Author Guidelines

Yazarlar İçin Bilgiler

1) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015 yılından itibaren, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

2) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ağırlıklı olarak sosyal bilimlerle ilgili olan bilimsel çalışmalara yer veren hakemli “basılı materyal ve elektronik bir dergidir.

3) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi analiz edilmeli ve başlıklar bu analizlere uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır. Çalışmada nitel veya nicel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Her iki durumda da araştırma yöntem ve modeli en açık bir şekilde belirtilmeli ve seçilen yönteme ilişkin gerekçe ve uygulanan sistematik açık bir şekilde verilmelidir.

4) Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu editör ve editör yardımcıları yapar. Derginin yazım ve noktalamasında, Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

5) Yazılar, PC uyumlu Microsoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler ile yazılmış olmalıdır.

Başlık

Başlık, 12 punto büyüklüğünde yazılmalı ve kelimeler büyük harfle, koyu ve ortalanmış biçimde olmalı ve de konu hakkında bilgi verici olmalıdır.

         Yazar(lar)ın Adı

Dergide yazar ad(lar)ı yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilir (Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ) Yazar(lar)ın, çalıştığı kurum ve yazışma adresi dipnot biçiminde sayfanın altına yazılır. Yazarı tanıtıcı bilgisi ilk sayfanın altında verilecek 10 punto büyüklüğünde olmalıdır (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  - alperenkayserili@gmail.com gibi).

Makalenin yazarı; Ulakbim DeregiPark sistemine üye olup gerekli bilgileri girerek makalesini sisteme yüklemelidir. (http:// http://dergipark.gov.tr/aicusbed)

 Özet

Özet İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde “Özet” ve “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında, her iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler “Anahtar Sözcükler” ve “Key Words” başlığı altında 5 kelime olmalıdır. Türkçe özetten sonra Türkçe “Anahtar Sözcükler”, İngilizce özetten sonra İngilizce “Key Words” kısmı yer almalıdır.

Bölüm Başlıkları

11 punto yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalı ve numara verilmeden birbirini izleyecek şekilde sıralanmalıdır.

Alt Bölüm Başlıkları

11 punto yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalıdır.

Metin

1) Ana metin:

a) A4 kâğıt boyutuna, alt ve üst kenar 5 cm, diğer kenarlardan ise 4,5 cm kenar boşluk bırakılarak oluşturulmalıdır.

b) 11 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.

c) 1 ,15 satır aralığı bırakılmalıdır.

d) Her iki yana yaslı olacak şekilde olmalıdır.

1)   Eserde çizelge, tablo adları üste, her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Resim, şekil, grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli, şekil ve grafikler bilgisayarda çizilmeli, sırayla numaralandırılmış olmalı, şekil yazıları alta küçük harflerle bilgisayarda yazılmalıdır.

2)   Yazıda paragraflar, 1.25 cm girintili olmalı, paragraf aralarında o nk satır boşluk bırakılmalı ve sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalıdır.

3) Hakemlerin ve yazı sahibinin isimleri gizli tutulur ve dokümanlar beş yıl süreyle saklanır.

4) Yayın Kurulu, yazıda konu ve anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kısaltma yapabilir ve gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir; bölümler hâlinde yayımlanmasına karar verebilir.

5) Yayım ve yazım esaslarına uymayan yazılar değerlendirmeye alınmazlar.

6) Yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.