 • 24.Canan, a.g.e., s. 256.
 • 25.M. Hamdullah, İslâm Peygamberi, çev: Salih Tuğ, İstanbul 1980, II, 1142.
 • 26.Vecdi Akyüz, “Asr-ı Saadette Spor”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Beyan Yay., İstanbul, 3/497-512.
 • 27.Said Havva, Cundullah, a.y.
 • 28.Hamidullah, a.g.e., II, 1141-1142.
 • 29.Vecdi Akyüz, “Asr-ı Saadette Spor”, 3/497-512.
 • 30.Sünen-i Tirmizi Tercümesi, III, 281.
 • 31.Hamidullah, a.g.e., II, 1142.
 • 32.Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar, İz Yay., İstanbul., 2000,
 • 33.Turan,A. İslamiyette Spor ve Önemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1985, s. 14-15.
 • 34.Ebu-Dâvûd, K. el-Cihad, 61; Ahmed, Müsned, 6/264; Hamidullah, a.g.e., II, 1143.
 • 35.İbn Sa'd, Tabakat, 1/1, s.73'ten M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 42.
 • 36.Tayalisi, Sünen, 2096.
 • 37.Altan-Yaycioglu, R., Canan, H., Sizmaz, S., Bal, N., Pelit, A., & Akova, Y. A. (2010).
 • 38.Hamidullah, a.g.e., II, 1142.
 • 39.El-Kettânî, et-Terâtibu'l-İdâriyye, 2/144; Buhârî, K. en-Nikâh 82.
 • 40.El-Aynî, Umdetu'l-Kârî, C. III, s. 358.
 • 41.Hayreddin Karaman, Helaller Haramlar, a.y.
 • 42.İbn Nehhas, Cihad, 1/844-852. No’lu Hadisler.
 • 43.İbn Nehhas, cihad, a.y.
 • 44.Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, İstanbul 1982, II, 354-355.
 • 45. Demir S (2011). Türkiye’de Barış Eğitimine Bakış: Tanımlar, Zorluklar, Öneriler: Nitel İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi-Educational Sciences: Theory&Practice: 11(4); 1727-1745
 • 46. ErkaL, M. (1978). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul: Kutsun Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date NİSAN 2009
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-7328-2526
Author: Metin Bayram (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3048-3261
Author: Serkan Tevabil AKA
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7212-2291
Author: Mehmet Salih GEÇİT
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3078-6887
Author: Kenan ŞEBİN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { aicusbed541123, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {207 - 224}, doi = {10.31463/aicusbed.541123}, title = {İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI}, key = {cite}, author = {Bayram, Metin and AKA, Serkan Tevabil and GEÇİT, Mehmet Salih and ŞEBİN, Kenan} }
APA Bayram, M , AKA, S , GEÇİT, M , ŞEBİN, K . (2019). İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 207-224. DOI: 10.31463/aicusbed.541123
MLA Bayram, M , AKA, S , GEÇİT, M , ŞEBİN, K . "İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 207-224 <http://dergipark.org.tr/aicusbed/issue/44953/541123>
Chicago Bayram, M , AKA, S , GEÇİT, M , ŞEBİN, K . "İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019): 207-224
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI AU - Metin Bayram , Serkan Tevabil AKA , Mehmet Salih GEÇİT , Kenan ŞEBİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.541123 DO - 10.31463/aicusbed.541123 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 224 VL - 5 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.541123 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.541123 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI %A Metin Bayram , Serkan Tevabil AKA , Mehmet Salih GEÇİT , Kenan ŞEBİN %T İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI %D 2019 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.541123 %U 10.31463/aicusbed.541123
ISNAD Bayram, Metin , AKA, Serkan Tevabil , GEÇİT, Mehmet Salih , ŞEBİN, Kenan . "İSLAM’DA SPORUN ÖNEMİ VE AHLAKI". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (April 2019): 207-224. https://doi.org/10.31463/aicusbed.541123