Year 2018, Volume 20, Issue 1, Pages 243 - 258 2018-06-22

Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi

Ender DURUALP [1] , Neriman ARAL [2]

357 5222

Araştırmada anasınıfına devam eden beş yaşındaki çocukların ince ve kaba motor gelişimlerine oyun etkinliklerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Çankırı il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki anasınıfında gerçekleştirilmiştir. Okullardan biri deney (40 çocuk) diğeri kontrol (40 çocuk) grubunu oluşturmuştur. Araştırmada oyun etkinliklerinin etkisini belirlemek amacı ile ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Aral vd. tarafından Türkçeye uyarlanan “Brigance Erken Gelişim Envanteri II” ile toplanmıştır. Deney grubuna okul öncesi eğitim programlarına ek olarak sekiz hafta süre ile haftada üç kez oyun etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara kendi öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan okul öncesi eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde Shapiro-Wilk ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır Araştırma sonucunda deney grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi (son test-ön test) puan ortalamalarının kontrol grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05).

İnce Motor, Kaba Motor, Çocuk, Oyun
 • Aral, N., Gürsoy, F. ve Köksal, A. 2001. Okul Öncesi Eğitimde Oyun, İstanbul: YaPa Yayınları.
 • Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakçı, M. 2008. “Brigance Erken Gelişim Envanteri II’nin Altı Yaş Türk Çocukları için Uyarlama Çalışması”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-12.
 • Baran, G. 2011. “Çocuk Gelişimine Giriş”, İçinde: Çocuk Gelişimi (Ed: N. Aral ve G. Baran), İstanbul: YaPa Yayınları.
 • Bayram, N. 2009. Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (2. Baskı), Bursa: Ezgi Yayınevi.
 • Berk, L.E. 2013. Child Development (9th Ed.), New Jersey: Pearson Education.
 • Boz, M. ve Güngör Aytar, A. 2012. “Okul Öncesi Çocuklarında Temel Hareket Eğitimi Programının Hareket Becerilerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1, 51-59.
 • Brigance, A.H. 2004. “Brigance Diagnostic Inventory of Early Development-Second Edition (IED-II). N. Billerica, MA: Curriculum Associates”, https://uofa.ualberta.ca/-/media/ualberta/faculties-and-programs/centres-institutes/community-university-partnership/resources/tools---assessment/brigance-ied-iijune-2012.pdf, (Erişim Tarihi: 5.12.2015).
 • Bukatko, D., and Daehler, M.W. 2004. Child Development A Thematic Approach (5th Ed.), Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Burns, Y., O’Callaghan, M., McDonell, B., and Rogers, Y. 2004. “Movement and Motor Development in ELBW Infants at 1 Year Is Related to Cognitive and Motor Abilities at 4 Years”, Early Human Development, 80, 19-29.
 • Büyüköztürk, Ş. 2012. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (16. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.
 • Can Yaşar, M. ve Kaya, Ü.Ü. 2017. “Motor Gelişim”, İçinde: Çocuk Gelişimi (Ed: N. Aral), Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
 • Çoban, B. ve Nacar, E. 2006. Okul Öncesi Eğitimde Eğitsel Oyunlar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Draper, C.E., Achmat, M., Forbes, J., and Lambert, E.V. 2012. “Impact of A Community-Based Programme for Motor Development on Gross Motor Skills and Cognitive Function in Preschool Children from Disadvantaged Settings”, Early Child Development and Care, 182(1):137-152.
 • Durualp, E. ve Aral, N. 2015. Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi (2. Baskı), Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Durualp, E. ve Aral, N. 2017. “Oyunun Gelişimi ve Türleri”, İçinde Okul Öncesi Eğitimde Oyun (Ed: A.B. Aksoy), Ankara: Hedef CS Yayıncılık.
 • Feldman, R.S. 2004. Child Development (3rd Ed.), New Jersey: Pearson Education.
 • Goyakla Apache, R.R. 2005. “Activity-based Intervention in Motor Skill Development”, Perceptual and Motor Skills, 100(3c), 1011-1020.
 • Goyen, A.T., and Lui, K. 2002. “Longitudinal Motor Development of Apparently Normal High-Risk Infants at 18 Months, 4, and 5 Years”, Early Human Development, 70, 103-115.
 • Gürsoy, F. ve Özaslan, H. 2017. “Çocuk Gelişimine Giriş”, İçinde: Çocuk Gelişimi (Ed: N. Aral), Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
 • Haibach, P.S., Reid, G., and Collier, D.H. 2011. Motor Learning and Development, Illinois: Human Kinetics.
 • Hardy, L.L., King, L., Farrell, L., Macniven, R., and Howlett, S. 2010. “Fundamental Movement Skills among Australian Preschool Children”, Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 503-508.
 • Harten, N., Olds, T., and Dollman, J. 2008. “The Effects of Gender, Motor Skills and Play Area on The Free Play Activities of 8-11 Year Old School Children”, Health and Place, 14, 386-393.
 • Haywood, K.M., Roberton, M.A., and Getchell, N. 2011. Advanced Analysis of Motor Development, Illinois: Human Kinetics.
 • İnan, H.Z. 2013. “Okul Öncesi Dönemde Fiziksel ve Motor Gelişim”, İçinde: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Çev. Ed: B. Akman), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Olcucu, B. 2013. “The Effect of Physical Education with Coordination on the Development of Certain Motor Characteristics of 5-6 Years Old Children”, International Journal of Academic Research Part B, 5 (3), 102-107.
 • Pedük, Ş. 2011. “Psikomotor Gelişim”, İçinde: Çocuk Gelişimi (Ed: N. Aral ve G. Baran), İstanbul: YaPa Yayınları.
 • Piek, J.P., Dawson, L., Smith, L.M., and Gasson, N. 2008. “The Role of Early Fine and Gross Motor Development on Later Motor and Cognitive Ability”, Human Movement Science, 27, 668-681.
 • Ridgers, N.D., Stratton, G., and Fairclough, S.J. 2006. “Physical Activity Levels of Children During School Playtime”, Sports Medicine 36 (4):359-371.
 • San Bayhan, P. ve Artan, İ. 2005. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Saracho, O.N. 1996. “The Relationship between the Cognitive Style and Play Behaviors of 3 to 5 Year Old Children”, Personality and İndividual Differences, 21 (6), 863-876.
 • Seyrek, H. ve Sun, M. 2005. Okul Öncesi Eğitimde Oyun, İzmir: Müzik Eserleri Yayınları.
 • Shala, M. 2009. “Assessing Gross Motor Skills of Kosovar Preschool Children”, Early Child Development and Care, 179 (7), 969-976.
 • Sherry, K., and Draper, C.E. 2012. “The Relationship Between Gross Motor Skills and School Readiness in Early Childhood: Making The Case in South Africa”, Early Child Development and Care, 182, 1-18.
 • Son, S.H., and Meisels, S.J. 2006. “The Relationship of Young Children’s Motor Skills to Later Reading and Math Achievement”, Merrill-Palmer Quarterly, 52, 755-778.
 • Sun, S.H., Zhu, Y.C., Shih, C.L., Lin, C.H., and Wu, S.K. 2010. “Development and Initial Validation of the Preschooler Gross Motor Quality Scale”, Research in Developmental Disabilities, 31, 1187-1196.
 • Tezel, D. 2009. “Bir Aile Olmak”, İçinde: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (Ed: Y. Fazlıoğlu), İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Ulutaş, A., Demir, E. ve Yayan, E.H. 2017. “Motor Gelişim Eğitim Programının 5-6 Yaş Çocukların Kaba ve İnce Motor Becerilerine Etkisinin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1523-1538.
 • Wang, J.H.T. 2004. “A Study on Gross Motor Skills of Preschool Children”, Journal of Research in Childhood Education, 19 (1), 32-43.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6645-6815
Author: Ender DURUALP
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9266-938X
Author: Neriman ARAL
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 22, 2018

Bibtex @research article { akusosbil435683, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1265}, eissn = {2149-4894}, address = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {243 - 258}, doi = {}, title = {Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DURUALP, Ender and ARAL, Neriman} }
APA DURUALP, E , ARAL, N . (2018). Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 243-258. Retrieved from http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435683
MLA DURUALP, E , ARAL, N . "Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 243-258 <http://dergipark.org.tr/akusosbil/issue/37951/435683>
Chicago DURUALP, E , ARAL, N . "Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2018): 243-258
RIS TY - JOUR T1 - Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi AU - Ender DURUALP , Neriman ARAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 258 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-1265-2149-4894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe University Journal of Social Science Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi %A Ender DURUALP , Neriman ARAL %T Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi %D 2018 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1265-2149-4894 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD DURUALP, Ender , ARAL, Neriman . "Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 / 1 (June 2018): 243-258.
AMA DURUALP E , ARAL N . Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi. AKUSBD. 2018; 20(1): 243-258.
Vancouver DURUALP E , ARAL N . Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 20(1): 258-243.