Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 311 - 342 2018-12-15

Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Hakan Şevki AYVACI [1] , Emine BİLGE [2]

188 214

Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşamda karşılaştıkları olay ve olguları edindikleri alan bilgileri ile ne derece bağlam kurduklarını araştırmaktır. Ayrıca kurulan bağlamların kalıcı ve anlamlı öğrenmeye etkisi de incelenmek istenmiştir. Araştırma, Trabzon ilinin 5 farklı Anadolu Lisesi’nde her bir okuldan 40 öğrenci olmak üzere toplamda 200 tane 12. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu durumuyla tespit etmeyi amaçlayan tarama modeli tercih edilmiştir. Fizik (5 soru), biyoloji (6 soru) ve kimya (4 soru) alanı ile ilgili uzman görüşü dahilinde belirlenmiş toplamda 15 açık uçlu sorudan oluşan anket uygulaması ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin çoğunun ders sürecinde fizik, biyoloji ve kimya alanı ile ilgili edindikleri alan bilgileri ile günlük yaşamda karşılaştıkları olay ve olgular arasında bağlam kuramadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca kazanım odaklı hazırlanan açık uçlu sorular doğrultusunda anlamlı ve kalıcı öğrenmenin de oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öncelikle konuyu anlatıp ilgili örneklerini sunmalarının yerine konuyla ilişkili bağlamlar üzerinden ders akışını sağlamaları, tam öğrenmenin gerçekleşmesi hususunda işe yarayabileceği şeklinde önerilerde bulunulmuştur. 

Fen Bilimleri Eğitimi, Bağlam Temelli Yaklaşım, Ortaöğretim Öğrencileri
 • Acar, B. ve Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 1-10.
 • Avcı, D. E. ve Yağbasan, R. (2010). Beyin temelli öğrenme hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-18.
 • Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi: Bir örnek olay çalışması. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Ayvacı, H. Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42-51.Black, P. and Atkin, J. M. (1996). Changing the subject. Innovations in Science, Mathematics and Technology Education. London and Paris: Routledge in association with OECD.
 • Colburn, A. (2000). Constructivism: Science education's “grand unifying theory”. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 74(1), 9-12.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. and Çalık, M. (2009). Investigating effectiveness of storylines embedded within context based approach: A case for the periodic table. Chemistry Education Research and Practice, 10(3), 241-249.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. ve Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerinde etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144.
 • Driver, R., Guesne, E. and Tiberghien, A. (1985). Children’s ideas in science. Buckingham: Open University Press.
 • Driver, R. (1988). Changing conceptions. In P. Adey (Eds.) Adolescent Development and School Science (pp. 161-198), New York: The Falmer Press.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the Nature of “Context” in chemical Education. International Journal of Science Education, 28( 9), 957-976.
 • Gräber, W. (1992). Untersuchungen zum schülerinteresse an chemie und chemieunterricht. Chemie in der Schule, 39(7/8), 270-273.
 • Haidar, A. H. and Abraham, M. R. (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of concepts based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28 (10), 919-938.
 • Hennessy, S. (1993) Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Study Science Education, 22(1), 1-41.
 • Hesse, M. (1984). Empirische Untersuchungen zum Biologie-Interesse bei Schülern der Sekundarstufe I. Naturwissenschaften im Unterricht – Biologie, 32(10), 344-350.
 • Hırça, N., Çalık, M. ve Seven, S. (2011). 5E modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisi: “İş, Güç ve Enerji” ünitesi örneği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 139-152.
 • Karagölge, Z. ve Ceyhun, İ. (2002). Öğrencilerin bazı kimyasal kavramları günlük hayatta kullanma becerilerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 287-290.
 • Löwe, B. (1992). Biologieunterricht und Schülerinteresse an Biologie. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıf).Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıf).Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mili Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. Sınıf).Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils‘ reactions to practical work. In R. Levinson (Eds.) Teaching Science (pp. 132-142), London: Routledge.
 • Osborne, J. and Collins, S. (2000). Pupils’ and parents views of the school science curriculum. London, UK: King’s College.
 • OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy. A framework for PISA2006. Paris: OECD Publishing
 • Osborne, J., Simon, S. and Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International journal of science education, 25(9), 1049-1079.
 • Saka, A. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde 5E Modeli’ nin etkisi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Shiu-sing, T. (2005). Some reflections on the design of contextual learning and teaching materials. Retrieved from Contextual Physics in Ocean Park .http://resources.emb.gov.hk/cphysics
 • Özay-Köse, E. ve Çam-Tosun, F. (2011). Yaşam temelli öğrenmenin sinir sistemi konusunda öğrenci başarılarına etkileri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 91-106.
 • Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 317-324.
 • Qualter, A. (1993): I would like to know more about that: a study of the interest shown by girls and boys in scientific topics. International Journal of Science Education, 15(3), 307-317.
 • Park, J. and Lee, L. (2004). Analyzing cognitive and non-cognitive factors involved in the process of physics problem-solving in an everyday context. International Journal Of Science Education, 29, 1577-1595.
 • Ramsden, J. M. (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16+?, International Journal of Science Education, 19(6), 697-710.
 • Stolk, M. J., Bulte, A. M. W., de Jong, O. and Pilot, A. (2009a). Towards a framework for a professional development programme: empowering teachers for context-based chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 10(2), 164-175.
 • Taasoobshirazi, G and Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3(2), 155-167.
 • Tekbıyık A. ve Akdeniz A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED, 4(1), 123-140.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A. ve Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5E modelini ve REACT stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-200.
 • Whitelegg, E. and Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues, and practice. Physics Education, 34, 68-72.
 • Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 215-228.
 • Yıldız, V. G., Yıldırım, A. ve İlhan, N. (2006, 7-9 Eylül). Üniversite kimya öğrencilerinin asitler ve bazlar hakkındaki bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A., Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Ayas, A. (2000, Eylül). Kimyasal denge konusunun öğrenciler tarafından anlaşılma düzeyi ve karşılaşılan yanılgılar. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods (3rd Ed.). London: Sage Pub¬lication.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3181-3923
Author: Hakan Şevki AYVACI (Primary Author)
Institution: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Country: Turkey


Author: Emine BİLGE

Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { amauefd397611, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {311 - 342}, doi = {}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AYVACI, Hakan Şevki and BİLGE, Emine} }
APA AYVACI, H , BİLGE, E . (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 311-342. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/397611
MLA AYVACI, H , BİLGE, E . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 311-342 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/397611>
Chicago AYVACI, H , BİLGE, E . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 311-342
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi AU - Hakan Şevki AYVACI , Emine BİLGE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 342 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi %A Hakan Şevki AYVACI , Emine BİLGE %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki , BİLGE, Emine . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 311-342.
AMA AYVACI H , BİLGE E . Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 311-342.
Vancouver AYVACI H , BİLGE E . Ortaöğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Fen Problemlerine Bağlam Temelli Yaklaşım İle Çözüm Getirebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 342-311.