Year 2017, Volume 5, Issue 1, Pages 15 - 36 2017-06-30

The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması

Noyan Aydın [1] , Elif Yalçın [2]

385 453

Raising the quality of life of people and depending on this raising the levels of satisfaction is one of the basic goals of all public institutions and organizations. Determination of the needs of the people and elimination of deficiencies in this subject will increase the level of satisfaction of the people. This study, which aimed at determining the extent to which this target could be approached in the southeastern Anatolia provinces, examined the levels of satisfaction with public services for people where live in nine provinces by multidimensional scaling analysis. With the findings of the analysis, comparative inferences have been obtained regarding to social security institution services, health services, education services, judicial services, public order services, and transportation services for provinces of Southeast Anatolia region. When the satisfaction of the public services of the Southeastern Anatolia Region is taken into consideration, it is determined that Şırnak is in a very different position from the general tendency, while the result is that there are significant differences in terms of provinces.
İnsanların yaşam kalitesinin ve buna bağlı olarak memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temel hedeflerinden birisidir. Halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesiyle halkın memnuniyet düzeyleri yükseltilebilecektir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bu hedefe ne ölçüde yaklaşılabildiğinin tespiti amacıyla yapılan bu çalışmada, dokuz ilde yaşayan halkın kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyleri çok boyutlu ölçekleme analizi aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ile sosyal güvenlik kurumu hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli hizmetler, asayiş hizmetleri ve ulaştırma hizmetleri açısından Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller bazında halkın memnuniyet düzeylerine ilişkin bazı karşılaştırmalı çıkarımlar elde edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri ele alındığında, iller açısından önemli farklılıkların olduğu sonucu elde edilirken, Şırnak’ın genel eğilimden oldukça farklı bir konumda yer aldığı tespit edilmiştir.
 • Akgiş, Ö. (2015). “Bir refah göstergesi olarak Türkiye ’ de mutluluğun mekânsal dağılışı”, Türk Coğrafya Dergisi, 65: 69–76, DOI: http://dx.doi.org/10.17211/tcd.91435
 • Aktaş, Ş. (2013). Belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin oy verme davranışına etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Albayrak, A. S., & Savaş, F. (2015). "Türkiye’de illerin sosyoekonomik gelişmişliğinin belirleyicileri ve 2012 yılı sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması", Aibü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 1–40.
 • Alpar, R. (2013). Çok değişkenli istatistiksel yöntemler, Ankara: Detay Yayınları.
 • Beşel, F. (2015). "2013 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarının il bazlı ekonomik , sosyal ve siyasi analizi", Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5: 227–236, DOI: 10.14230/joiss102
 • Boz, C., & Sur, H. (2016). "Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin sağlık harcamaları açısından benzerlik ve farklılık analizi" Sosyal Güvence Dergisi, (9) 23–46.
 • Busing F. M.T.A., Commandeur J. J.F., Heiser R W. (1997). “PROXSCAL: a multidimensional scaling program for individual differences scaling with constraints,” Softstat’97: Advances in Statistical Software, 6: 67–74.
 • Bülbül, S., & Köse, A. (2010). "Türkiye’de bölgelerarası iç göç hareketlerinin çok boyutlu ölçekleme yöntemi ile incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi", 39(1): 75–94.
 • Cox, T.F. , Cox,M.A.A. (2001). Multidimensional scaling, Newcastle: CRC Press.
 • Daştan, İ., Delice, M. E., (2015). "Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: İzmir büyükşehir belediyesi örneği", The Journal of Academic Social Science Studies, 32: 203-223, DOI: 10.9761/JASSS2740
 • Deveci, F. G., Özbey, E., Eivazzadeh, S., & Ünal, S. (2016). "Türkiye pazarındaki yerli ve yabancı çay markalarının konumlandırılması", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30 (3): 361–375.
 • Ekiyor, A. (2009) Algılama haritalarının hazırlanmasında çok boyutlu ölçekleme tekniklerinin kullanılması: Ankara ili özel hastaneler örneği, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Goodwill A. M., Alison L. J. & Humann A., (2009). " Multidimensional scaling and the analysis of sexual offence behaviour: a reply to Sturidsson et al." Sychology, Crime & Law, 15(6): 517.524, DOI: 10.1080/10683160802348511
 • Hair J., J. F., William, C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Publishing.
 • IBM SPSS Categories 22, 2013.
 • Kalaycı, Ş. (2009), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Kangal, A. (2013). "Mutluluk üzerine kavramsal bir değerlendirme ve Türk hanehalki için bazi sonuçlar." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12: 214–233.
 • Kumar, A., Ranjan, R., & Singh, D. (2011). "Marketing-mix modificatıon analysis by using multidimensional scaling : the case of Indian telecom service providers", International Journal Of Engineering And Management Sciences 2(1): 1–14.
 • Oliver, R. L. (1999). "Whence Consumer Loyalty?", Journal Of Marketing, 63: 33-44.
 • Onar, S. S. (1996), İdare hukukunun umumi esasları cilt:1, 3. Baskı. İstanbul: Hak Kitabevi.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Ankara: Nisan Kitabevi.
 • Robin L. P., Michele J. G., Lili D., (2005). " When, where and how: the use of multidimensional scaling methods in the study of negotiation and social conflict", International Negotiation, 10: 79-96.
 • Sezer, Ö. (2008). "Kamu hizmetlerinde müşteri (vatandaş) odaklılık: Türkiye’de kamu hizmeti anlayışı açısından bir değerlendirme", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4: 147–172.
 • TÜİK (2013). İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti. 27.03.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18507 adresinden erişildi.
 • Yenidoğan, T.G. (2008). "Pazarlama araştırmalarında çok boyutlu ölçekleme analizi: üniversite öğrencilerinin marka algısı üzerine bir araştırma", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 15: 138-169.
 • Wasserman S., Faust K. (1994). Social network analysis. methods and applications. USA: Cambridge University Press.
 • Wen, C.-H., & Yeh, W.-Y. (2010). "Positioning of International Air Passe Carriers Using Multidimensional Scalin Correspondence Analysis", Transportation Journal, 49(1): 7–23.
 • West, M., & Harrison, J. (2005). Modern multidimensional scaling theory and applications. USA: Springer Publishing.
 • Wickelmaıer F. (2003). An introduction to MDS, Sound Quality Research Unit. Aalborg University, Denmark.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Noyan Aydın
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Elif Yalçın
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { alphanumeric301604, journal = {Alphanumeric Journal}, issn = {}, eissn = {2148-2225}, address = {Bahadır Fatih YILDIRIM}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {15 - 36}, doi = {10.17093/alphanumeric.301604}, title = {The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis}, key = {cite}, author = {Aydın, Noyan and Yalçın, Elif} }
APA Aydın, N , Yalçın, E . (2017). The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis. Alphanumeric Journal, 5 (1), 15-36. DOI: 10.17093/alphanumeric.301604
MLA Aydın, N , Yalçın, E . "The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis". Alphanumeric Journal 5 (2017): 15-36 <http://dergipark.org.tr/alphanumeric/issue/26687/301604>
Chicago Aydın, N , Yalçın, E . "The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis". Alphanumeric Journal 5 (2017): 15-36
RIS TY - JOUR T1 - The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis AU - Noyan Aydın , Elif Yalçın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17093/alphanumeric.301604 DO - 10.17093/alphanumeric.301604 T2 - Alphanumeric Journal JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 36 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-2225 M3 - doi: 10.17093/alphanumeric.301604 UR - https://doi.org/10.17093/alphanumeric.301604 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Alphanumeric Journal The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis %A Noyan Aydın , Elif Yalçın %T The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis %D 2017 %J Alphanumeric Journal %P -2148-2225 %V 5 %N 1 %R doi: 10.17093/alphanumeric.301604 %U 10.17093/alphanumeric.301604
ISNAD Aydın, Noyan , Yalçın, Elif . "The Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysis". Alphanumeric Journal 5 / 1 (June 2017): 15-36. https://doi.org/10.17093/alphanumeric.301604