Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri
Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Zeynep Bayrakdar Çiftçi [1] , Levent Akgün [2] , Demet Deniz [3]

347 1503

The purpose of this study is to determine the issues and the solutions regarding the 9th grade curriculum put into place since 2005-2006 school-year. Eight math teachers from different schools in Erzurum participated in this study. One of the quantitative methods, case-study, was used for this study. The data for this study was acquired by classroom observations and semi-structured interviews. Descriptive and content analysis was used to process the collected data. The study indicates that the teachers claim the 9th grade Mathematics and Geometry curriculum are overwhelming,the teachers have a hard time to conduct new educational strategies, the textbooks are not used effectively, and teachers do not receive adequate training on the curriculum. Different solutions methods have been mentioned in this study
Bu çalışmanın amacı 2005-2006 yılında uygulamaya konulan 9. sınıf matematik öğretim programıyla ilgili öğretmenlerin uygulamada yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Erzurum il merkezindeki farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 8 matematik öğretmeni belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ve sınıf içi gözlemlerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin, 9. sınıf matematik ve geometri öğretim programlarının içeriklerinin yoğun olduğu, uygulanması istenen yeni öğretim yöntemlerini uygulayamadıkları, ders kitabından etkili şekilde faydalanamadıkları ve öğretim programının tüm yönleriyle öğretmenlere tanıtılmadığı gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. Bu sorunların giderilmesi için de farklı çözüm yolları öne sürmüşlerdir
 • sisteminin çelişmesine dair dile getirdikleri eleştiriler Tomal ve Şenol (2007)‟un çalışması tarafından da desteklenmektedir.
 • Yeni matematik öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenler birçok noktada
 • zorlanmaktadırlar. Programın tam manasıyla uygulamaya geçmesi ve benimsenmesi için zamana
 • ihtiyaç vardır. Zamanın yanında en önemli noktalardan birisi de öğretmenleri bu konuda gerçekten
 • bilinçlendirecek hizmet içi eğitim seminerleridir. Bu sayede öğretmenler, programın uygulanması
 • esnasında karşılaşabilecekleri problemlere daha etkin çözümler bulabilecek yeterliliğe sahip olabilirler.
 • Ortaöğretim programı ilköğretim programına göre daha geç uygulanmaya başlandığından bu konuda
 • yapılan değerlendirme çalışmaları da oldukça azdır. Bu nedenle ortaöğretim matematik öğretim
 • programının değerlendirme çalışmalarına daha çok yer verilmelidir. Özellikle ortaöğretimin her sınıf
 • düzeyi için, ayrı ayrı matematik öğretim programlarının değerlendirilme çalışmaları daha detaylı
 • sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Böylece öğretim programının etkililiğinin arttırılması sağlanabilir.
 • Değerlendirme çalışmalarını yaparken insan davranışlarını ve düşüncelerini en etkili şekilde ortaya
 • çıkarabilecek kalitatif yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemlerle yapılan değerlendirme çalışmaları
 • neticesinde programların geliştirilmesine ve daha etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanmış olacaktır.
 • Aközbek, A. (2008). Lise I. sınıf matematik öğretim programının CIPP değerlendirme modeli ile öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (genel liseler, ticaret meslek liseleri, endüstri meslek liseleri). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmenlerin yeni ilköğretim matematik programına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-10.
 • Anderson, D. S. ve Piazza, J. A. (1996). Changing beliefs: Teaching and learning mathematics in constructivist preservice classrooms. Action in Teacher Education, 18(2), 51–62.
 • Anılan, H. ve Sarıer, Y. (2008). Altıncı sınıf matematik öğretmenlerinin matematik dersi öğretim programının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16), 128-141.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
 • Bal, A. P. (2008). Yeni ilköğretim matematik öğretim programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 53-68.
 • Bulut, M. (2007). Curriculum reform in Turkey: a case of primary school mathematics curriculum. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 203-212.
 • Burkhardt, H., Fraser, R. ve Ridgway, J. (1990). The dynamics of curriculum change. I. Wirszup ve R. Streit (Ed.), Developments in school mathematics around the world içinde (Vol. 2, s. 3-30). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni türkçe dersi öğretim programı‟yla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 421-476.
 • Cuban, L. (1993). The lure of curricular reform and its pitiful history. Phi Delta Kappan, 75(2), 182-185.
 • Demirci, C. (2009). Constructivist learning approach in science teaching. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 24-35.
 • Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.
 • Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. İlköğretim-Online, online.org.tr/vol2say1/v02s01c.pdf?ref=imagesview.com alınmıştır. 2(1), 18-27.
 • http://ilkogretim- adresinden 15.05.2011 tarihinde
 • Ersoy, Y. (2005). Matematik eğitimini yenileme yönünde ileri hareketler-I: Teknoloji destekli Online matematik http://www.tojet.net/articles/42. adresinden 16 Ocak 2006 tarihinde alınmıştır. Turkish Journal of Educational Technology,
 • Frykholm, J. A. (1995). The impact of the NCTM Standards on preservice teachers‟ beliefs and practices. ERIC veritabanından alınmıştır. (ED383669)
 • Fullan, M. (1991). The new meaning of educational change. London: Cassell.
 • Gerring, J. (2007). Case study research principles and practices. New York: Cambridge University Pres.
 • Gooya, Z. (2007). Mathematics teachers ‟ beliefs about a new reform in high school geometry in Iran. Educ Stud Math, 65, 331-347.
 • Halat, E. (2007). Yeni ilkögretim matematik programı (1–5) ile ilgili sınıf ögretmenlerinin görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 63–88.
 • Handal, B., ve Herrington, A. (2003). Mathematics teacher‟ beliefs and curriculum reform. Mathematics Education Research Journal, 15(1), 59-69.
 • Howson, G., Keitel, C. ve Kilpatrick, J. (1981). Curriculum development in mathematics. Cambridge ve New York: Cambridge University Press.
 • Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457- 488.
 • Knapp, N. P. ve Peterson, P. L. (1995). Teachers' interpretations of "CGI" after four years: meanings and practices. Journal For Research in Mathematics Education, 26(1), 40-65.
 • Knuth, E. J. (2002). Secondary school mathematics teachers‟ conceptions of proof. Journal for Research in Mathematics Education, 33(5), 379-405.
 • Koç, Y., Işıksal, M. ve Bulut, S. (2007). Elementary school curriculum reform in Turkey. International Education Journal, 8(1), 30-39.
 • Koehler, M. S. ve Grouws, D. A. (1992). Mathematics teaching practices and their effects. D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning, A project of the National Council of Teachers of Mathematics içinde (s. 115-125). New York: Macmillan.
 • Konting, M. M. (1998). In search of good practice: A case study of Malaysian effective mathematics teachers classroom teaching. Journal of Science and Mathematics Education in South East Asia, 20(2), 8-20.
 • Korkmaz, İ. (2006). Eğitim programı: tasarımı ve geliştirmesi. A. Doğanay, & E. Karip (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme içinde (s. 3-30). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kurt, S. ve Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. Sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 91-104.
 • Martin, P. (1993). An evaluation of the effects of the Victorian Certificate of Education on mathematics teachers. Paper presented at the 16th Annual Conference of the Mathematics Education Research Group (MERGA), Brisbane.
 • MEB, (2005). Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (9 - 12. sınıflar). Ankara.
 • Morgil, F. İ., ve Yılmaz, A. (1999). Lise X. sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-41.
 • Prawat, R. (1990). Changing schools by changing teachers‟ beliefs about teaching and learning (Elementary Subjects Center Series, No. 19). East Lansing: Michigan State University, Institute for Research on Teaching.
 • Saylan, N. (2001). Ortaöğretim öğretmenlerinin program tasarısı ile ilgili görüşleri ve tasarı süreçlerindeki davranışlarının belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(6), 1- 13.
 • Sosniak, L. A., Ethington, C. A. ve Varelas, M. (1991). Teaching mathematics without acoherent point of view: Findings from the IEA Second International Mathematics Study. Journal of Curriculum Studies, 23(2), 119-131.
 • Sowell, E. ve Zambo, R. (1997). Alignment between standards and practices in mathematics education: experiences in Arizona. Journal of Curriculum and Supervision, 12(4), 344-45.
 • Tomal, N. ve Şenol, E. (2007). Lise 1. sınıf coğrafya öğretim programının öğretmenlerce değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 175, 67-97. Umay, A. (2004). Matematik eğitiminde http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=80:matematik- egitiminde-degisim-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172 adresinden 20.05.2011 tarihinde alınmıştır. değişim.
 • Matematikçiler Derneği.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2002). Case study research design and methods (3. baskı). London: Sage Publication
 • Yurday, H. (2006). Lise matematik öğretmenlerinin yeni öğretim programına yaklaşımları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yüksel, İ. (2010).
 • Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması
 • (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Wilson, S. M. (1990). A conflict of interests: The case of Mark Black. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12 , 309-326.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep Bayrakdar Çiftçi

Author: Levent Akgün

Author: Demet Deniz

Bibtex @ { ajesi18743, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Çiftçi, Zeynep Bayrakdar and Akgün, Levent and Deniz, Demet} }
APA Çiftçi, Z , Akgün, L , Deniz, D . (2013). Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 3 (1), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1528/18743
MLA Çiftçi, Z , Akgün, L , Deniz, D . "Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1528/18743>
Chicago Çiftçi, Z , Akgün, L , Deniz, D . "Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri AU - Zeynep Bayrakdar Çiftçi , Levent Akgün , Demet Deniz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri %A Zeynep Bayrakdar Çiftçi , Levent Akgün , Demet Deniz %T Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri %D 2013 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çiftçi, Zeynep Bayrakdar , Akgün, Levent , Deniz, Demet . "Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 / 1 (June 2013): -.