Year 2018, Volume 11, Issue 4, Pages 860 - 893 2018-10-24

The Evaluation of Compulsory English Preparatory Program: The Case of Necmettin Erbakan University School of Foreign Languages
Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği

Özgül BALCI [1] , Selma DURAK-ÜĞÜTEN [2] , Fatih ÇOLAK [3]

83 251

The English preparatory program organized by School of Foreign Languages is a yearlong English teaching program offered for students who plan to study in one of the departments at Necmettin Erbakan University. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of compulsory English preparatory program at Necmettin Erbakan University School of Foreign Languages. A mixed-method research design was employed in which both quantitative and qualitative approaches were used. In the quantitative part of the study, the proficiency test administered at the beginning of the academic year was used as the post-test to assess the students’ progress in English. A total of 70 students participated in the quantitative phase of the study. Also, semi-structured, face-to-face interviews were conducted with 20 preparatory class students in the qualitative part. The results of the quantitative data showed that students’ scores improved significantly over the academic year. The results of the qualitative data analysis supported the quantitative findings. It can be concluded that English preparatory program improved students’ proficiency in English though some deficiencies were noted. 

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenmekte olan İngilizce hazırlık programı, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde bulunan bölümlerden birinde öğrenim görmeyi planlayan öğrencilere yönelik bir yıl süreli bir İngilizce öğretim programdır. Bu çalışmanın amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sunulan zorunlu İngilizce hazırlık programının etkililiğinin değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutu kapsamında akademik yılın başında yapılmış olan seviye tespit sınavı öğrencilerin İngilizce gelişimlerinin analiz edilmesi amacıyla son-test olarak kullanılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasına toplam 70 öğrenci katılmıştır. Ayrıca nitel boyut kapsamında toplam 20 öğrenci ile yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizi sonucunda öğrencilerin puanlarının akademik yıl sonunda anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. Nitel verilerin analizi ile elde edilen sonuçlar nicel sonuçları destekler niteliktedir. Zorunlu İngilizce hazırlık programının bazı eksikliklerin bulunmasına karşın öğrencilerin İngilizce yeterlik seviyelerini anlamlı düzeyde geliştirdiği sonucuna ulaşılabilir.

 • British Council, & TEPAV (2014). Türkiye’deki devlet okullarında İngilizce dilinin öğretimine ilişkin ulusal ihtiyaç analizi. 16.02.2018 tarihinde http://www.tepav.org.tr/upload/files/1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi.pdf adresinden erişilmiştir.
 • British Council, & TEPAV (2015). Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi. 21.02.2018 tarihinde https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20160211_english_he_baseline_study_final_tr.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Celce Murcia, M. (Ed.). (2001). Teaching English as a second or foreign language (3rd ed.). Boston, MA: Heinle and Heinle Publishers.
 • Coşkun, A. (2013). An investigation of the effectiveness of the modular general English language teaching preparatory program at a Turkish university. South African Journal of Education, 33(3), 1-18. 26.02.2018 tarihinde http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje/article/view/809/368 adresinden erşilmiştir.
 • Davras, G. M., & Bulgan, G. (2012). Meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 227-238. 20.03.2018 tarihinde http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/572 adresinden erişilmiştir.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Gerede, D. (2005). A curriculum evaluation through needs analysis: Perceptions of intensive English program graduates at Anadolu University (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde yürütülen yabancı dil derslerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 143-158. 15.03.2018 tarihinde http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/143-158.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Grabe, W., & Stoller, F. L. (2001). Reading for academic purposes: Guidelines fort he ESL/EFL teacher. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 187-203). Boston, MA: Heinle and Heinle Publishers.
 • Kaçar, I. G., & Zengin, B. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89. 20.03.2018 tarihinde http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/73 adresinden erişilmiştir.
 • Kırkgöz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their implementations. Regional Language Centre Journal, 38(2), 216-228. http://dx.doi.org/10.1177/0033688207079696
 • Kırkgöz, Y. (2009). Students’ and lecturers’ perceptions of the effectiveness of foreign language instruction in an English-medium university in Turkey. Teaching in Higher Education, 14(1), 81-93. https://doi.org/10.1080/13562510802602640
 • Koru, S., & Åkesson, J. (2011). Turkey’s English deficit (Policy note). Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV). 01.03.2018 tarihinde http://www.tepav.org.tr/upload/files/1324458212-1.Turkey_s_English_Deficit.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Lazaraton, A. (2001). Teaching oral skills. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 103-115). Boston, MA: Heinle and Heinle Publishers.
 • MEB (2018a). İlköğretim İngilizce Dersi (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. 16.02.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=327 adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2018b). Ortaöğretim İngilizce Dersi (9, 10, 11, ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. 16.02.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=342 adresinden erişilmiştir.
 • Mede, E., & Uygun, S. (2014). Evaluation of a language preparatory program: A case study. ELT Research Journal, 3(4), 201-221. 13.03.2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/63648 adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği [YDÖY] (2012), T. C. Resmi Gazete, 28508, 25 Aralık 2012.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2017), T. C. Resmi Gazete, 30246, 20 Kasım 2017.
 • Oxford, R. (2001). Integrated skills in the ESL/EFL classroom. ERIC Digest. 23.03.2018 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456670.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Örs, M. (2006). An analysis of the preparatory students’ attitudes toward the appropriateness of the preparatory school program at the university of Gaziantep (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Özkanal, Ü., & Hakan, A. G. (2010). Effectiveness of university English preparatory programs: Eskisehir Osmangazi University Foreign Languages Department English Preparatory Program. Journal of Language Teaching and Research, 1(3), 295-305. http://dx.doi.org/10.4304/jltr.1.3.295-305
 • Seven, M. A. (2004). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü hazırlık sınıflarında uygulanan dil öğretim programının amacına ulaşma düzeyi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Şen Ersoy, N., & Kürüm Yapıcıoğlu, D. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3), 7-43. http://dx.doi.org/10.14689/issn.21482624.1.3c3s1m
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) (2013). 2013 Yılı Kurul Kararları. 16.02.2018 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/kurulkararlari/fihristler/fihrist_2013.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Toker, O. (1999). The attituted of teaching staff and students towards the preparatory curriculum of the department of foreign languagesin the University of Gaziantep (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Tunç, F. (2010). Evaluation of English language teaching program at a public university using CIPP Model (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YKB) (2016). Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik. 15.03.2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat;jsessionid=96D6A84635A442D8EB18B495A6175E7D adresinden erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgül BALCI (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Selma DURAK-ÜĞÜTEN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih ÇOLAK
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg410220, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {860 - 893}, doi = {10.30831/akukeg.410220}, title = {Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {BALCI, Özgül and DURAK-ÜĞÜTEN, Selma and ÇOLAK, Fatih} }
APA BALCI, Ö , DURAK-ÜĞÜTEN, S , ÇOLAK, F . (2018). Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11 (4), 860-893. DOI: 10.30831/akukeg.410220
MLA BALCI, Ö , DURAK-ÜĞÜTEN, S , ÇOLAK, F . "Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 860-893 <http://dergipark.org.tr/akukeg/issue/38993/410220>
Chicago BALCI, Ö , DURAK-ÜĞÜTEN, S , ÇOLAK, F . "Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 (2018): 860-893
RIS TY - JOUR T1 - Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği AU - Özgül BALCI , Selma DURAK-ÜĞÜTEN , Fatih ÇOLAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.410220 DO - 10.30831/akukeg.410220 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 860 EP - 893 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.410220 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.410220 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği %A Özgül BALCI , Selma DURAK-ÜĞÜTEN , Fatih ÇOLAK %T Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği %D 2018 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.410220 %U 10.30831/akukeg.410220
ISNAD BALCI, Özgül , DURAK-ÜĞÜTEN, Selma , ÇOLAK, Fatih . "Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 11 / 4 (October 2018): 860-893. https://doi.org/10.30831/akukeg.410220
AMA BALCI Ö , DURAK-ÜĞÜTEN S , ÇOLAK F . Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 860-893.
Vancouver BALCI Ö , DURAK-ÜĞÜTEN S , ÇOLAK F . Zorunlu İngilizce Hazırlık Programının Değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2018; 11(4): 893-860.