Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 215 - 228 2017-10-19

Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample
Ekonometri Bölümü Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği

Rıdvan Keskin [1] , Aynur İncekırık [2]

308 465

To increase the success level of university students and to be trained as qualified individuals are the driving force of the country's economy and social development. In the literature, many academic studies towards this aim were done by factor analysis method; but it seems that no study has been done for determining the factors that affect the success of students studying in the Department of Econometrics. In this study, to 210 students studying in the Department of Econometrics at Manisa Celal Bayar University Faculty of Economics and Administrative Sciences in 2015-2016 education period a questionnaire consisting of 54 questions was applied. As a result of factor analysis 8 factors were found that affect students' achievements. These factors explain 65% of the variance.
Üniversite öğrencilerinin başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ülke ekonomisi ve toplumsal gelişmenin itici gücüdür. Yapılan literatür çalışmasında bu amaca yönelik bir çok akademik çalışmanın faktör analizi yöntemiyle yapıldığı fakat Ekonometri Bölümü’nde okuyan öğrencilerin başarılarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Ekonometri Bölümü’nde okuyan öğrencilerden 210’una 54 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda öğrencilerin başarılarına etki eden 8 faktör bulunmuştur. Bulunan bu faktörler varyansın % 65’ini açıklamaktadır.
 • Atan, M., Göksel, A., & Karpat, G. (2002). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörlerin çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile tespiti. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26.
 • Demir, İ., Kilic, S., & Depren, O. (2009). Factors Affecting Turkish Students' Achievement in Mathematics. Online Submission, 6(6).
 • Gavcar, E., Ülkü, M., & Ekmekçi, S. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Başarıları Üzerine Etki Eden Bazı Faktörlerin Araştırılması (Muğla Üniversitesi İİBF Örneği). Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(5).
 • Gökalp, M. (2006). Üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 72-81.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hair J.F., Black W.C, Babin B.J., & Anderson R.E. (1998). Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, 365.
 • Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (1998). Principal components. Applied multivariate statistical analysis, 6, 430-481.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Keser, İ., & Sarıbay, E. (2011). İzmir’deki Özel ve Devlet Üniversitelerindeki Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(18).
 • Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study. Distance education, 26(1), 29-48.
 • Muse, H. E. (2003). The web-based community college student: An examination of factors that lead to success and risk. The Internet and Higher Education, 6(3), 241-261.
 • Norhidayah A, Kamaruzaman J., Syukriah A., Najah M., Azni S. and Andin S. (2009). The Factors Influencing Students’ Performance at Universiti Teknologi MARA Kedah, Malaysia. Management Science and Engineering 3(4), 81-90.
 • Özer, H., & Sarı, A. (2013). Kovaryans Analizi Modelleriyle Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi İibf Öğrencileri İçin Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 105-126.
 • Şeker, R., Çınar, D., & Özkaya, A. (2004). Çevresel faktörlerin üniversite öğrencilerinin başarı düzeyine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9.
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz, Hacettepe Taş. Yayınları, Ankara, 107-211.
 • Tatlıdil, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ziraat Matbaacılık, Ankara, 329-332.
 • Turanli, M., Cengiz, D. T., & Bozkir, Ö. (2012). Faktör Analizi İle Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Başarı Durumuna Göre İllerin Sıralanması. Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, (17), 45-68.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5472-0976
Author: Rıdvan Keskin
Institution: CELAL BAYAR UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMETRICS
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5029-6036
Author: Aynur İncekırık
Institution: CELAL BAYAR UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF ECONOMETRICS
Country: Turkey


Bibtex @research article { alphanumeric328302, journal = {Alphanumeric Journal}, issn = {}, eissn = {2148-2225}, address = {Bahadır Fatih YILDIRIM}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {215 - 228}, doi = {10.17093/alphanumeric.328302}, title = {Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample}, key = {cite}, author = {Keskin, Rıdvan and İncekırık, Aynur} }
APA Keskin, R , İncekırık, A . (2017). Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample. Alphanumeric Journal, 5 (2), 215-228. DOI: 10.17093/alphanumeric.328302
MLA Keskin, R , İncekırık, A . "Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample". Alphanumeric Journal 5 (2017): 215-228 <http://dergipark.org.tr/alphanumeric/issue/31474/328302>
Chicago Keskin, R , İncekırık, A . "Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample". Alphanumeric Journal 5 (2017): 215-228
RIS TY - JOUR T1 - Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample AU - Rıdvan Keskin , Aynur İncekırık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17093/alphanumeric.328302 DO - 10.17093/alphanumeric.328302 T2 - Alphanumeric Journal JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 228 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-2225 M3 - doi: 10.17093/alphanumeric.328302 UR - https://doi.org/10.17093/alphanumeric.328302 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alphanumeric Journal Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample %A Rıdvan Keskin , Aynur İncekırık %T Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample %D 2017 %J Alphanumeric Journal %P -2148-2225 %V 5 %N 2 %R doi: 10.17093/alphanumeric.328302 %U 10.17093/alphanumeric.328302
ISNAD Keskin, Rıdvan , İncekırık, Aynur . "Determination of The Factors Affecting The Success of The Students of Econometry Department: Manisa Celal Bayar University Sample". Alphanumeric Journal 5 / 2 (October 2017): 215-228. https://doi.org/10.17093/alphanumeric.328302