Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 894 - 921 2018-10-24

Problem Based Learning: Present Situation, Issues and Technology Supported Solution Recommendations
Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri

I.İrem BUDAKOĞLU [1] , Özlem COŞKUN [2] , Vildan ÖZEKE [3]

95 313

In this study, we tried to discuss the problematic issues in the problem based learning (PBL) process as a frequently used method in medical faculties. The issues were based on experiences while applying PBL and their existence in the literature. After determining the issues, we have presented technology supported solution recommendations with the help of the literature. This is a qualitative study based on interview records with eight PBL facilitators and two planning staff. The problematic issues in present situation about PBL process are as follows; physical space and facilitator organization, printed scenarios, the problems while evaluating student performance, simultaneous and out-of-class workload of PBL facilitators, and Generation Z learners and their access to the sources and library. We tried to get solutions to these issues from the literature by using the support of e-learning technology. Presenting learning environments that will enable current medical students -who are the 21st century learners- to gain technical and life skills will enhance their clinical thinking/reasoning, problem solving and communication skills professionally and technically. 

Bu çalışmada tıp fakültelerinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak probleme dayalı öğrenme (PDÖ) sürecinde gözlenen ve literatürde de değinilen bir takım sorunlar ele alınmış ve bu sorunlara teknoloji destekli çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle planlanmıştır. Sekiz öğretim üyesi ve PDÖ oturumlarını planlamadan sorumlu iki idari personelle yürütülen bireysel görüşmeler ile mevcut durum ortaya konulmuştur. PDÖ’ye ilişkin mevcut sorunlar; fiziksel mekân ve yönlendirici organizasyonu, kağıt-kalem temelli senaryo sunumu, öğrenci performansının değerlendirilmesine ilişkin sıkıntılar, PDÖ yönlendiricilerinin eş zamanlı ve ders dışı iş yükü ile z kuşağı öğrenenleri ve bu öğrencilerin kaynak ve kütüphaneye erişimleri alt başlıkları altında ele alınmıştır. Alanyazından elde edilen veriler ışığında PDÖ sürecinde yaşanan bu sorunlara teknoloji destekli olarak ne tür çözüm önerileri getirilebileceği ele alınmaya çalışılmıştır. 21. yüzyıl öğrenenleri olarak hâlihazırdaki tıp fakültesi öğrencilerine teknik ve günlük yaşam becerilerini kazanacakları öğrenme ortamları sunmak, özellikle klinik düşünme/akıl yürütme, problem çözme ve iletişim becerilerini arttırırken, mesleki ve teknik anlamda da gelişimlerini sağlayacaktır.

 • Azer, S.A. (2007a). Medical Education at the Crossroads: Which Way Forward?, Annals of Saudi Medicine, 27(3), 153-157.
 • Azer, S.A. (2007b). Twelve tips for creating trigger images for problem-based learning cases. Medical Teacher, 29(2-3), 93-97.
 • Balslev, T., De Grave, W.S., Muijtjens, A.M.M., & Scherpbier, A.J.J.A. (2005). Comparison of text and video cases in a postgraduate problem-based learning format. Medical Education, 39, 1086–1092.
 • Boling, E.C., Hough, M., Krinsky, H., Saleem, H. & Stevens, M. (2012). Cutting the Distance in Distance Education: Perspectives on What Promotes Positive, Online Learning Experiences. Internet and Higher Education, 15(2), 118-126.
 • Demirören, M. ve Demirel, M. (2006). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin PDÖ Uygulamalarının Üstünlük ve Sınırlılıklarına İlişkin Görüşleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 23, 33-40.
 • Ellaway, R. H., Poulton, T., & Jivram, T. (2015). Decision PBL: A 4-year retrospective case study of the use of virtual patients in problem-based learning, Medical Teacher, 37 (10), 926-934, DOI: 10.3109/0142159X.2014.970627
 • Gavgani, V. Z., Hazrati, H., & Ghojazadeh, M. (2015). The Efficacy of Digital Case Scenario Versus Paper Case Scenario On Clinical Reasoning in Problem-Based Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis. Research and Development in Medical Education, 4 (1), 17-22.
 • Ghanchi, N. K., Khan, S., Afridi, A., Sajid, S., Afzal, S., Ahmed, I., Ahmed, R., & Ghias, K. (2013). Video or paper for delivery of problem-based learning cases?. Medical Education, 47, 1131.
 • Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. (5. Baskı). (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev. Edt.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gould, K., Sadera, W., & McNary, S. (2015). Comparing changes in content knowledge between online problem based learning and traditional instruction in undergraduate health professional students. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(1), 74-86.
 • Gündüz, A. Y., Alemdağ, E., Yaşar, S., & Erdem, M. (2016). Design of a problem-based online learning environment and evaluation of its effectiveness. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(3), 49-57.
 • Gürpınar, E. (2012). Tıp Eğitimi ve e-öğrenme, VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Özet Kitabı, 33-35. 2-5 Mayıs, Ankara.
 • Gürpınar, E., Tetik, C., Alimoğlu, M.K., & Akdoğan, I. (2011). Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 69-70. 5-7 Mayıs, Antalya.
 • Gürpınar, E., Zayim, N., Özenci, C.C., Alimoğlu, M. K. (2009). First report about an e-learning application supporting PBL: Students' usages, satisfactions, and achievements. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 55-62.
 • Han, H., Resch, D. S., & Kovach, R. A. (2013). Educational Technology in Medical Education, Teaching and Learning in Medicine, 25(sup1), 39-43, DOI: 10.1080/10401334.2013.842914
 • Howatson-Jones, L. (2004). Designing web-based education courses for nurses, Nursing Standard, 19(11), 41-44.
 • Hussain, R.M.R., Mamat, W.H.W., Salleh, N., Saat, R.M., & Harland, T. (2007). Problem‐based learning in Asian universities. Studies in Higher Education, 32(6), 761-772.
 • Jawaid M, Aly SM. (2014). 'E-learning' modalities in the current era of medical education in Pakistan. Pakistan Journal of Medical Sciences, 30(5), 1156-1158.
 • Jonassen, D. H. (1999). Designing Constructivist Learning Environments. Editor: Reigeluth, C. M., Instructional-Design Theories and Models, A New Paradigm of Instructional Theory, 215-239. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Keskin, O., Musal, B., Tuncel, P. & Canda, T. (2014). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Elektronik PDÖ Uygulaması Deneyimi, VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiri Kitapçığı, 83-84. 7-9 Mayıs, İstanbul.
 • Kim, K-J., & Kee, C. (2013). Evaluation of an e-PBL model to promote individual reasoning, Medical Teacher, 35, 978-983.
 • Kim, J.-H. & Shin, J.-S. (2014). Effects of an online problem-based learning program on sexual health care competencies among oncology nurses: a pilot study. The Journal of Continuing Education in Nursing, 45(9), 393-401.
 • Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2014). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin mobil cihazları kullanım durumları ve mobil öğrenmeye yönelik görüşleri, VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiri Kitapçığı, 119-120. 7-9 Mayıs, İstanbul.
 • LITFL- Life in the fast line. (2014). FOAM: Free Open Access Meducation. http://lifeinthefastlane.com/foam/ Son erişim tarihi: 21.10.2016.
 • MacDermid, J.C., Solomon, P., Law, M., Russell, D., & Stratford, P. (2006). Defining the effect and mediators of two knowledge translation strategies designed to alter knowledge, intent and clinical utilization of rehabilitation outcome measures: a study protocol. Implementation Science, 1(14), 1-11.
 • Maldonado, R. (2011). The use of multimedia clinical case scenario software in a problem-based learning course: impact on faculty workload and student learning outcomes. The Journal of Physician Assistant Education, 22(3), 51-55.
 • May, N. (2016). Generation Why – Challenges in Medical Education at #NSWMET. http://stemlynsblog.org/generationwhy/ Son erişim tarihi: 21.10.2016.
 • MOTE (2010). Türk Tabipler Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu. Son erişim tarihi: 27.02.2016 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/mote_2010.pdf
 • Musal, B., Keskin, O., & Tuncel, P. (2016). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde e-PDÖ Uygulaması: İki Yıllık Deneyim. Türkiye Klinikleri Tıp Eğitimi Özel Sayısı, 1(3), 17-24.
 • Musal, B., Akalın E., Kılıç, O., Esen, A. & Alıcı, E. (2002). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğretim Programı, Süreçleri ve Eğitim Yönlendiricilerinin Rolü. Tıp Eğitimi Dünyası, 9, 39-49.
 • Nickson, C.P., & Cadogan, M.D. (2014). Free Open Access Medical education (FOAM) for the emergency physician”, Emergency Medicine Australasia, 26, 76-83.
 • Persson, A.C., Fyrenius, A., & Bergdahl, B. (2010). Perspectives on using multimedia scenarios in a PBL medical curriculum. Medical Teacher, 32(9), 766-772.
 • Rounds, L., & Rapport, B. A. (2008). The successful use of problem-based learning in an online nurse practitioner course. Nursing Education Perspectives, 29(1), 12-16.
 • Savin-Baden, M. (2006). The challenge of using problem based learning online, 3-13. Problem-based Learning Online. Editörler: Savin-Baden, M. ve Wilkie, K. Maidenhead: McGraw Hill.
 • Schmidt, H. G., Rotgans, J. I., & Yew, E. H. (2011). The process of problem‐based learning: what works and why. Medical Education, 45(8), 792-806.
 • Sezer, B., Odabaşı, O., & Abay, Ş. E. (2014). Tıp Fakültesi öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumları ve örnek bir uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin görüşleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği), VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiri Kitapçığı, 146-147. 7-9 Mayıs, İstanbul.
 • Spinello, E. F., & Fischbach, R. (2008). Using a Web-Based Simulation as a Problem-Based Learning Experience: Perceived and Actual Performance of Undergraduate Public Health Students. Public Health Reports, 123(Suppl 2), 78–84.
 • Strobel, J., & van Barneveld, A. (2009). When is PBL More Effective? A Meta-synthesis of Meta-analyses Comparing PBL to Conventional Classrooms. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 3(1), 44-58.
 • Şendağ, S., & Odabaşı, F. (2009). Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. Computers and Education, 53, 132–141.
 • TEDMEM. (2016). OECD Yetişkin Becerileri Araştırması: Türkiye ile İlgili Sonuçlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Tsai, C-W., Chiang, Y-C. (2013). Research trends in problem-based learning (PBL) research in e-learning and online education environments: A review of publications in SSCI-indexed journals from 2004 to 2012. British Journal of Educational Technology, 44 (6), 185-190, doi: 10.1111/bjet.12038
 • Turan, S. & Demirel, Ö. (2011). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ve Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 36 (162), 16-30.
 • UTEAK- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (2014). Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartları. http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/ MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf Son erişim tarihi: 21.10.2016.
 • Valaitis, R. K., Sword, W.A., Jones, B., & Hodges, A. (2005). Problem-Based Learning Online: Perceptions of Health Science Students. Advances in Health Sciences Education, 10, 231-252.
 • Vasiliou, C., Ioannou, A., Arh, T., Zaphiris P., & Klobučar, T. (2013, April). Technology-enhanced problem based learning. Proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development, Portorož, Slovenia.
 • Vosinakis, S., Koutsabasis, P., Zaharias, P., & Belk, M. (2012). Problem-based Learning in Virtual Worlds: Two Case Studies in User Interface Design, s.1-21. Experiential Learning in Virtual Worlds - Exploring the Complexities. Editörler: Mark, C. & Withnail, G. Inter-Disciplinary Press.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız-İnanıcı, S. (2014). Öğrenci gözüyle probleme dayalı öğrenme oturumlarının değerlendirilmesi: Stres Modülü, VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiri Kitapçığı, 62-63. 7-9 Mayıs, İstanbul.
 • Yılmaz, O. (2006). Derleme yazılar. İçinde Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, Son erişim tarihi: 27.02.2016 http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum4/page49-52.pdf
 • Zubaidah, S. (2005). Problem-based learning: Literature Review. Singapore Nursing Journal, 32(4), 50-55.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6296-5017
Author: I.İrem BUDAKOĞLU (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8800-4433
Author: Özlem COŞKUN (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1827-1258
Author: Vildan ÖZEKE (Primary Author)
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg396968, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {894 - 921}, doi = {10.30831/akukeg.396968}, title = {Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {BUDAKOĞLU, I.İrem and COŞKUN, Özlem and ÖZEKE, Vildan} }
APA BUDAKOĞLU, I , COŞKUN, Ö , ÖZEKE, V . (2018). Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 894-921. DOI: 10.30831/akukeg.396968
MLA BUDAKOĞLU, I , COŞKUN, Ö , ÖZEKE, V . "Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 894-921 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/396968>
Chicago BUDAKOĞLU, I , COŞKUN, Ö , ÖZEKE, V . "Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 894-921
RIS TY - JOUR T1 - Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri AU - I.İrem BUDAKOĞLU , Özlem COŞKUN , Vildan ÖZEKE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.396968 DO - 10.30831/akukeg.396968 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 894 EP - 921 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.396968 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.396968 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri %A I.İrem BUDAKOĞLU , Özlem COŞKUN , Vildan ÖZEKE %T Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.396968 %U 10.30831/akukeg.396968
ISNAD BUDAKOĞLU, I.İrem , COŞKUN, Özlem , ÖZEKE, Vildan . "Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 894-921. https://doi.org/10.30831/akukeg.396968
AMA BUDAKOĞLU I , COŞKUN Ö , ÖZEKE V . Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 894-921.
Vancouver BUDAKOĞLU I , COŞKUN Ö , ÖZEKE V . Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 921-894.