Year 2018, Volume 33, Issue 2, Pages 201 - 208 2018-12-29

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi
Effect of Coriander Oil Supplementation at Different Levels into Diets of Laying Hens on Performance, Egg Quality Traits, Yolk TBARS Values and Some Serum Parameters

Mehmet Emin ÇİFTÇİ [1] , Muhlis Macit [2]

44 167

Yumurtacı tavuk rasyonlarına kişniş yağı ilavesinin performans, yumurta kalite özellikleri, yumurta sarısı

Tiyobarbitürik asit reaktif madde (TBARS) değerleri ve bazı serum parametreleri üzerine etkisini belirlemek

amacıyla yürütülen çalışmada, her biri 24 adet hayvandan oluşan 1 kontrol ve 3 deneme grubu olmak üzere

toplam 96 adet 24 haftalık yaşta Lohmann beyaz yumurtacı tavuk kullanılmıştır. Kontrol grubu (K-0) ticari

yumurtacı tavuk yemiyle, diğer gruplar ise bazal yeme sırasıyla %0,1 (KY-1), %0,3 (KY-2) ve %0,5 (KY-3)

düzeylerinde kişniş yağı ilavesiyle oluşturulan rasyonlarla 2 haftası deneme rasyonlarına alıştırma periyodu

olmak üzere toplam 12 hafta süreyle beslenmiştir. Performans özelliklerinden günlük yem tüketimi, yemden

yararlanma oranı ve hasarlı yumurta oranına muamelelerin etkisinin olmadığı (P>0,05); ancak kontrole göre

tüm grupların yumurta verimini artırdığı (P<0,01), yumurta ağırlığını ise azalttığı (P<0,01) tespit edilmiştir.

Yumurta kalite kriterleri üzerine muamelelerin etkisinin olmadığı (P>0,05) görülmüştür. Kişniş yağı serum

kan parametrelerinden kolesterol değerini (P<0,01) düşürmesine rağmen diğer kan parametreleri

muamelelerden etkilenmemiştir (P>0,05). Yumurtaların depolama süresince (0, 7, 14 ve 28 gün) yumurta

sarısı TBARS değerleri bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir (P>0,05). K-0, KY-1, KY-

2 ve KY-3 gruplarının 0, 7, 14 ve 28. günlerdeki TBARS değerleri üzerine depolama zamanının etkisinin

önemli olduğu saptanmış ve 28. gündeki TBARS değerinin önemli derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.

This experiment was conducted to investigate the effect of coriander oil supplementation at different levels into diets of laying hens on performance, egg quality traits, yolk thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) values and some blood parameters.  A total of 96 Lohmann white layers, 24 weeks of age, were used in this study as control and three treatment groups, each containing 24 hens. Control group (K-0) was fed with diet containing a standard commercial layer diet, other treatment groups were fed with diets containing basal diet plus 0.1% (KY-1), 0.3% (KY-2), 0.5% (KY-3) coriander oil, respectively. Experiment lasted for 12 weeks. 

Performance parameters such as body weight change, feed intake, feed conversion rate and  cracked egg rate were not affected by dietary treatments (P>0.05), but adding coriander oil into layer diets increased egg production and decreased  egg weight compared with the control group (P<0.01). Dietary treatment did not affected egg quality traits (P>0.05). While coriander oil supplementation decreased serum cholesterol content, other serum parameters were not affected by dietary treatment (P>0.05). Yolk TBARS values were not differed among the treatment groups (P>0.05) during storage time (0, 7, 14 and 28 days).  The storage time affected TBARS formation (P<0.01) and increased yolk TBARS values significantly in egg stored during 28 days.

 • Aissaoui A, Zizi S, Israili ZH, Lyoussi B (2011). Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Coriandrum sativum L. in Quail. Egyptian Poultry Science Journal, 17: 77-83.
 • Akhtar, M.S., Nasir, Z., Abid, A.R., 2003. Effect of feeding powdered Nigella sativa L. seeds on poultry egg production and their suitability for human consumption. Veterinarski-Archiv. 73 (3):181-190.
 • Aksoy, A., Macit, M. ve Karaoğlu, M., 2011. Hayvan Besleme Ders Kitabı. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 220, Erzurum.
 • Asli, M.M., Hosseini, S.A., Lotfollahian, H., Shariatmadari, F., 2007. Effect of probiotics, yeast, vitamin E and vitamin C supplements on Performance and immune response of laying hen during high environmental temperature. Int. J. Poult. Sci. 6 (12): 895-900.
 • Aydın, R., Bal, M.A., Özuğur, A.K., Toprak, H.H.C., Kamalak, A., Karaman, M., 2006. Effect of black seed (Nigella sativa L.) supplementation on feed efficiency, egg yield parameters and shell quality in chickens. Pakistan J. Bio. Sci. 9 (2): 243-247.
 • Bayram, İ., Çetingül, İ.S., Akkaya, B., Uyarlar, C., 2007. Effects of aniseed (Pimpinella anisum L.) on egg production, quality, cholesterol levels, hatching results and the antibody values in blood of laying quails (Coturnixcoturnix japonica). Archiv. Zootechnica, 10: 67-70.
 • Bayram, E., Kırıcı S., Tansı S., Yılmaz, G., Arabacı O., Kızıl, S., Telci İ., 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Artırılması Olanakları. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik kongresi, 11-15 Ocak, Ankara. Bilal, T., Keser, O., Abaş, 1., 2008. Esans Yağların Hayvan Beslemede Kullanılması. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5 (1), 41-50. Botsoglou, N.A., Fletouris, D.J., Florou-Paneri, P., Christaki, E., Spais, A.B. 2003. Inhibition of lipd oxidation in long-term frozen stored chicken meat by dietary oregano essential oil and α-tocopheryl acetate supplemantation. Food Res. International. 36: 207-213.
 • Botsoglou, N., Florou-Paneri, P., Botsoglou, E., Dotas, V., Giannenas, I., Koidis, A., Mitrakos, P., 2005. The effect of feeding rosemary, oregano, saffron and α-tocopheryl acetate on hen performance and oxidative stability of eggs. South African J. Anim. Sci., 35 (3): 143-151.
 • Bölükbaşı, Ş.C., Erhan, M.K. and Kaynar, Ö., 2007. Effect of dietary thyme oil on laying hens performance, cholesterol ratio of egg yolk and Escherichia coli concentration in feces. 3rd Joint Meeting of the Network of Universities and Research Institutions of Animal Science of the South Eastern European Countries, Thessaloniki, 10-12 February.
 • Bölükbaşı, Ş.C., Erhan, M.K., 2007. Effect of dietary Thyme (Thymus vulgaris) on laying hens performance and Escherichia coli (E. coli) concentration in feces. Inter. J. of Nat. and Eng. Sci., 1 (2): 55-58.
 • Bölükbaşı, Ş.C., Kaynar, Ö., Erhan, M.K., Ürüşan H., 2009. Yumurta tavuklarının yemlerine ilave edilen çörek otu (nigella sativa) yağının performans , yumurta sarısı trigliserid ve kolesterol oranı ile bazı yumurta sarısı proteinleri üzerine etkisi. 6. Ulusal Zootekni Bil. Kong. 24-26 Haziran, ss 163, Erzurum.
 • Çelebi, Ş. ve Karaca, H., 2006. Yumurtanın besin değeri, kolesterol içeriği ve yumurtayı n-3 yağ asitleri bakımından zenginleştirmeye yönelik çalışmalar. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 37(2), 257-265.
 • Çetingül, I.S., Bayram, İ., Akkaya, A.B., Uyarlar, C., Yardımcı, M., Şahin, E.H., Şengör, E., 2007. Utilisation of oregano (Origanum vulgaris) in laying quails (Coturnix coturnix japonica) (2): The effects of oregano on performance, carcass yield, liver and some blood parameters. Archiv. Zootechnica 10: 53-59.
 • Çiftçi, M., Ertaş, N., Güler, T., 2005. Effects of vitamin E and vitamin C dietary supplementation on egg production and egg quality of laying hens exposed to a chronic heat stres. Revue Med. Vet.156 (2): 107-111.
 • Dalkılıç, B., Güler, T., Ertaş, O.N., Çiftci, M. 2005. Broyler rasyonlarına katılan kekik ve anason yağları ile antibiyotiğin toplam sekal koliform bakteri sayısı üzerine etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7–10 Eylül 2005, s. 378–382 Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi, Adana.
 • Dhanapakiam P, Joseph JM, Ramaswamy VK, Moorthi M, Kumar AS, (2008). The Cholesterol Lowering Property of Coriander Seeds (Coriandrum sativum): Mechanism of Action. Egyptian Poultry Science Journal, 12: 36-39.
 • Diederichsen. A., 1996. Promoting the Conservation and Use of Underutilized and Neglected Crops.3. Coriander.Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research. Gatersleben/Ýnternational Plant Genetic Resources Ýnstitýte. ISBN: 92-9043-284-5.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. ve Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metotları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 1021. Ders Kitabı, 295s.
 • Ekinci, Ö. 2013. Farklı kafes yoğunluklarında barındırılan yumurtacı tavukların rasyonlarına bazı bitkisel ekstraktlar ve vitamin ilavesinin verim, yumurta kalitesi ve bazı kan parametrelerine etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniv. Fen Bil. Enst., Erzurum.
 • Florou-Panerı, P., Nıkolakakıs, I., Gıennenas, I., Koıdıs, A., Botsoglou, E.,Dotas, V., Mıtsopoulos, I. 2005. Hen performance and egg quality as affected by dietary oregano essential oil and α tocopheryl acetate suplementation. Int. J. of Poul.Sci., 4(7): 449-455.
 • Gildemeister, E. And Fr. Hoffmann. 1931. Corienderöl. Pp. 455-461 in Die atherschen Öle. Vol.3., Aufl. (E. Gildemeister ed.). Verlag der Schimmel & Co. Aktiengesellschaft, Miltitz bei Leipzig.
 • Guynot, M, E., Marin, S., Seto, L., Sanchis, V., Ramos, A, J. 2005. Screening for antifungal activity of some essential oils against common spoilage fungi of bakery products. Food Science Technology International 11(1): 25–32.
 • Hall, C., 2001. Sources of natural antioxidants: oilseeds, nuts, cereals, legumes, animal products, and microbial sources in Antioxidants in Food: Practical Applications. Pokorny, J., Yanishlieva, N., Gordon, M. (Ed), CRC pres LLC and Woodhead Publishing Ltd, 288s, New York, USA.
 • Halle, I., Thomann, R., Bauermann, U., Henning, M., Kohler, P., 2004. Effects of a Graded Supplementation of Herbs and Essential Oils in Broiler Feed on Growth and Carcass Traits. Landbau for Schung Volkenrode, 54, 219-229.
 • Hasanoğlu, Ö., 2007. Keten tohumu yağı katılmış yumurta tavuğu rasyonlarına bitkisel ekstrakt katkısının yumurta sarısı lipit oksidasyonu ve yumurta verim parametreleri üzerine etkileri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa
 • Hassan, H.A., Ragab, M.S., 2007. Effects of using black seeds on egg production, egg quality and immune response in laying diets varying in their protein content. Fayoum J. Agric. Res. & Dev., 21: 206-224.
 • Hayırlı, A., Esenbuğa, N., Macit, M., Yörük, M.A., Yıldız A., Karaca, H., 2005. Nutrition practice to alleviate the adverse effects of stress on laying performance, metabolic profile, and egg qualityin peak producing hens: II. The probiotic supplementation. Asian-aust. J. Anim. Sci. 18(12): 1752-1760.
 • İpek, A., Şahan, Ü., Yılmaz, B., 2002. Kafes konumu ve grup büyüklüğünün yumurta verim ve kalite özelliklerine etkisi. Tavukçuluk Araş. Derg., 4: 8-12.
 • Kahraman, Z., 2007. Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Prebiyotik Kullanımın Performans, Kalite Kriterleri, Sindirim Sistemi Kriterleri ve Bağırsak Mikroflorası Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi.
 • Karslı, M.A., Dönmez, H.H., 2007. Sıcaklık stresi oluşturulan broylerlerde rasyona ilave edilen bitki ekstraktının büyüme performansı ve ince bağırsak villusları üzerine etkisi. Atatürk Üniv. Vet. Bil. Derg. 2 (4): 143-148.
 • Kaya A., Turgut L., 2012. Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Adacayı (Salvia officinalis), Kekik (Thymbra spicata), Nane (Menthae piperitae) Ekstraktları İle Vitamin E’nin Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı TBARS Değerleri Uzerine Etkileri, Ataturk Unv. Zir.Fak. Der., 43(1) 49-58.
 • Kaya, A., 2009. Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Adaçayı (Salvia officinalis), Kekik (Thymbra spicata), Nane (Menthae piperitae) Ekstratları ile Vitamin E’nin Performans, Yumurta Kalitesi, Duyusal Özellikler, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Dışkıda Escherichiacoli Yoğunluğu Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kaya, H., Kaya, A., Çelebi, Ş., Macit, M., 2010. Yumurtacı tavuk rasyonlarına katılan esans yağ karışımı (EYK) ve vitamin E’nin performans, yumurta kalitesi ve yumurta sarısı TBARS değerleri ile dışkıda escherichia coli yoğunluğu üzerine etkileri. Kümes Hayvanları Kong., Kayseri.
 • Kaya, Ş. and Yıldırım, H., 2011. The effect of dried sweet potato (Ipomea batatas) vines on egg yolk color and some egg yield parameters. Int. J. Agric. Biol., 13(5), 766-770.
 • Kutlu, H.R., Forbes, J.M., 2000. Effects of environmental temperature and dietary ascorbic acid on the diurnal feeding pattern of broilers. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 24: 479-491.
 • Lambert, R.J.W., Skandamis, P. N., Coote, P.J., Nychas, G.-J.E., 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology 91: 453-462.
 • Lee, K.W., Everts, H., Beynen, A.C., 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science, 3 (12), 738-752.
 • Mashhadani, E.H., Farah, K., Al Jaff, K., Yansoon, M., Mashhadani, F.H., 2011. Effect of anise, thyme essential oils and their mixture (eom) on broiler performance and some physiological traits. Egypt. Poult. Sci. 31 (II): 481-489.
 • Placer, Z.A., Cushman, L.L. and Johnson, B.C., 1966.Estimation of product of lipid peroxidation in biochemical systems. Anal Biochem., 16(2), 359-364.Poltowicz, K., Wezyk, S., 2001. Effect of Herb Supplementation in the Feeding of Laying Hens on Their Productivity and Egg Quality. Roczniki Naukowe Zootchniki, 28(2), 215-225.
 • Rice-Avans, C.A., Miller, N.J., Bolwell, P.G., Bramley, P.M., Pridham, J.B. 1995. the relative antioxidant activities of plant-derived polyphenol flavonoids. Free Radical Research. 22 (4): 375-383.
 • Ryu, K.N., No, H.K. and Prinyawiwatkul, W., 2011. Internal quality and shelf life of eggs coated with oils from different sources. J. Food Sci., 76(5), 325-329.
 • Sarıca, M ve Erensayın, C., 2009. Tavukçuluk ürünleri. Tavukçuluk Bilimi, Yetiştirme, Besleme ve Hastalıklar, Ed: M. Türkoğlu, M. Sarıca, 89-139. Bey Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Şahin, K., Şahin, N., Önderci, M., 2002. Vitamin E suplementation can alleviate negative effects of heat stres on egg production, egg quality, digestibility of nutriens and egg yolk mineral concentrations of japanes quails. Res. Vet. Sci. 73: 307-312.
 • Şengül, T., Yurtseven, S., Çetin, M., Koçyiğit, A., Söğüt, B., 2008. Effect of thyme (T. vulgaris) extracts on fattening performance, some blood parameters, oxidative stres and DNA damage in Japanese quails. J. Anim. Feed Sci. 17: 608–620.
 • Tahan, M., Bayram, İ., 2011. The Effect of utilisation of black cumin (nigella sativa) and parsley (petroselinum crispum) in laying quail diets on egg yield, egg quality and hatchability. Archiv. Zootechnica 141 (4): 39.
 • TSE, 1991. Hayvan yemleri-metabolik (çevrilebilir) enerji tayini (kimyasal metot). TSE No: 9610. Türk Stand. Enst., Ankara.
 • Yalçın, S., Erol, H., Buğdaycı, K.E., Özsoy, B., Çakır, S., 2009. Effects of dietary black cumin seed (Nigella sativa l.) on performance, egg traits, egg cholesterol content and egg yolk fatty acid composition in laying hens. J. Sci. food and Agr. 89: 1737-1742.
 • Yenice, E., Göger, H., Mızrak, C., 2007. Yumurtacı damızlıkların karma yemlerine farklı seviyelerde vitamin C ilavesinin yumurta verim özellikleri ve üreme performansına etkileri. 5. Ulusal Zootekni Bil. Kong., 05-08 Eylül, ss. 76, Van.
 • Zhang, K.Y., Yan, F., Keen, C.A., Waldroup, P.W., 2005. Evaluation of microencapsulated essential oils and organic acids in diets for broiler chickens. Int. J. of Poul. Sci., 4 (9), 612-619.
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date 2018/2
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mehmet Emin ÇİFTÇİ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Muhlis Macit (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { alinterizbd441883, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {Kastamonu University}, year = {2018}, volume = {33}, pages = {201 - 208}, doi = {10.28955/alinterizbd.441883}, title = {Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİ, Mehmet Emin and Macit, Muhlis} }
APA ÇİFTÇİ, M , Macit, M . (2018). Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi. Alinteri Journal of Agriculture Science, 33 (2), 201-208. DOI: 10.28955/alinterizbd.441883
MLA ÇİFTÇİ, M , Macit, M . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018): 201-208 <http://dergipark.org.tr/alinterizbd/issue/41846/441883>
Chicago ÇİFTÇİ, M , Macit, M . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2018): 201-208
RIS TY - JOUR T1 - Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi AU - Mehmet Emin ÇİFTÇİ , Muhlis Macit Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.441883 DO - 10.28955/alinterizbd.441883 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 208 VL - 33 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.441883 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.441883 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Alinteri Journal of Agriculture Science Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi %A Mehmet Emin ÇİFTÇİ , Muhlis Macit %T Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 33 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.441883 %U 10.28955/alinterizbd.441883
ISNAD ÇİFTÇİ, Mehmet Emin , Macit, Muhlis . "Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Kişniş Yağı (Coriander Oil) İlavesinin Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Yumurta Sarısı TBARS Değerleri ve Bazı Serum Parametreleri Üzerine Etkisi". Alinteri Journal of Agriculture Science 33 / 2 (December 2018): 201-208. https://doi.org/10.28955/alinterizbd.441883