Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 327 - 339 2018-06-22

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi

Şendil CAN [1] , Cüneyd ÇELİK [2]

100 258

Bu çalışmanın amacı gelecekte fen bilimleri dersini yürütecek, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının sahip olduğu öğretme-öğrenme anlayışlarını incelemektir. Tarama yöntemiyle yürütülen bu çalışma, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi 4. sınıfta öğrenim gören 71 Fen bilgisi ve 70 Sınıf öğretmen adayı olmak üzere toplam 141 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, “Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği” kullanılmıştır. Cinsiyet açısından kadın öğretmen adaylarının,   erkek öğretmen adaylarına göre; program türü açısından da Sınıf öğretmen adaylarının, Fen bilgisi öğretmen adaylarına göre daha fazla yapılandırmacı anlayışa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretme-Öğrenme Anlayışı, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Yapılandırmacı Anlayış, Geleneksel Anlayış
 • Akpinar, E. ve Ergin, Ö. 2005. Yapılandırmacı Kuramda Fen Öğretmeninin Rolü, İlköğretim Online Dergisi, 4 (2), 54-65.
 • Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. 2012. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknolo¬ji Dersi Öğretme-Öğrenme Sürecine İlişkin İnançlarının Yapılandırmacılık Açısından İncelenmesi, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5 (1), 1-16.
 • Aydın, Ö., Tunca, N. ve Alkın-Şahin, S. 2015. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1331-1346.
 • Aypay, A. 2011. Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği’nin Türkiye Uyarlaması ve Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 7-29.
 • Baş, G. 2014. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Anlayışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 18-30.
 • Bıkmaz, F. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Araştırılması: Boylamsal Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim 2017, 42 (189), 183-196.
 • Bilgin, H., ve Aykac, N. (2016). Pre-Service Teachers’ Teaching-Learning Conceptions and Their Attitudes towards Teaching Profession. Educational Process: International Journal, 5(2), 139-151.
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. 1999. The Case for Constructivist Classrooms, Virginia: Alexandria Press.
 • Chan, K. W. ve Elliott, R. G. 2004. Relational Analysis of Personal Epistemology and Con¬ceptions about Teaching and Learning, Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.
 • Cheng, M. M. H., Chan, K. W., Tang, S. Y. F. ve Cheng, A. Y. N. 2009. Pre-service Teacher Education Student’ Epistemological Beliefs and Their Conceptions of Teaching, Teaching and Teacher Education, 25, 319-322.
 • Çakıcı, Y. 2012. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, (Ed.) T. Özgür, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, (2. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Çavaş, B. Huyugüzel Çavaş, P. 2014. Fen Bilimleri Öğretiminde Öğrenme-Öğretme Süreci, (Ed.) A. Şengül ve D. Nil, Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. 2012. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL uygulamaları, (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Eren, A. 2009. Examining the Teacher Efficacy and Achievement Goals as Predictors of Turkish Student Teachers’ Conceptions about Teaching and Learning, Australian Journal of Teacher Education, 34 (1), 69-87.
 • Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. 2009. Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 673-687.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. 2012. How to Design and Evaluate Research in Education, (eigth edition), New York: McGraw-Hill, inc., 1221 Avenue of the Americas,.
 • Karasar, N. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemi, (28. Basım), Ankara: Nobel Yayınevi.
 • MEB. 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4 ve 5. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. 2013. İlköğretim 3-8. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Oğuz, A. 2011. Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerleri ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları, Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (22), 139-160.
 • Saçıcı, S. 2013. The Interrelatıon Between Pre-Service Science Teachers’ Conceptions Of Teaching And Learning, Learning Approaches And Self-Efficacy Beliefs. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Schunk, D. H. 2008. Learning Theories: An Educational Perspective. (5th edition). New Jersey: Upper Saddle River Pearson Education, Inc.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9313-7273
Author: Şendil CAN
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1188-6260
Author: Cüneyd ÇELİK
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435668, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {327 - 339}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {CAN, Şendil and ÇELİK, Cüneyd} }
APA CAN, Ş , ÇELİK, C . (2018). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 327-339. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435668
MLA CAN, Ş , ÇELİK, C . "Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 327-339 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435668>
Chicago CAN, Ş , ÇELİK, C . "Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 327-339
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi AU - Şendil CAN , Cüneyd ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 339 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi %A Şendil CAN , Cüneyd ÇELİK %T Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD CAN, Şendil , ÇELİK, Cüneyd . "Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 327-339.
AMA CAN Ş , ÇELİK C . Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi. AKUSBD. 2018; 20(1): 327-339.
Vancouver CAN Ş , ÇELİK C . Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 339-327.