Year 2015, Volume 5, Issue 1, Pages 115 - 145 2015-07-08

Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi

Şerife Belet [1] , Fatma Sağlam [2]

292 389

The aim of this study is to assess measurement-evaluation methods and techniques used in grades 1-5 in accordance with the views of primary school teachers. The group from which data was drew is 377 grades 1-5 primary school teachers working in primary and seconday schools located in Burdur’s downtown and counties, in 2009-2010 education season. The data of this study that is a descriptive research design based on survey method was compiled by means of the survey named as “Evaluation of Assessment Methods and Techniques Used in the Turkish Course”. In addition to percentage and frequency estimates, Chi-Square Independent Test was used to determine whether there is a relationship among variables. While primary school teachers employ measurementevaluation methods and techniques at basic level in the lesson of Turkish language to determine the accomplishment level of the goals, they employ them minimally to mark. The fact that formative evaluation consumes time, having a lot of methods and techniques that do not serve a purpose fully is the problem with which primary school teachers often face. In addition to these problems, other problems are known to be occuring such as projects and performance duties being done by parents; using of prepared homeworks; the presence of students who can not be impartial during self and pair evaluation; difficulties faced in deciding on criterion and the problems seen during storing and keeping student works. Teachers proposed reducing of number of evaluation forms. Besides formative evaluation had to be included in inservice training activities
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 1-5. sınıf Türkçe derslerinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Burdur il ve ilçe merkez ilköğretim okullarında görev yapan 377 1-5. sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi” anketi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde yüzde ve frekans hesaplamalarının yanı sıra değişkenler arasında anlamlı ilişki olup olmadığı Ki-Kare bağımsızlık testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri Türkçe dersinde ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini en temel düzeyde kazanımların gerçekleşme düzeyini belirlemek için kullanırken en az not vermek için kullanmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin değerlendirme sürecinde en sık karşılaştıkları sorunlar; özellikle süreç değerlendirmenin zaman alıcı olması, yöntem ve tekniklerinin sayıca fazla olması ve bu yöntem ve tekniklerin amaca tam olarak hizmet etmemesi şeklindedir. Bu sorunlara ek olarak; projelerin ve performans görevlerinin veliler tarafından yapılması, hazır ödevlerin kullanılması, öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmede yansız olamamaları, ölçüt belirlemede güçlüklerin yaşanması, öğrenci ürünlerinin depolanmasında ve saklanmasında sorunların yaşanması gibi sorular da görülmektedir. Bu sorunların çözümüne yönelik sınıf öğretmenleri, değerlendirme formlarının sayısının azaltılması ve hizmet içi eğitim etkinliklerinde süreç değerlendirmeye yer verilmesini önermişlerdir.
İlköğretim, Türkçe dersi, Sınıf Öğretmeni, ÖlçmeDeğerlendirme Yöntem ve Teknikleri.
 • Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4. , 6. ve 8. Sınıflarında Türkçe Dersine Giren Öğretmenlerin Ölçme-Değerlendirme Düzeyleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Belet, Ş. D. ve Girmen P. (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkiliği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5-7 Eylül 2007.
 • Belet, Ş. D. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersinde Yapılan Değerlendirme Etkinliklerine İlişkin Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Fırat Ünivesitesi, 20-22 Mayıs 2010, Ankara: Pegem A Yayıncılık, (s.166-172).
 • Doğan, N. (2007). “Ölçme araçlarını sınıflama çabaları”, Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (Ed. Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık. ss.119-144.
 • Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Uygulama Okullarında Kullanımına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online, 7 (3), 769-784. http://ilkogretim-online.org.tr
 • Elvan, Z. (2007). Türkçe (1-5 sınıflar) Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Epçaçan, C, Erzan, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (1), 182-202.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlikleri ve karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs, Bakü.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 1998.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Öz, M. Feyzi. Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık, 2001.
 • Özdemir, Emin. İlkokul Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu. İstanbul: 1987.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Şerife Belet

Author: Fatma Sağlam

Bibtex @ { ajesi18775, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {115 - 145}, doi = {10.18039/ajesi.72275}, title = {Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Belet, Şerife and Sağlam, Fatma} }
APA Belet, Ş , Sağlam, F . (2015). Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 5 (1), 115-145. DOI: 10.18039/ajesi.72275
MLA Belet, Ş , Sağlam, F . "Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 115-145 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/1532/18775>
Chicago Belet, Ş , Sağlam, F . "Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 (2015): 115-145
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Şerife Belet , Fatma Sağlam Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18039/ajesi.72275 DO - 10.18039/ajesi.72275 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 145 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.72275 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.72275 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi %A Şerife Belet , Fatma Sağlam %T Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2015 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 5 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.72275 %U 10.18039/ajesi.72275
ISNAD Belet, Şerife , Sağlam, Fatma . "Türkçe Dersinde Kullanılan Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerinin Sınıf Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 5 / 1 (July 2015): 115-145. https://doi.org/10.18039/ajesi.72275