Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 19 - 30 2019-06-28

CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
TESTING RELIABILITY AND VALIDITY OF THE CAMERON AND QUINN ORGANIZATIONAL CULTURE SCALE

Nilüfer Yörük Karakılıç [1]

51 80

Çalışmada Cameron ve Quinn örgüt kültürü ölçeğinin geçerliği ve güvenilirliği test edilmesi amaçlanmıştır. Toplumun tüm değerleri kültürel yapıyı oluşturur ve toplumun benimsediği kültür işletmelerin yapılarını da yakından ilgilendirir. Bu kapsamda işletmelerin varlığında bu derece önem arz eden bir unsurun ölçümünde kullanılan ölçekler de önem kazanmaktadır. Çalışmada incelediğimiz Rekabetçi değerler modeline dayalı Cameron ve Quinn örgüt kültürü ölçeğinde Klan, Adhokrasi, Hiyerarşi ve Piyasa kültürü olarak 4 kültür tipi tanımlanmıştır. Araştırmanın uygulaması Afyon ili mermer sektöründe faaliyetlerini sürdüren büyük ölçekli bir işletmede gerçekleştirilmiştir. İşletmede çalışan 270 işgörene anket uygulanmış ve 246 sağlıklı veriye ulaşılmıştır. Veriler SPSS 16,0 paket programına girildikten sonra SPSS de güven analizi, Cronbach Alpha analizi ve faktör analizi yapılmış ve ölçeğin analizi için AMOS 19 programında yapısal eşitlik modellemesi birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarında kültür ölçeğinin dört boyutu da geçerlik testinden geçmiştir.

The study aimed to test the validity and reliability of the Cameron and Quinn organizational culture scale. All values ​​of the society constitute the cultural structure and the culture that the society adopts is closely related to the structures of the enterprises. In this context, the scales used in the measurement of such an important element in the presence of enterprises gain importance. In the study, four culture types have been defined as Clan, Adhocracy, Hierarchy and Market Culture on Cameron and Quinn organizational culture scale. The application of the study was carried out in a large-scale enterprise operating in the marble sector of Afyon province. 270 employees were surveyed and 246 healthy data were obtained. The data were analyzed by SPSS 16.0 package program and then Cronbach alpha analysis and factor analysis were performed in SPSS. For the analysis of the scale, structural equation modeling first level confirmatory factor analysis was carried out in AMOS 19 program. In the results of the research, all four dimensions of the culture scale were validated.

 • Acaray, A., Çekmecelioğlu, H.G., Akturan, A. (2015), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 32 , p. 139-157., Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2645
 • Alkharabsheh, O.H., Alias, R.B., İsmail, M.H.B. (Oct 2017), The Mediating Effect of Organization Culture on Transformational Leadership and Turnover Intention in Jordanian Public Hospitals, International Journal of Business and Management Science.
 • Aydınlı, H. İ. (2003), Örgüt Kültürünün Yönetim Açısından Önemi, Bilgi (7)/ 2: 79-99.
 • Cameron, K.S., Quinn, R.E.(1999), Diagnosing and Changing Organizational Culture. Base on the Competing Values Framework, Reading, Mass: Addison-Wesley.
 • Daher, N. (2016), The Relatıonshıps Between Organızatıonal Culture And Organızatıonal Innovatıon International Journal of Business and Public Administration, Volume 13, Number 2.
 • Davis,R., Steven, C.(2018), The Implementation of the Organizational Culture Assessment Instrument in Creating a Successful Organizational Cultural Change, Intarnetional Journal of Business and Public Administration, Vol.15, no.1.
 • Durendez, A., Madrid- Guijarro, A., García-Pérez-de-Lema, D.(2011), Innovative culture, management control systems and performance in small and medium-sized Spanish family firms, rev. innovar vol. 21, núm. 40, abril- junio de.
 • Erdem, R., Adıgüzel, O., Kaya, A.(2010), Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi D 74 Ergisi, Sayı: 36, Ss.73-88.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2014), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.
 • Hofstede, G. (1981), Culture and Organizations, Int. Studies of Man. & Org.. Vol. X, No. 4, pp. 15-41.
 • İlhan, M., Çetin, B. (2014), LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 26-42.
 • Meydan, C.H., H. Şeşen. (2015), Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları, Detay yayıncılık, Ankara.
 • Mooji, D.M., Hofstede, G. (2010), The Hofstede model Applications to global branding and advertising strategy and research, Intemationjal Journal of Advertising, 29(1), pp. 85-110.
 • Munley, A.E. (2011), Culture Differences in Leadership, The IUP Journal of Soft Skills, Vol. V, No. 1, pp.16-30.
 • Muratovic, H. (2013), Buıldıng Competıtıve Advantage Of The Company Based On Changıng Organızatıonal Culture, Economic Review – Journal of Economics and Business, Vol. XI, Issue 1.
 • Naranjo-Valencia, J. C., Jimenez, J.D., Valle, R.S.(2015), Studying the Links Between Organizational Culture, Innovation, and Performance in Spanish Companies, Revista Latinoamericana de Psicologia, 48, 30-41.
 • Özdamar, K.(2015), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Nisan Kitabevi, Eskişehir, s.575.
 • Özdamar, K.(2016), Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, Nisan Kitabevi, Eskişehir.
 • Pasricha, P., Singh, B., Verma, P.(2018), Ethical Leadership Organic Organizational Cultures and Corporate Social Responsibility: An Empirical Study in Social Enterprises, J. Bus Ethics, 151:941-958.
 • Ristino, R.J., Michalak, J.M.(2018), Employee Perceptions of Organizational Cultures Influence on their Attitudes and Behaviours, JEEMS, 23(2), 295-322.
 • Sayılar, Y., (2003), Kültürel Değişim Kültüre Ne Kadar Duyarlı? Kültürel Değişimin Nedenleri ve Değişim Süreci Üzerine Bir İnceleme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 2, s. 131-150.
 • Schein, E.(2010), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Wiley Imprint, San Fransisco.
 • Smith, A., Haimes, G.A., Stewart, B.K.(2012), Organizational Culture And Identity: Sport, Sybols And Success, Nova Science Publishers, Ebook, N.Y.
 • Yaşlıoğlu, M.M.(2017), Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör Analizlerinin Kullanılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol/Cilt: 46, Special Issue/Özel Sayı, 74-85 ISSN: 1303-1732 – http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuisletme.
 • Yücel, İ., Koçak, D.(2014), Örgüt Kültürü İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER) Vıı – Iı : 45 -64.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6609-4068
Author: Nilüfer Yörük Karakılıç (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { akuiibfd509126, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {19 - 30}, doi = {10.33707/akuiibfd.509126}, title = {CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {Yörük Karakılıç, Nilüfer} }
APA Yörük Karakılıç, N . (2019). CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 19-30. DOI: 10.33707/akuiibfd.509126
MLA Yörük Karakılıç, N . "CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 19-30 <http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/46487/509126>
Chicago Yörük Karakılıç, N . "CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 19-30
RIS TY - JOUR T1 - CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ AU - Nilüfer Yörük Karakılıç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33707/akuiibfd.509126 DO - 10.33707/akuiibfd.509126 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 30 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - doi: 10.33707/akuiibfd.509126 UR - https://doi.org/10.33707/akuiibfd.509126 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ %A Nilüfer Yörük Karakılıç %T CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33707/akuiibfd.509126 %U 10.33707/akuiibfd.509126
ISNAD Yörük Karakılıç, Nilüfer . "CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 19-30. https://doi.org/10.33707/akuiibfd.509126
AMA Yörük Karakılıç N . CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ. KOCATEPEİİBF Journal. 2019; 21(1): 19-30.
Vancouver Yörük Karakılıç N . CAMERON VE QUINN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 30-19.