Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 1 - 18 2019-06-28

SELECTION OF STUDENT AUTOMATION SYSTEM BY MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ

Aşır ÖZBEK [1] , Merve ENGÜR [2]

54 102

Student Affairs Automation (SAA) system is the software coordinating the trio of students, academicians, and administrative staff. These programs are used to carry out all the procedures of each student from the enrollment to the university to the graduation. SAAs are software systems that greatly affect users' performances. SAAs must work effectively and efficiently so that the users' performance can increase.

The aim of this study is to determine the most appropriate SAA by measuring the performances of SAAs used in different universities. The problem is a Multi-Criteria Decision Making one as many criteria affecting each other are considered. The SAAs used by the five universities were evaluated by using SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis), ARAS (Additive Ratio Assessment) and EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) methods. SWARA was used for weighting the measurement criteria while ARAS and EDAS methods were used to determine the performances of the SAAs. The study proved that the most important criterion was database security. Each evaluation method gave the same result in the ranking of the SAAs.

Öğrenci işleri otomasyonu (ÖİO); öğrenci, akademisyen ve idari personel üçlüsünün koordinasyonunu sağlama görevini üstlenen ve her seviyedeki öğrencilerin üniversiteye ilk kayıttan mezun oluncaya ve mezuniyetinden sonraki süreçlerde de tüm işlemlerini yürütülebildiği yazılımlardır. ÖİO'ler, kullanıcıların performanslarını büyük ölçüde etkileyen yazılım sistemleridir. Kullanıcıların performansını artırabilmek için ÖİO'lerin etkin ve yüksek verimlilikte çalışması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı farklı üniversitelerde kullanılan ÖİO'lerin performanslarını ölçerek en uygun olanı belirleyebilmektir. Bu süreçte bir birlerini etkileyen bir çok kriter dikkate alındığından sorun; Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi olarak görülmektedir. Beş üniversitenin kullanmakta oldukları ÖİO'ler, ÇKKV yöntemlerinden SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis ), ARAS (Additive Ratio Assessment) ve  EDAS (Evaluation based on Distance from Average Solution) yöntemleri ile değerlendirilmiştir. SWARA, ölçme kriterlerini ağırlıklandırmada; ARAS ve EDAS  yöntemleri ise ÖİO'lerin performansını belirlemede kullanılmıştır. Çalışma neticesinde en önemli kriterin veritabanı güvenliği olduğu belirlenmiştir. ÖİO'lerin sıralanmasında her bir değerlendirme yöntemi  aynı sonucu vermiştir.

 • Adalı, E. A. ve Işık, A. T. (2017), "Bir Tedarikçi Seçim Problemi İçin SWARA Ve WASPAS Yöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı", International Review of Economics and Management, 5(4), 56-77.
 • Alimardani, M., Hashemkhani Zolfani, S., Aghdaie, M. H. ve Tamošaitienė, J. (2013), "A Novelhybrid SWARA And VIKOR Methodology For Supplier Selection in an Agile Environment", Technological And Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.
 • Anaral, F. (2012), "Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Yazılım Geliştirme Metodolojisi Seçimi", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arditi, D. ve Singh, S. (1991), "Selection Criteria for Commercially Available Software in Construction Accounting", International Journal of Project Management, 9(1), 39-44.
 • Arslan, H. M. (2018), "ARAS ve ORESTE Yöntemleri İle Otel İşletmeleri İçin En Etkin Güneş Enerjisi Su Isıtma Sisteminin Belirlenmesi", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(20), 58-69.
 • Ayık, Z.Y. ve Kılavuz, Y. (2013), "Analitik Ağ Süreci Yaklaşımı ve TOPSIS Yöntemi İle Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yazılımı Seçimi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 2-18.
 • Ayyıldız, E. ve Demirci, E. (2018), "Türkiye'de Yer Alan Şehirlerin Yaşam Kalitelerinin SWARA Entegreli TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30: 67-87.
 • Bakır, M. ve Atalık, Ö. (2018), "ENTROPİ ve ARAS Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 617- 638
 • Bakshi, T. ve Sarkar, B. (2011), “MCA Based Performance Evaluation Of Project Selection”, Arxiv Preprint Arxiv:1105.0390.
 • Balezentıene, L. ve Kusta, A. (2012), “Reducing Greenhouse Gas Emissions in Grassland Ecosystems Of The Central Lithuania: Multi-Criteria Evaluation On A Basis Of The Aras Method”, The Scientific World Journal, 1-11. Doi:10.1100/2012/908384
 • Barauskas, A., Jakovlevas-Mateckis, K., Palevičius, V. ve Antuchevičienė, J. (2018), "Ranking Conceptual Locations For A Park-And-Ride Parking Lot Using EDAS Method. Građevinar", 70(11), 975-983. Doı: Https://Doi.Org/10.14256/Jce.1961.2016
 • Başar, S. ve Aslay, F. (2011), "Yazılım Ergonomisi: Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 25-42.
 • Baykasoğlu, A. (2013), "İş Sürecleri Modelleme/Benzetim Yazılımı Seçimi İçin İzge Teorisi ve Matris Yöntemi Temelli Yaklaşım", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(3), 555-566.
 • Beydağlı, E., Kara, M., Bahşi, H. ve Alparslan, E. (2009), "Güvenli Yazılım Geliştirme Modelleri ve Ortak Kriterler standardı", 4.Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu-UYMS, 11-17.
 • Blanc, L. ve Jelassi, M. (1989), “DSS Software Selection: A Multiple Criteria Decision Methodology”, Information and Management, 17, 49-65.
 • Can, G. F., Delice, E. K. ve Özçakmak, B. C. (2017), "Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Oturma Düzeneği Seçimi", Mühendislik Bilimleri Ve Tasarım Dergisi, 5(ÖS), 213-225.
 • Chatterjee, N. ve Bose, G. (2013), "Selection Of Vendors For Wind Farm Under Fuzzy MCDM Environment", International Journal Of Industrial Engineering Computations, 4(4), 535-546.
 • Chatterjee, P. ve Chakraborty, S. (2012), "Material Selection Using Preferential Ranking Methods", Materials & Design, 35, 384-393.
 • Chatterjee, P. ve Chakraborty, S. (2013),“Gear Material Selection Using Complex Proportional Assessment And Additive Ratio Assessment-Based Approaches: A Comparative Study”, International Journal Of Materials Science And Engineering ,1(2), 104-111.
 • Chatterjee, P., Banerjee, A., Mondal, S., Boral, S. ve Chakraborty, S. (2018), "Development Of A Hybrid Meta-Model For Material Selection Using Design Of Experiments And EDAS Method", Engineering Transactions, 66(2), 187-218.
 • Çakır, E. (2017), "Kentsel Dönüşüm Kapsamında Müteahhit Firmanın SWARA–Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Seçilmesi", The Journal Of International Scientific Researches, 2(6), 79-95.
 • Çakır, E. (2018), "Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yazılımı Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri: Bir Belediye Örneği", Business, Economics and Management Research Journal, 1(1), 15-30.
 • Darji, V.P. ve Rao, R.V. (2014), "Intelligent Multi Criteria Decision Making Methods For Material Selection in Sugar Industry", Procedia Materials Science, 5, 2585 – 2594.
 • Ecer, F. (2016), “ARAS Yöntemi Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 89-98.
 • Ecer, F. (2018), "Third-Party Logistics (3pls) Provider Selection Via Fuzzy AHP and EDAS Integrated Model", Technological And Economic Development Of Economy, 24(2), 615-634.
 • Eghbali-Zarch, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Esfahanian, F., Sepehri, M. M. ve Azaron, A. (2018), "Pharmacological Therapy Selection Of Type 2 Diabetes Based On The SWARA And Modified MULTIMOORA Methods Under A Fuzzy Environment", Artificial Intelligence in Medicine, 87, 20-33.
 • Ercan, E. ve Kundakçı, N. (2017), “Bir Tekstil İşletmesi İçin Desen Programı Seçiminde ARAS Ve OCRA Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 83-105.
 • Erol, V. ve Başlıgil, H. (2005), “İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemi Yazılımı Seçimi İçin Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Yapay Sinir Ağları Modeli”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 4, 107-120.
 • Fritz, C. ve Carter, B.D. (1994), “A Classification and Summary of Software Evaluation and Selection Methodologies”, Computer Science Technical Report No. 940823, Mississippi State University, Mississippi.
 • Ghadikolaei, A. S. ve Esbouei, S. K. (2014), "Integrating Fuzzy Ahp And Fuzzy ARAS For Evaluating Financial Performance", Boletim Da Sociedade Paranaense De Matemática, 32(2), 163-174.
 • Ghorshi Nezhad, M. R., Zolfani, S. H., Moztarzadeh, F., Zavadskas, E. K. ve Bahrami, M. (2015), "Planning The Priority Of High Tech Industries Based On SWARA-WASPAS Methodology: Thecase Of The Nanotechnology Industry in Iran", Ekonomska Istraživanja, 28(1), 1111-1137.
 • Görener, A, (2011), "Bütünleşik ANP-VIKOR Yaklaşımı ile ERP Yazılımı Seçimi", Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5(1), 97-110.
 • Gündoğdu, C.E. (2011), GIS Tabanlı Karar Verme, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Heidary Dahooie, J., Beheshti Jazan Abadi, E., Vanaki, A. S. ve Firoozfar, H. R. (2018), "Competency‐Based It Personnel Selection Using A Hybrid SWARA And ARAS‐G Methodology", Human Factors And Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 28(1), 5-16.
 • Hlupic, V. ve Paul, R.J. (1996), “Methodological Approach to Manufacturing Simulation Software Selection”, Computer Integrated Manufacturing Systems, 9 (1), 49-55. Http://cscmp.org. (Erişim T: 13.08.2018)
 • Juodagalvienė, B., Turskis, Z., Šaparauskas, J. ve Endriukaitytė, A. (2017), "Integrated Multi-Criteria Evaluation Of House’s Plan Shape Based On The EDAS And SWARA Methods", Engineering Structures And Technologies, 9(3):,117-125.
 • Kahraman, C., Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Çevik Onar, S., Yazdani, M. ve Oztaysi, B. (2017), "Intuitionistic Fuzzy EDAS Method: An Application To Solid Waste Disposal Site Selection", Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management, 25(1), 1-12.
 • Karabašević, D., Stanujkić, D., Urošević, S. ve Maksimović, M. (2016), "An Approach To Personnels Election Based On SWARA And WASPAS Methods", Bizinfo (Blace) Journal Of Economics, Management And Informatics, 7(1), 1-11.
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E.K., Stanujkic, D., Popovic, G. ve Brzakovic, M. (2018), “An Approach To Personnel Selection in The IT Industry Based On The EDAS Method”, Transformations in Business & Economics, 44: 54-65.
 • Karabıyık, B. K., & Gündoğmuş, M. E. (2018). "Üniversitelerde Bilgi Sistemi Seçim Kriterlerinin SWARA Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Ampirik Bir Çalışma", İşletme Bilimi Dergisi, 6(1),59-85. Doi: 10.22139/Jobs.379695.
 • Karaş, R.İ. ve Baz, İ. (2007), "Üniversite Bölüm Bilgi Sistemi", Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Keršulienė, V. ve Turskis, Z. (2011), "Integrated Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Model For Architect Selection", Technological And Economic Development Of Economy, 17(4), 645-666.
 • Keršulienė, V. ve Turskis, Z. (2014), “An Integrated Multi-Criteria Group Decision Making Process: Selection Of The Chief Accountant”, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 110, 897-904.
 • Keršulienė, V., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010), "Selection Of Rational Dispute Resolution Method By Applying New Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA)", Journal Of Business Economics And Management, 11(2), 243-258.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z. ve Antucheviciene, J. (2017), "Stochastic EDAS Method For Multi-Criteria Decision-Making With Normally Distributed Data", Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems, 33(3), 1627-1638.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Amiri, M. ve Turskis, Z. (2016), "Extended EDAS Method For Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making: An Application To Supplier Selection", International Journal Of Computers Communications & Control, 11(3), 358-371.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Olfat, L. ve Turskis, Z. (2015). "Multi-Criteria İnventory Classification Using A New Method Of Evaluation Based On Distance From Average Solution (EDAS)", Informatica, 26(3), 435-451.
 • Kikomba, M. K., Mabela, R. M. ve Ntantu, D. I. (2016), "Applying EDAS Method To Solve Air Traffic Problems", International Journal Of Scientific And Innovative Mathematical Research (Ijsımr), 4(8), 15-23.
 • Koç, N. ve Uysal, F. (2017), "Reverse Logistics And Application Of ARAS Method", Journal Of Management, Marketing And Logistics, 4(2),178-185.
 • Kouchaksaraei, R. H., Zolfani, S. H. ve Golabchi, M. (2015), "Glasshouse Locating Based On SWARA-COPRAS Approach", International Journal Of Strategic Property Management, 19(2), 111-122.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K. ve Lazauskas, M. (2013), “Assessment Of Priority Options For Preservation Of Historic City Centre Buildings Using MCDM (ARAS)”, Procedia Engineering, 57, 657 -661.
 • Lai, V.S., Trueblood, R.P. ve Wong, B.K. (1999), “Software Selection: A Case Study of the Application of the Analytical Hierarchical Process to the Selection of a Multimedia Authoring System”, Information and Management, 36, 221-232.
 • Lawlis, P.K., Mark, K.E., Thomas, D.A. ve Courtheyn, T. (2001), “A Formal Process for Evaluating COST Software Products”, IEEE, 58-63.
 • Mathew, M. ve Sahu, S. (2018), "Comparison Of New Multi-Criteria Decision Making Methods For Material Handling Equipment Selection", Management Science Letters, 8(3), 139-150.
 • Mavi, R. K., Goh, M. ve Zarbakhshnia, N. (2017), "Sustainable Third-Party Reverse Logistic Provider Selection With Fuzzy SWARA And Fuzzy MOORA In Plastic Industry", The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 91(5-8), 2401-2418.
 • Ossadnik, W. ve Lange, O. (1999), “AHS-based evaluation of AHS-Software”, European Journal of Operational Research, 118(3), 578–588.
 • Ömürbek, N., Eren, H. ve Dağ, O. 2017), “ENTROPI-ARAS ve ENTROPI-MOOSRA Yöntemleri İle Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.
 • Özbek A. ve Demirkol, İ. (2018), “Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin SWARA Ve GİA Yöntemleri İle Analizi”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 71-86.
 • Özbek, A. (2017), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ve Excel İle Problem Çözümü, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özbek, A. (2018a), "BİST'te İşlem Gören Faktoring Şirketlerinin Mali Yapılarının Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 25(1), 29-53.
 • Özbek, A. (2018b), "Fortune 500 Listesinde Yer Alan Lojistik Firmaların Değerlendirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 13-26.
 • Özbek, A. (2018c), "EDAS Yöntemi İle Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 417-429.
 • Özbek, A. ve Engür, M. (2017), "Lojistik Web Sitelerinin ARAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi", The International New Issues In Social Sciences, 5, 105-118.
 • Özbek, A. ve Erol, E. (2018), "AHS Ve SWARA Yöntemleri İle Yem Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Kriterlerinin Ağırlıklandırılması", AKÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 51-66.
 • Özbek, F., İnce, M., Turhan, M. ve Önder, H. (2014), “E-Üniversite için bir Esnek bir Framework Geliştirilmesi ve Uygulanması”, Akademik Bilişim 14-XVI. Konferans bildirileri 5-7 Şubat Mersin Üniversitesi.
 • Özkan Özen, Y. D. ve Koçak, A. (2017), "Bulanık Analitik Hiyerarşi Ve Bulanık Dematel Yöntemleri Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ve Değerlendirilmesi", Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), 929-957.
 • Özvural, G.Ö., Gün, Ö. ve Ak, E.(2014), "Etkin Bir Yazılım Süreç Yönetimi İçin Süreç Yönetim Aracı Seçimi", TÜBİTAK BİLGEM BTE Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, 598-606.
 • Panahi, S., Khakzad, A. ve Afzal, P. (2017), "Application Of Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) For Copper Prospectivity Mapping İn The Anarak Region, Central Iran", Arabian Journal Of Geosciences, 10(22), 484.
 • Reza, S. ve Majid, A. (2013), “Ranking Financial Institutions Based On Of Trust in Online Banking Using ARAS And ANP Method”, International Research Journal Of Applied And Basic Sciences, 6(4), 415-423.
 • Ruzgys, A., Volvačiovas, R., Ignatavičius, Č. Ve Turskis, Z. (2014), "Integrated Evaluation Of External Wall Insulation in Residential Buildings Using SWARA-TODIM MCDM Method", Journal Of Civil Engineering And Management, 20(1), 103-110.
 • Sahay, B.S. ve Gupta, A.K. (2003), “Development of Software Selection Criteria for Supply Chain Solutions”, Industrial Management and Data Systems, 103(2), 97-110.
 • Shariati, S., Yazdani-Chamzini, A., Salsani, A. ve Tamosaitiene, J. (2014), “Proposing A New Model For Waste Dump Site Selection: Case Study Of Ayerma Phosphate Mine”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 25(4), 410–419.
 • Sliogeriene, J., Turskis, Z. ve Streimikiene, D. (2013), “Analysis And Choice Of Energy Generation Technologies: The Multiple Criteria Assessment On The Case Study Of Lithuania”, Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Sremac, S., Stević, Ž., Pamučar, D., Arsić, M. ve Matić, B. (2018), "Evaluation Of A Third-Party Logistics (3pl) Provider Using A Rough SWARA–WASPAS Model Based On A New Rough Dombi Aggregator", Symmetry, 10(8), 305, doi:10.3390/sym10080305
 • Stanujkic, D. ve Jovanovic, R. (2012), “Measuring A Quality Of Faculty Website Using ARAS Method”, In Proceeding Of The International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management And Education, 545-554.
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B. ve Karabasevic D. (2015), “Selection Of Candidates in The Process Of Recruitment And Selection Of Personnel Based On The SWARA And ARAS Methods”, Quaestus Multidisciplinary Research Journal, 7, 53-64.
 • Stanujkic, D., Karabasevic, D. ve Zavadskas, E. K. (2015), "A Framework For The Selection Of A Packaging Design Based On The SWARA Method", Engineering Economics, 26(2), 181-187.
 • Stanujkic, D., Zavadskas, E. K., Ghorabaee, M. K. ve Turskis, Z. (2017), "An Extension Of The EDAS Method Based On The Use Of Interval Grey Numbers", Studies in Informatics And Control, 26(1), 5-12.
 • Stević, Ž., Pamučar, D., Vasiljević, M., Stojić, ve Korica, S. (2017). "Novel Integrated Multi-Criteria Model For Supplier Selection: Case Study Construction Company", Symmetry, 9(11), 279. Doi:10.3390/Sym9110279.
 • Stević, Ž., Vasiljević, M., Zavadskas, E. K., Sremac, S. ve Turskis, Z. (2018), "Selection Of Carpenter Manufacturer Using Fuzzy EDAS Method", Engineering Economics, 29(3), 281-290.
 • Štreimikienė, D. ve Baležentis, A. (2013), “Integrated Sustainability Index: The Case Study Of Lithuania”, Intellectual Economics, 7(3), 289-303.
 • Subramanian, G.H. ve Gershon, M., (1991), “The Selection of Computer-Aided Software Engineering Tools: A Multi-Criteria Decision Making Approach”, Decision Sciences, 22(5), 1109-1123.
 • Tunca, M. Z., Aksoy, E., Bülbül, H. ve Ömürbek, N. (2015), "AHP Temelli TOPSIS Ve ELECTRE Yöntemleri İle Muhasebe Paket Programı Seçimi", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 53-71.
 • Ulutaş, A (2017), "EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi", İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 169-83.
 • Varmazyar, M., Dehghanbaghi, M. ve Afkhami, M. (2016), “A Novel Hybrid MCDM Model For Performance Evaluation Of Research And Technology Organizations Based On Bsc Approach”, Evaluation And Program Planning, 58, 125-140.
 • Yaldır, A. ve Özgür Polat, L. (2016), "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçimi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 88-108.
 • Yıldız, A. ve Yıldız, D. (2014), "Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi", Business and Economics Research Journal, 5(1), 87-106.
 • Yurdoğlu, H. ve Kundakcı, N. (2017), "SWARA ve WASPAS Yöntemleri İle Sunucu Seçimi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 253-269.
 • Zarbakhshnia, N., Soleimani, H. ve Ghaderi, H. (2018), "Sustainable Third-Party Reverse Logistics Provider Evaluation And Selection Using Fuzzy SWARA And Developed Fuzzy COPRAS in The Presence Of Risk Criteria", Applied Soft Computing, 65, 307-319.
 • Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2010), “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria Decision‐Making”, Technological And Economic Development Of Economy, 16(2), 159-172.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z. ve Bagočius, V. (2015), “Multi-Criteria Selection Of A Deep-Water Port in The Eastern Baltic Sea”, Applied Soft Computing, 26, 180-192.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z. ve Vilutiene, T. (2010), ”Multiple Criteria Analysis Of Foundation Instalment Alternatives By Applying Additive Ratio Assessment (ARAS) Method”, Archives Of Civil And Mechanical Engineering, 10(3), 123-141.
 • Zolfani, S. H. ve Banihashemi, S. S. A. (2014), "Personnel Selection Based On A Novel Model Of Game Theory And MCDM Approaches", In Proc Of 8th International Scientific Conference Business And Management, 191-198.
 • Zolfani, S. H., Zavadskas, E. K. ve Turskis, Z. (2013), "Design Of Products With Both International And Local Perspectives Based On Yin-Yang Balance Theory And SWARA Method", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(2), 153-166.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2753-5147
Author: Aşır ÖZBEK (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4670-5682
Author: Merve ENGÜR

Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { akuiibfd515581, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {1 - 18}, doi = {10.33707/akuiibfd.515581}, title = {ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ}, key = {cite}, author = {ÖZBEK, Aşır and ENGÜR, Merve} }
APA ÖZBEK, A , ENGÜR, M . (2019). ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 1-18. DOI: 10.33707/akuiibfd.515581
MLA ÖZBEK, A , ENGÜR, M . "ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 1-18 <http://dergipark.org.tr/akuiibfd/issue/46487/515581>
Chicago ÖZBEK, A , ENGÜR, M . "ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ AU - Aşır ÖZBEK , Merve ENGÜR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33707/akuiibfd.515581 DO - 10.33707/akuiibfd.515581 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - doi: 10.33707/akuiibfd.515581 UR - https://doi.org/10.33707/akuiibfd.515581 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ %A Aşır ÖZBEK , Merve ENGÜR %T ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33707/akuiibfd.515581 %U 10.33707/akuiibfd.515581
ISNAD ÖZBEK, Aşır , ENGÜR, Merve . "ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 1-18. https://doi.org/10.33707/akuiibfd.515581
AMA ÖZBEK A , ENGÜR M . ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ. KOCATEPEİİBF Journal. 2019; 21(1): 1-18.
Vancouver ÖZBEK A , ENGÜR M . ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYON SEÇİMİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 18-1.