Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 157 - 175 2018-05-31

Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma
The Effect of Asylum Seekers on Foreign Tourists’ Destination Choices: A Study Related to Turkey

Volkan Aratimur [1] , Yılmaz Akgündüz [2]

152 382

Bu araştırmanın amacı Türkiye’yi bir destinasyon olarak seçmek isteyen yabancı turistlerin, ülkedeki sığınmacıların varlığından nasıl etkilendiklerini belirlemektir. Bu kapsamda destinasyon seçimini etkileyen itici-çekici faktörler esas alınarak seyahat alışkanlığına sahip yabancı uyruklu bireylere uygulanmak üzere dokuz senaryo hazırlanmıştır. Nisan-Mayıs 2017 aylarında uluslararası seyahat siteleri aracılığıyla, çevrimiçi olarak hazırlanan anket formuyla ve kolayda örnekleme yöntemiyle 412 geçerli veri toplanmıştır. Bulgular, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleri görmek amacıyla seyahat etmek isteyen bireylerin destinasyon tercihlerinde sığınmacıların varlığından olumsuz olarak etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca snobizm etkisiyle, fiyat odaklı olarak, sosyal arayış ve keşif amaçlı, alış-veriş olanaklarından yararlanmak amacıyla ve güçlü imaja sahip bir destinasyona seyahat etmek isteyen bireylerin destinasyon tercihlerinde destinasyondaki sığınmacıların varlığından olumsuz olarak etkilenmedikleri belirlenmiştir.

The purpose of this study is to determine how foreign tourists who have chosen Turkey as a touristic destination are affected from the presence of asylum seekers. In this concept, nine scenarios are created to apply foreign nationality owners with habits of traveling, in the basis of attractive and bothering factors that affect destination selection. Through international traveling websites between April and May 2017, 412 valid data have been gathered with online prepared survey form and convenience sampling. Findings reveal that individuals who travel to attend their physical needs and to see natural, historical and cultural beauties are affected negatively from the presence of asylum seekers in terms of destination selection. Additionally, it is determined that with influence of snobbism, individuals who travel as price-oriented, for social wondering and pleasure, and to benefit from shopping opportunities, and like to select a destination with a strong image are not affected negatively from the presence of asylum seekers.

 • ALTUNDEĞER, N, YILMAZ, E.M. (2016). İç savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin Türkiye’ye Faturası, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1):289-301.
 • BAHAR, O., KOZAK, M. (2013). Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • BARKIN, E. (2014). 1951 “Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi.
 • BEERLİ, A., DMARTİN, J. (2004). “Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: a quantitativeanalysis—a case study of Lanzarote, Spain”, Tourism Management, 25(5):623-636.
 • BİLİM, Y., MİL, B., YÜKSEL, A. (2007). Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin?, Detay Yayıncılık: Ankara.
 • CHEN, C. F., TSAİ, D. (2007). “How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions? ”, Tourism Managment, 28(4): 1115-1122.
 • COHEN, L., MANİON, L. VE MORRİSON, K. (2007). Research Methods in Education, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.
 • COHEN, L., MANİON, L., MORRİSON, K. (2007). Research Methods in Education, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • COLTMAN, M. M. (1989). Tourism Marketing, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • COOPER, C., HALL, M. C. (2008). Contemporary Tourism: An International Approach, Butterwoth-Heinemann, Oxford .
 • CROMPTON, J.L. (1979). “Motivations of Pleasure Vacation”, Annals of Tourism Reseacrh, 6(4):408-424.
 • ÇOĞALAN, S. (16.02.2017). Türkiye'deki sığınmacı sayısı 61 ülkenin nüfusundan fazla, http://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyedeki-siginmaci-sayisi-61-ulkenin-nufusundan fazla/751580, Erişim tarihi:17 Mart 2017.
 • DANN, G. (1977). “Anomie, ego-enhancement and tourism”, Annals of Tourism Reseacrh, 4(4): 184-194.
 • DANN, G. (1981), “Tourist Motivation: An Appraisal”, Annals of Tourism Research, 8(2): 187-219.
 • DENİZ, T. (2014). Uluslar Arası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,18(1): 175-204.
 • EVREN, S., KOZAK, N. (2012). “Eskişehir’in Çekici Faktörlerinin Günübirlik Ziyaretçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(2): 220-232.
 • HAMMERSLEY, M. (1992) What’s Wrong with Ethnography?, Routledge, London.
 • HASAN, A. (2017). Tükiye’deki mülteci sayısı ‘3.5 milyon, Milliyet Gazetesi, http://www.milliyet.com.tr/tukiye-deki-multeci-sayisi-3-5-gundem-2471353/. Erişim Tarihi:26.06.2017.
 • HEUNG, V. C., QU, C., CHU, R. (2001). “The Relationship Between Vacation Factors And Socio-Demographic And Travelling Characteristics: The Case Of Japanese Leisure Travellers”, Tourism Management, 22(3): 259-269.
 • HSU, T.-K., FAN TSAİ, Y. VE WU, H.-H. (2009). “The Preference Analysis For Tourist Choice Of Destination: A Case Study Of Taiwan”, Tourism Management, 30(2):288-297.
 • İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2016). 2015 “Türkiye Göç Raporu”, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3):129-186.
 • KARAKAYA, G. (2010). Turistik Satın Alma Kararında Destinasyon İmajının Önemi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KAYA, Z., KAYA, O.N.(2013). “Öğretmen Eğitiminde Vignette Tekniği ve Uygulamaları”, Eğitim ve Bilim, 38(168):129-142.
 • KOZAK, N., KOZAK, A. M., KOZAK, M. (2010). Genel Turizm İlkeler – Kavramlar, Detay Yayıncılık, . Ankara.
 • KUTVAN, A. B., KUTVAN, A. S. (2013). “Turizm Planlamasında Destinasyon Çekiciliklerinin Ölçümü: Bir Yöntem Yaklaşımı”, International Journal of Economicand Administrative Studies, 6(11): 160-184.
 • LEE, T. H., CROMPTON, J. (1992). “Measuring novelty seeking in tourism”, Annals of Tourism Research, 19(4): 732-751.
 • MİDDLETON, V., CLARKE, J. (2001). Marketing in Travel and Tourism, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.
 • OYTUN, O., GÜNDOĞAR, S. (2015). “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Yayınları, Ankara. ÖZDEMİR, G. (2007). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Modeli Önerisi. Yayınlanmış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • PEKYAMAN, A. (2008). Turistik Satın Alma Davranışında Destinasyon İmajının Rolü Afyonkarahisar Bölgesinde Bir Araştırma, Yayınlanmış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • SÖYLER, S. VE ERTAŞ, M. (2015). “Suriye Savaşının Turizme Etkisi: Sınır İlleri Üzerinde Bir Araştırma”, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, Çanakkale: 869-884.
 • T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUMYÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD). Barınma Merkezlerinde Son Durum, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-Son-Durum, Erişim tarihi:20 Şubat 2017. TUNÇ, A. (2001). “Dünyadaki Türkiye İmajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu, No: TTEF, 10/2001-01.
 • UNHCR. (2016). MID-YEAR. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html, Erişim tarihi:17 Mart 2017.
 • UNİTED NATİONS WORD TOURİSM ORGANİZATİON (2007). “A Practical Guide to Tourism Destination Management”. Word Tourism Organization, Spain. s: 1. URAL, A., KILIÇ, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ÜNER, M.M., GÜÇER, E., TAŞÇI, A. (2006). “Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2):189-201.
 • WHİTTAKER, D.J. (2006) Asylum Seekers and Refugees in the Comtemparary Word, Routlege Taylor and Francis Group is the Academic Division of T&F Informa plc, London and New York.
 • YAVAŞ, Z., ZENGİN, B. (2015). “Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, 3(2):55-75.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Volkan Aratimur (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Yılmaz Akgündüz
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 31, 2018

Bibtex @research article { alanyaakademik363248, journal = {Alanya Akademik Bakış}, issn = {2547-9733}, eissn = {2651-4192}, address = {Alanya Alaaddin Keykubat University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {157 - 175}, doi = {10.29023/alanyaakademik.363248}, title = {Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Aratimur, Volkan and Akgündüz, Yılmaz} }
APA Aratimur, V , Akgündüz, Y . (2018). Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 2 (2), 157-175. DOI: 10.29023/alanyaakademik.363248
MLA Aratimur, V , Akgündüz, Y . "Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 2 (2018): 157-175 <http://dergipark.org.tr/alanyaakademik/issue/37308/363248>
Chicago Aratimur, V , Akgündüz, Y . "Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 2 (2018): 157-175
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma AU - Volkan Aratimur , Yılmaz Akgündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29023/alanyaakademik.363248 DO - 10.29023/alanyaakademik.363248 T2 - Alanya Akademik Bakış JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 175 VL - 2 IS - 2 SN - 2547-9733-2651-4192 M3 - doi: 10.29023/alanyaakademik.363248 UR - https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.363248 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alanya Academic Review Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma %A Volkan Aratimur , Yılmaz Akgündüz %T Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Alanya Akademik Bakış %P 2547-9733-2651-4192 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29023/alanyaakademik.363248 %U 10.29023/alanyaakademik.363248
ISNAD Aratimur, Volkan , Akgündüz, Yılmaz . "Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 2 / 2 (May 2018): 157-175. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.363248
AMA Aratimur V , Akgündüz Y . Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2018; 2(2): 157-175.
Vancouver Aratimur V , Akgündüz Y . Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimine Sığınmacıların Etkisi: Türkiye’ye Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2018; 2(2): 175-157.