Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 822 - 837 2018-10-24

Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi
Hersey–Blanchard Situational Leadership Model in Cinematographic Narration: Les Choristes Movie

Sezen TOFUR [1]

156 314

Bu araştırmanın amacı görsel-işitsel bir kaynak olan filmlerde, öğrencilerin olgunluk/gelişim düzeylerine etki eden yönetsel liderlik tarzlarının sonuçlarının nasıl yansıtıldığının incelenmesidir. Bu amaçla Koro filmi, Hersey – Blanchard durumsal liderlik modeli temelinde doküman analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Öğretmen ve müdürün liderlik tarzları, öğrencilerin olgunluk/gelişim düzeyleri ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bulgular okul müdürünün liderlik tarzının düşük destekleyici yüksek emredici olan uygulatıcı tarz (S1) olduğunu göstermiştir. Öğretmenin liderlik tarzı ise yüksek destekleyici düşük emir verici tarz olan katılımcı tarz (S3) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin olgunluk düzeyleri yetenekli fakat motive edilmemiş D3 olgunluk düzeyindedir. Filmde S1 liderlik tarzı D3 olgunluk düzeyindeki öğrencileri başarıya ulaştırmada etkili olamamışken, S3 liderlik tarzı öğrencileri başarıya ulaştırmıştır. Bu durum öğretmenlerin liderlik tarzlarını öğrencilerinin olgunluk düzeylerine göre seçmelerinin önemini vurgulamaktadır. Araştırma durumsal liderlik yaklaşımının eğitimde kullanılabilirliğini görsel işitsel bir yolla yansıtan ilk araştırma olması bakımından önemlidir. Liderliği, eğitimi ve görselliği bir araya getirmesi bakımından konu ve alan ile ilgili yapılabilecek diğer araştırmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

The purpose of this research is to examine how the results of managerial leadership styles affecting the maturity / development levels of students through the movie Les Choristes. The movie Les Choristes has been analyzed through document analysis on the basis of Hersey- Blanchard situational leadership model. Teacher and principal leadership styles have been examined by comparing students’ maturity level. The findings show that the head master's leadership style is S1, low supportive high-ordering enforcer style. The teacher's leadership style is S3 highly supportive low-ordering participant style. The maturity levels of students are D3 representing talented but not motivated. Whereas the S1 leadership style in the film is not effective in making the students (D3) successful, the S3 leadership style is effective to manage this. This emphasizes the importance for the teachers of choosing leadership styles according to the maturity levels of their students. The research is important in that it is the first research reflecting the educational availability of situational leadership approach in an audiovisual way. It is thought to be a guide to other research that can be done on subject and field in terms of bringing leadership, education, and visuality together.

 • Akad, Ö. L. (Yönetmen), (1949). Vurun Kahpeye, [Sinema Filmi]. Türkiye: Erman Film.
 • Akıncı Yüksel, N. A. (2015). Kültürel bir ürün olarak Türkiye’de sinema filmlerinde okul, öğretmen ve öğrenci temsiller. Global Media Journal TR Edition, 6(11), 1-17.
 • Altan, M. Z. (2016). Öğretmenliğe dair, filmler ve öğretmenler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arroio, A. (2010). Context based learning: a role for cinema in science education. Science Education International. 21(3). 131-143.
 • Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik ‘türleri’ ve ‘güç kaynakları’ na ilişkin mevcut-gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73-84.
 • Barratier, C. (Yönetmen), (2004). Koro (Les Choristes), [Sinema filmi]. Fransa: Vega Film.
 • Blank, W., Weitzel, J. R., & Green, S. G. (1990). A test of the situational leadership theory. Personnel Psychology, 43(3), 579-597.
 • Cardon, P. W. (2010). Using films to learn about the natüre of cross-cultural stereotypes in intercultural business communication courses. Business Communication Quarterly, 73(2), 150-165.
 • Clavel, J. (1967). To Sir, With Love (Sevgili Öğretmenim) [Sinema Filmi]. İngiltere: Columbia Pictures.
 • Eğilmez, E. (Yönetmen), (1975). Hababam Sınıfı [Sinema Filmi]. Türkiye: Arzu Film.
 • English, F. W., & Steffy, B. E. (1997). Using film to leadership in educational administration. Educational Administration Quarterly, 33(1), 107-115.
 • Eskiköy, O. & Özgür, D. (Yönetmen), (2008). İki dil bir bavul [Sinema Filmi]. Türkiye/Hollanda: Tiglon.
 • Hersey, P. ve Blanchard, K. (1969). Life cycle theory of leadership. Training and Development Journal, 2, 6-34.
 • Hersey, P. ve Blanchard, K. (1982). Management of organizational behavior (4th ed.). Engle-wood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Hersey, P. ve Blanchard, K. (1996). Great ideas revisited. Training and Development, 50(1), 42-49.
 • Hersey, P., Blanchard, K. ve Johnson D. (2001). Management of organizational behavior: leading human resources (8th ed.), Upper saddle river, NJ: Prentice Hall.
 • Huczynski, A., ve Buchanan, D. (2004). Theory from fiction: A narrative process perspective on the pedagogic use of feature films. Journal of Management Education, 28, 702-726.
 • Kavan, H., & Burne, J. (2009). Using film to teach communication concepts at university. The International Journal of Learning, 16(10), 429-440.
 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Macmillan.
 • Menendez, R. (Yönetmen/Senaryo Yazarı), (1988). Kalk ve Diren (Stand and Deliver), [Sinema Filmi]. U.S.: Warner.
 • Mujtaba, B. G. (2009). Situational leadership and diversity management coaching skills. Journal of Diversity Management, 4(1), 1-12.
 • Northouse, P. G. (2004). Leadership: theory and practice (3rd ed.).Thousand Oaks: Sage.
 • Paksoy, M. (1993). Liderlikte Hersey-Blanchard modeli. Yönetim Dergisi, 4(16), 19-22.
 • Penn, A. (1962). The Miracle Worker (Karanlığın İçinden) [Sinema Filmi]. ABD: Playfilm Productions.
 • Rajendran, D., & Andrew, M. (2014). Using Film to elucidate leadership effectiveness models: reflection on authentic learning experiences. Journal of University Teaching and Learning Practice, 11(1), 1-16.
 • Sarıbudak, D. (2014). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim içerikli filmlerin eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Seden, O. F. (Yönetmen), (1966). Çalıkuşu [Sinema Filmi]. Türkiye: Kemal Film.
 • Silman, F. (2017). Eğitim konulu filmler. Ankara: Pegem.
 • Stone, G. A., & Patterson, K. (2005). The history of leadership focus. Proceeding paper. Servant Leadership Research Roundtable, School of Global Leadership, Entrepreneurship, Regent University, Virginia Beach, Virginia.
 • Tofur, S. (2017a). ‘Hababam Sınıfı’ filmi ilk serisinin Katz’ın yönetsel üç beceri yaklaşımına göre incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 56, 53-66. doi:10.9761/JASSS7048.
 • Tofur, S. (2017b). Case of a classroom management model in cinematographic narration: the movie Stand and Deliver. International Online Journal of Educational Sciences. Advance online publication. doi:10.15345/iojes.2018.02.010
 • Weir, P (Yönetmen.), (1989). Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society), [Sinema filmi]. ABD: Touchstones Pictures.
 • Wolfrom, K. J. (2010). Reel principals: a discriptive content analysis of the images of school principals depicted in movies from 1997-2009. (Doctoral dissertation). Indiana University of Pennsylvania.
 • Yıldırım, A. (2010). Etik liderlik ve örgütsel adalet ilişkisi üzerine bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yurdigül, A. (2014). Eğitim olgusunun sinematografik anlatıdaki yeri üzerine bir yaklaşım denemesi (‘Bal’ filmi örneği). Ekev Akademi Dergisi, 18(60), 487- 502.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6518-9156
Author: Sezen TOFUR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg399319, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {822 - 837}, doi = {10.30831/akukeg.399319}, title = {Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi}, key = {cite}, author = {TOFUR, Sezen} }
APA TOFUR, S . (2018). Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 822-837. DOI: 10.30831/akukeg.399319
MLA TOFUR, S . "Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 822-837 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/399319>
Chicago TOFUR, S . "Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 822-837
RIS TY - JOUR T1 - Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi AU - Sezen TOFUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.399319 DO - 10.30831/akukeg.399319 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 822 EP - 837 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.399319 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.399319 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi %A Sezen TOFUR %T Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.399319 %U 10.30831/akukeg.399319
ISNAD TOFUR, Sezen . "Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 822-837. https://doi.org/10.30831/akukeg.399319
AMA TOFUR S . Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 822-837.
Vancouver TOFUR S . Sinematografik Anlatıda Hersey- Blanchard Durumsal Liderlik Modelinin Eğitimde Kullanılabilirliği: Koro Filmi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 837-822.