Yazar Rehberi / Submission Guidelines

YAZARLARA BİLGİ

Özet ve Abstract

Çalışmanın başında 300-350 kelime arası çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve en temel sonuçlarını içeren Türkçe ve İngilizce özet ile bu dillerde 3-5 arası anahtar kelime yer almalıdır. Times New Roman yazı tipinde 9 karakter olmalıdır.

Tam Metin

Makale giriş, araştırmanın amacı ya da problem cümlesi varsa alt problemleri, yöntem (evren-örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, geçerlilik-güvenirlik, verilerin toplanması ve analizi), bulgular ve yorum, tartışma ve sonuç, öneriler ile kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, problem durumu, literatür taraması ve ilgili araştırmalar hakkında bilgiler sunulmalı ve çalışmanın problem durumu ile ilişkilendirilmelidir.

Yöntem bölümünde çalışmanın türü ve buna bağlı veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisinin bir arada kullanıldığı desenlere ilişkin yöntem kısmında yeterli bilgi verilmeli), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında okuyucular bilgilendirilmelidir.

Bulgular ve yorum kısmında çalışmada elde edilen veriler anlaşılır bir dille sunulmalı, bulgunun ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırmaya yer verilmemelidir.

Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar birbirinden bağımsız literatür bilgileriyle karşılaştırılarak açıklanmalıdır.

Öneriler bölümünde, çalışma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmalıdır.

Kaynakça bölümü APA stiline göre düzenlenmelidir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı tipinde 10 karakter olmalı, özetler ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.  Çalışmanın önce İngilizce başlığı altında Türkçe başlığı yer almalıdır. Sonra yazarların isimleri, kurumları ve e-mail adresleri yer almalıdır. Çalışma, daha önce kongre veya sempozyumda sunulmuş ise ilk sayfanın altında sunulduğu konferans veya seminer ismi ile tarihi yer almalıdır.  

Dergiye gönderilecek makaleler enginaslanargun@gmail.com veya editor.ajeli@gmail.com adresine Word dosyası olarak gönderilmelidir. Çalışmalar editör incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesine sunulacak ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yayın sırasına alınacaktır.

ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

YAZARLARA BİLGİ

Özet ve Abstract

Çalışmanın başında 300-350 kelime arası çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve temel sonuçlarını içeren Türkçe ve İngilizce özet ile bu dillerde 3-5 arası anahtar kelime yer almalıdır. Özetler Times New Roman yazı tipinde 9 karakter olmalıdır.

Tam Metin

Makale giriş, araştırmanın amacı ya da problem cümlesi varsa alt problemleri, yöntem (evren-örneklem ya da çalışma grubu, veri toplama araçları, geçerlilik-güvenirlik, verilerin toplanması ve analizi), bulgular ve yorum, tartışma ve sonuç, öneriler ile kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.

Giriş bölümünde çalışmanın amacı, problem durumu, literatür taraması ve ilgili araştırmalar hakkında bilgiler sunulmalı ve çalışmanın problem durumu ile ilişkilendirilmelidir.

Yöntem bölümünde çalışmanın türü ve buna bağlı veri toplama kaynakları (nicel, nitel veya her ikisinin bir arada kullanıldığı desenlere ilişkin yöntem kısmında yeterli bilgi verilmeli), veri toplama ve analiz süreçleri hakkında okuyucular bilgilendirilmelidir.

Bulgular ve yorum kısmında çalışmada elde edilen veriler anlaşılır bir dille sunulmalı, bulgunun ne anlama geldiği açıklanmalıdır. Literatürle karşılaştırmaya yer verilmemelidir.

Tartışma ve sonuç bölümünde çalışmanın bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar birbirinden bağımsız literatür bilgileriyle karşılaştırılarak açıklanmalıdır.

Öneriler bölümünde, çalışma sonuçlarına dayalı olarak önerilerde bulunulmalıdır.

Kaynakça bölümü APA stiline göre düzenlenmelidir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı tipinde 10 karakter olmalı, özetler ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.  Çalışmanın Türkçe başlığı önce, İngilizce başlığı daha sonra yer almalı ve tamamı büyük harflerle yazılmalı, özetlerden sonra yazarların isimleri, kurumları ve e-mail adresleri belirtilmelidir. Çalışma, daha önce kongre veya sempozyumda sunulmuş ise ilk sayfanın altında sunulduğu konferans veya seminer ismi ile tarihi yer almalıdır.  

İngilizce Uzun Özet

İngilizce geniş özet kavramsal çerçeve, amaç veya problem cümlesi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi başlıklar şeklinde (metin içerisinde kaynağa atıfta bulunulmadan) 1000-1500 kelime arasında hazırlanmalıdır. 

Dergiye gönderilecek makaleler http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ajeli adresine kayıt yapılarak yüklenmelidir. Çalışmalar editör incelemesinden sonra iki hakem değerlendirmesine sunulacak ve hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yayın sırasına alınacaktır. 

 

ANATOLIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND INSTRUCTION

Manuscript Submission

Abstract

Manuscripts should include an English and Turkish abstract of 300-350 words in the beginning containing the purpose, methodology, findings and basic conclusions and they should also include 3-5 keywords. Font Size should be 10 point Times New Roman in single space, and justified.

Full Text

Manuscript should consist the sub-headings of introduction, purpose or statement of problem/sub-problems (if any), methodology (population-sampling or study group, data collection tools, validity and reliability, data collection process and analysis), findings and comments, discussion and conclusion, suggestions and references

In introduction, there should be information about the purpose of the study, statement of problem, literature review and that information should be associated with the problem. In methodology, readers should be informed about the method of the study, data collection sources (quantitative, qualitative or both), data collection and analysis processes. In findings and comments, the obtained data should be presented clearly. Meaning of the findings should be explained. They should not be compared with the literature in this section. In discussion and conclusion, findings and results should be explained by being compared to independent literature and could be interpreted depending on the data. In suggestions part, suggestions should be made based on the results of the study. References section should be arranged in accordance with APA style.

Font size for the text should be 11 point Times New Roman. Full text should not exceed 20 pages including abstracts and references. English title of the study should be followed by Turkish title. Author names, institutions and e-mail addresses should follow the titles. If the study has been presented in any congress or symposiums, related information about the title, date and place should be included on at the bottom of the first page.

Manuscripts should be uploaded to http://dergipark.gov.tr/ajeli address in Microsoft Word format. Studies will undergo two referee assessments after editor reviews and provided they are accepted, they will be put in order of publication.