Year 2018, Volume 11, Issue 1, Pages 169 - 200 2018-01-29

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi
An Investigation of Problem Posing Skills of Elementary Scholl 8th Grade Students

Ali ÇETİNKAYA [1] , Danyal SOYBAŞ [2]

407 745

Bu araştırmada 8. sınıf öğrencilerinin; problem kurmada önemli bir yere sahip olan niceliksel bilgiyi düzenleme, seçme, kavrama ve aktarma becerileri incelenmiştir. Matematiksel gelişimin önemli bir bileşeni olarak değerlendirilen problem kurma, verilen bir problemin tekrar biçimlendirilmesi veya verilen bir durumdan yeni bir problem oluşturma becerisi olarak tanımlanmakta, öğrenmenin içe dönük bir aktivitesi olarak değerlendirilmektedir.  Araştırma; Aynı il içinde 4 farklı ilçede toplam 370 öğrenciye 1 ders saati verilerek 11 soruluk problem tarama etkinliği uygulanmıştır. Bu öğrenciler arasından seçilen 12 öğrenciyle mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler, nitel yöntemler kullanılarak analiz edilmiş ve belirlenen ölçütlere göre değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar; “doğru, kısmen doğru, yanlış, boş” şeklinde dört grupta ele alınmıştır. Öğrencilere uygulanan problem etkinliklerinde bazı soruların çözümleri veya denklemleri verilmiş ve bu sorularla ilgili çözüm veya denkleme uygun problem kurulması istenmiştir. Bu sorularda öğrencilerin genel başarılarının yetersiz olduğu görülmüştür. Fakat problem içerisindeki eksik veya fazla bir bilgiyi bulma veya yarım bırakılmış bir problemi tamamlama konusunda ise verilen bir çözüm veya denkleme uygun problem kurma becerilerine nispeten daha başarılı oldukları anlaşılmıştır. Öğrencilerin kurduğu problemler incelendiğinde elde edilen bulgular, öğrencilerin çoğunluğunun özgünlük ve yaratıcılık seviyelerinin olması gerekene göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Tamamen serbest problem kurma etkinliğinde öğrencilerin büyük bölümünün çok basit problemler yazdıkları görülmüştür. 

This study was carried out with 370 elementary school students at 8th grade to investigate the skills of 8th grade elementary school students. The dataset were analyzed using both quantitative and qualitative methods. The obtained results were grouped as "correct, partly correct, false, blank". Some solutions or equations of the problems are given to students and they were asked to establish an appropriate problem for these given solutions or equations. The results indicated that the general achievements of the students concerning these problems were inadequate. On the other hand, students are relatively more successful at finding the missing or unnecessary information in the problem or completing the missing-part problem compared to their skills for posing an appropriate problem when a solution or an equation is given before. The majority of the problems posed by the students were not original and they did not request critical and creative thinking. During free problem-solving activities, most of the students did not write problems deeply and their writing abilities were not ambitious. Most of the posed problems were not sophisticated and not written in a comprehensive way. The study suggested problem solving activities should be increased for improvement of problem solving abilities of students.   

 • Albayrak M., İpek S. ve Işık C. (2006) Temel işlem Becerilerinin Öğretiminde Problem Kurma-çözme Çalışmaları , Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 8-2 Yıl: 2006
 • Akay, H. (2006). Problem Kurma Yaklaşımı ile Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısı, Problem Çözme Becerisi ve Yaratıcılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü.,Güven, B.(2009). İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Denklem Oluşturma Ve Problem Kurma Yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 41- 55.
 • Akay, H. ve Boz, N. (2010). “The Effect of Problem Posing Oriented Analyses-II Course on the Attitudes toward Mathematics and Mathematics Self-Efficacy of Elementary Prospective Mathematics Teachers”. Australian Journal of Teacher Education, 35 (1), 59-75.
 • Akay, H., Soybaş D. ve Argün Z. (2006). Problem Kurma Deneyimleri ve Matematik Öğretiminde Açık-Uçlu Soruların Kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi Mart 2006, Cilt: 14, No: 1, 129-146.
 • Baykul, Y. (2003). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cankoy, O., Darbaz S. (2010).Problem Kurma Temelli Problem Çözme Öğretiminin Problemi Anlama başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.
 • Çakıroğlu, E.,Kayhan, F.(2008).İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35: 218-226.
 • Çelik, A.(2010) İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Becerileri ile Problem Kurma Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dede, Y. , Yaman, S.(2005). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Kurma ve Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:18.
 • Dönmez, S. (2014) İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • English, L. D. (1997). The Development of Fifthgrade Children’s Problem Posing Abilities. Educational Studies in Mathematics. 34, 183–217.
 • Fidan, S. (2008) İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Kurma Çalışmalarının Problem Çözme Başarısına Etkisi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kar, T. ve Işık, C. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Kesirlerde toplama İşleminde Problem Kurmayı Kullanmaya İlişkin Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 27-46.
 • Korkmaz, E. ve Gür, H. (2006). “Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Belirlenmesi”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 8(1), 64-74.
 • Kazak, V. (2012) İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Toplama İşlemine Yönelik Sözel Problem Kurma ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB. (2011). Orta Öğretim Matematik Dersi Öğretim Programı.
 • MESTRE, J. P. (1991), Physics Today, September, s. 56.
 • NCTM (2000). Principals and Standarts for School Mathematics, Reston, Va: National counsil of Teachers of Mathematics Pub.
 • Silver E. A., & Cai, J. (1996). An Analysis of Arithmetic Problem Posing by Middle School. Journal for Research in Mathematics Education, 27(5), p.521-539.
 • Soylu, Y., Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden YoldanProblem Çözmenin Rolü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:11.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali ÇETİNKAYA
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Danyal SOYBAŞ
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 29, 2018

Bibtex @research article { akukeg333757, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {169 - 200}, doi = {10.30831/akukeg.333757}, title = {İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Ali and SOYBAŞ, Danyal} }
APA ÇETİNKAYA, A , SOYBAŞ, D . (2018). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (1), 169-200. DOI: 10.30831/akukeg.333757
MLA ÇETİNKAYA, A , SOYBAŞ, D . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 169-200 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/34458/333757>
Chicago ÇETİNKAYA, A , SOYBAŞ, D . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 169-200
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi AU - Ali ÇETİNKAYA , Danyal SOYBAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.333757 DO - 10.30831/akukeg.333757 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 200 VL - 11 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.333757 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.333757 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi %A Ali ÇETİNKAYA , Danyal SOYBAŞ %T İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.333757 %U 10.30831/akukeg.333757
ISNAD ÇETİNKAYA, Ali , SOYBAŞ, Danyal . "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 1 (January 2018): 169-200. https://doi.org/10.30831/akukeg.333757
AMA ÇETİNKAYA A , SOYBAŞ D . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(1): 169-200.
Vancouver ÇETİNKAYA A , SOYBAŞ D . İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(1): 200-169.