Year 2017, Volume 7, Issue 2, Pages 260 - 287 2017-08-09

Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okullarda Karşılaşılan Sosyal Sorunlar
According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools

Uğur ÇAKIR [1] , Şeyma ÖZELMACI [2]

380 227

Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okullarda karşılaştığı sorunların belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma modeli olan durum çalışması deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında farklı ortaokullarda çeşitli branşlarda görev yapan 38 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin öğrenci, veli ve okul ile ilgili karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmelerin öğrencilerle karşılaştıkları en büyük sorunlar; temizlik, sorumluluk, çalışkanlık, ödev yapmama, devamsızlık, saygısızlık ve hoşgörü eksikliği olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin veli kaynaklı karşılaştıkları sorunlar; velilerin eğitime destek olmaması, ilgisizliği ve dil sorunu-iletişim sorunu olarak belirlenmiştir. Öğretmelerin okuldan kaynaklı en fazla karşılaştıkları sorunlar; öğrencilerin sigara içmesi, sosyal faaliyet azlığı ve idare-öğretmen uyumsuzluğu olarak belirlenmiştir. Araştırmada yapılan görüşmeler ve elde edilen bulgular sonucunda, okullarda her yıl yapılacak olan veli, öğrenci ve okul eğitim programları ile etkin bir değerler eğitiminin verilmesi karşılaşılan bu problemleri asgari düzeye indireceği düşünülmektedir.

The purpose of this research is to determine the problems encountered by teachers in secondary schools and to evaluate these problems from the point of students, parents, and schools. In the research, case studies pattern and qualitative research methods were used. The study group is composed of 38 volunteer teachers who work in different branches in secondary schools in the academic year of 2015-2016. A semi-structured interview form was applied in the research; to identify problems faced by teachers with the students, the parents, and the school. According to the findings of this research, the major problems teachers have with students are listed as; cleanliness, responsibility, hard work, not doing homework, absenteeism, disrespect and lack of tolerance. The problems that teachers most frequently encounter with parents are; lack of educational support by parents, their indifference, and language - communication problem. The most common problems faced by teachers in the school are; smoking of students, lack of social activities and administration-teacher incompatibility. As a result of interviews and findings obtained in the research, As a result of annual educational programs for both parents and students and an effective education of values, at the schools; will reduce these problems to the minimum level.

 • Akçadağ, T. (2007). Sorun davranışların yönetimi, etkili sınıf yönetimi. (Ed., H. Kıran). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akkök, F. (2004). Ailelerin eğitim sürecine katılımı, İlköğretimde Rehberlik. (Ed., Yıldız Kuzgun), Ankara: Atlas Yayınları.
 • Aksoy, N. (1999). Classroom management and student discipline in elementary schools of Ankara (Turkey), EdD, University of Cincinnati, Publication No: AAT 9960863, http:// wwwlim.umi.com/dissertations/fullcit/9960863 sayfasından 20.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Atıcı, M. (2007). A small-scale study on student teachers' perceptions of classroom management and methods for dealing with misbehaviour. Emotional and Behavioural Difficulties, 12(1), 15-27.
 • Balay, R., & Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-24.
 • Baysal, N. (2009). İlköğretim II. kademede görevli öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunlarına, bunların nedenlerine ve çözüm yollarına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Beyda, S. D. (1998). Outcomes of students with behavioral difficulties: Responses to external-vs. self-management classroom practices, PhD, Purdue University, Publicaton No: AAT9914455, http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview/9914455 sayfasından 20.05.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Boyacı, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin disipline, sınıf kurallarına ve cezalara ilişkin görüşlerinin karşılaştırmalı incelenmesi (Türkiye-Norveç örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60), 523-553.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carotenuto, M. R. (2011). Pupil misbehaviour and classroom management: the impact of congruence (Doctoral thesis), University of Southampton, Faculty of Law, Art and Social Sciences, England.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five traditions. California: SAGE.
 • Çankaya, İ. Ve Çanakçı, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkısh Studies, 6(2), 307-316.
 • Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(51), 421-455.
 • Elban, L. (2009). İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Emmer, E. T., & Evertson, C. M. (2012). Classroom management for elemantary school teachers, (Çev. Ed. A. Aypay). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Gordon, D. G. (Sep 2001). Classroom management. Music Educators Journal, 1(1), 1-17.
 • Günal, Y. (2014). Etkili okul değişkenlerinin öğrenci başarısı ile ilişkisi ve okul hesap verebilirliği (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gündüz, H. B., & Konuk, S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla baş etme stratejileri. Yıldız Journal of Educational Research, 1(1), 37-54.
 • Hovland, I. & Smaby, M.H. (1996). At-risk children: problems and interventions. Elementary School Guidance and Counseling, 31(1), 43-52.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational research: quantitative, qualitative and mixed approaches. Boston: Pearson Education Inc.
 • Jones, V. & Jones, L. (2007). Comprehensive clasroom manegement: creating communities of support and solving problems. USA: Pearson Education, Inc.
 • Kalaycı, N. (2005). İlköğretim okulu öğrencileri okullarında hangi durumları problem olarak algılanmaktadır?. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 42, 167- 193.
 • Kaner, S. (1991). Suçlu çocuklara/gençlere ve sorunlarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 169-186.
 • Karip, E. (2002), Sınıf Yönetimi. Ankara, Pegem Yayınları.
 • Mannıng, M. L., & Bucher, K. T. (2007). Classroom management: models applications and cases. USA: Pearson Education, Inc.
 • Mirici, İ. H., Arslan, M. M., & Ve Özçelik, N. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar: Kırıkkale örneği. Çağdaş Eğitim, 28(298), 29-40.
 • Okutan, (2002). Disiplin problemlerinin sürekliliği. Sınıf yönetimi (Ed., E. Karip), Ankara: Pegem Yayınları.
 • Pianta, R. C. (2006). Classroom management and relationship between children and teachers: Implications for research and practice. In. C. Evertson & C. Weinstein (Eds), Handbook of research on classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 685-709). Mahwah: NJ: Earlbaum.
 • Sadık, A., & Aslan, S. (2015). İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), 115-138.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü., & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 208-229.
 • Sarpkaya, P. (2007). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere göre resmi liselerdeki öğrenci disiplin sorunlarının nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22(2), 110- 121.
 • Siyez, M. D. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67-80.
 • Türk Dil Kurumu. (2017). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts sayfasından 20.02.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Wragg, E. C., & Dooley, P. A. (1996). Class management during teaching practice, Classroom teaching skills. (Ed. by E. C. Wragg), London: Routledge.
 • Yalçınkaya, M., Küçükkaragöz, H. (2006). Sınıfta disiplin kuralları belirleme ve uygulaması. (Ed., M. Yılman). Sınıf Yönetimi (s. 101-132). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuk ve suç. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Uğur ÇAKIR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şeyma ÖZELMACI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ajesi333732, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {260 - 287}, doi = {10.18039/ajesi.333732}, title = {According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools}, key = {cite}, author = {ÇAKIR, Uğur and ÖZELMACI, Şeyma} }
APA ÇAKIR, U , ÖZELMACI, Ş . (2017). According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 7 (2), 260-287. DOI: 10.18039/ajesi.333732
MLA ÇAKIR, U , ÖZELMACI, Ş . "According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 260-287 <http://dergipark.org.tr/ajesi/issue/30837/333732>
Chicago ÇAKIR, U , ÖZELMACI, Ş . "According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 (2017): 260-287
RIS TY - JOUR T1 - According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools AU - Uğur ÇAKIR , Şeyma ÖZELMACI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18039/ajesi.333732 DO - 10.18039/ajesi.333732 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 287 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.333732 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.333732 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools %A Uğur ÇAKIR , Şeyma ÖZELMACI %T According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools %D 2017 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 7 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.333732 %U 10.18039/ajesi.333732
ISNAD ÇAKIR, Uğur , ÖZELMACI, Şeyma . "According To Secondary School Teachers The Social Problems Seen In Schools". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 7 / 2 (August 2017): 260-287. https://doi.org/10.18039/ajesi.333732