Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 165 - 184 2018-06-22

Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi

Hakan SARIKALE [1] , Berfu İLTER [2]

214 1518

Bir firmanın mali tabloları birçok kişi ve kurum tarafından kullanılmaktadır. Sağlıklı bir finansal analiz yapılabilmesi için, öncelikle bu tablolardaki verilerin firmanın gerçek durumunu yansıtması gerekir. Bağımsız denetime tabi firmalarda dış denetçiler mali tabloların güvenilirliği ve standartlara uyumu konusunda makul bir güvence sağlamaktadır. Ancak bağımsız denetime tabi firma sayısı oldukça sınırlı olduğundan, diğer firmaların mali tabloları da analiz öncesinde mevcut durumlarına uygun hale getirilmelidir. Bu amaçla, analistler firmaların bilanço ve gelir tabloları üzerinde bazı düzeltme (aktarma ve arındırma) işlemleri yapmaktadır. Bu araştırmada, analistler tarafından yapılan düzeltme işlemleri ile düzeltme sonrasında oran analizinde meydana gelen değişimler incelenmiştir. Yapılan bir uygulama üzerinde, düzeltmelerin likidite, mali yapı, faaliyet ve karlılık oranlarını nasıl değiştirebildiği gösterilmiştir. Düzeltme işlemleri yapılarak “mali tablo ve gerçek durum” uyumu sağlandığında,  analiz sonuçları daha sağlıklı olacaktır. Bunun sonucunda, karar alıcıların analiz sonuçlarına dayanarak hatalı seçimler yapması ve olası maddi kayıplar yaşanması engellenebilecektir.  

Oran Analizi, Finansal Analiz, Bilanço ve Gelir Tablosunda Düzeltme İşlemleri, Aktarma-Arındırma, Rasyo
 • Acer, A. 2010. Ticari Kredi Talebi Değerlendirme Sırasında Bankalar Tarafından Yapılan Mali Analiz Çalışmaları ve Bilanço Aktarma-Arındırma Politikaları, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Akdoğan, N. ve Tenker, N. 2007. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Akgün, A. İ. 2013. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi: İmkb’ye Yönelik Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 10-26.
 • Altuğ, F. 2010. Finansal Analiz Sürecinde Sistematik Bir Yaklaşım ve Öneriler, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Aslanoğlu, S., Cengiz, S., Dinç, Y. ve Dilsiz, M. Ş. 2016. Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarının Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerine Etkisi: BİST’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak/2016, 1-24.
 • Ataman, B. ve Özden, E. A. 2009. Tek Düzen Hesap Planına Göre Hazırlanan Finansal Tabloların UFRS'ye Uyarlanması ve Rasyo Yöntemi ile Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (44), 59-73.
 • Atmaca, M. ve Çelenk, H. 2011. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkilerinin Regresyon Analizi İle Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak/2011, 113-125.
 • Balcı, B.R. 2012. TFRS’lerin Oran Analizine Etkileri, Journal of Yasar University, 28(7), 4687-4707.
 • Bektöre, S., Çömlekçi, F. ve Sözbilir, H. 1993. Mali Tablolar Analizi, Eskişehir: Birlik Yayıncılık.
 • Bodur, Ç. Ş. ve Teker, S. 2005. Ticari Firmaların Kredi Derecelendirmesi: İMKB Firmalarına Uygulanması. İTÜ Dergisi/b, 2 (1), 25-36.
 • Bülbül, C. 2011. Kredi Verme Sürecinde Mali Analiz Tekniklerinin Kullanılması ve Önemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Çabuk, A. ve Lazol, İ. 2005. Mali Tablolar Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çonkar, K., Ulusan, H., ve Öztürk, M. 2010. Genel Muhasebe, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R., & Sloan, R. G. 2011. Predicting Material Accounting Misstatements. Contemporary Accounting Research, 28 (1), 17-82.
 • Demir, Ş. 2014. Muhasebe Hataları ve Hileleri ile Bunlara Dair Yaptırımların Yasal Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi. Mödav, 2014/1, 169-193.
 • Demiral, A. 2012. Ticari Banka Kredi Analizinde Bilanço Arındırma Tekniklerinin Önemi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Dönmez, A. ve Ersoy, A. 2006. Bağımsız Denetim Firmaları Bakış Açısıyla Türkiye Bağımsız Dış Denetim Sisteminin Değerlendirilmesi. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Kış/2006, Sayı: 36, 69-91.
 • Emiroğlu, A. 2002. Ticari Açıdan Yatırım Projeleri, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. 2008. The Importance of Distinguishing Errors from Irregularities in Restatement Research: The Case of Restatements and CEO/CFO Turnover. The Accounting Review, 83 (6), 1487-1519.
 • Http://sozluk.net/osmanlica/MEMZUC.htm
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). 2016. Faaliyet Raporu-2015, https://www.kgk.gov.tr (Erişim tarihi: 23.12.2016).
 • Kandemir, T. ve Akbulut, H. 2013. Bağımsız Denetimin Etkinliğinde Denetimden Sorumlu Komitenin Rolü: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20), 37-55.
 • Kocaman, B. E. 2015. Ticaret Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Mali Analizi -Uygulama Örneği-, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YL Tezi, Ankara.
 • Kula, V., Kaynar, B., ve Köylü, K. 2008. Hileli Finansal Raporlama Yaklaşımlarını Belirleyen Teşvikler/Baskılar ve Fırsatlar. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (25), 63-82.
 • Maliye Bakanlığı, 1992. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete, Sayı: 21447, 26.12.1992.
 • Poyraz, O. 2010. Kredi Talebinde Bulunan İşletmelerin Finansal Tablolarında Yapılan Düzeltme ve Arındırma İşlemleri Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Selek, S. ve Arıkan, Z. 2004. Muhasebe Düzensizlikleri ve Vergilendirme, Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz (275), 20-30.
 • Türk Ticaret Kanunu, 2011. Resmi Gazete, Sayı: 27846, 14.02.2011.
 • Xu, Y., & Zhao, L. 2016. An Investigation of Financial Expertise Improvement Among CFOs Hired Following Restatements. American Journal of Business, 31 (2), 50-65.
 • Ye, C., & Yu, L. H. 2017. The Effect of Restatements on Analyst Behavior. Journal of Business Finance & Accounting, 44 (7-8), 986-1014.
 • Yenigün, T., ve Aydemir, O. 2015. TMS/TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65). 63-79.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1682-3338
Author: Hakan SARIKALE
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8738-1675
Author: Berfu İLTER
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435558, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {165 - 184}, doi = {}, title = {Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi}, key = {cite}, author = {SARIKALE, Hakan and İLTER, Berfu} }
APA SARIKALE, H , İLTER, B . (2018). Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 165-184. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435558
MLA SARIKALE, H , İLTER, B . "Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 165-184 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435558>
Chicago SARIKALE, H , İLTER, B . "Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 165-184
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi AU - Hakan SARIKALE , Berfu İLTER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 184 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi %A Hakan SARIKALE , Berfu İLTER %T Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD SARIKALE, Hakan , İLTER, Berfu . "Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 165-184.
AMA SARIKALE H , İLTER B . Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi. AKUSBD. 2018; 20(1): 165-184.
Vancouver SARIKALE H , İLTER B . Finansal Analiz Sürecindeki Temel Mali Tablo Düzeltmelerinin Oran Analizine Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 184-165.