Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 256 - 286 2018-12-15

Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye

Arzu ÖNEL [1]

89 256

Bu çalışmada genel anlamda girişimcilik, özelde ise sosyal girişimcilik, eko-girişimcilik, girişimci öğrenciler, girişimci okul ve üniversite, girişimci kültür konuları eğitim tabanında ve literatür ışığında tartışılmıştır. Girişimcilik ve eğitim kavramları Avrupa ve Türkiye ölçeğinde ele alınmış, geniş bir derleme yapılmıştır.

Günümüz dünyasının giderek artan yoksulluk, işsizlik, hastalıklar, insan hakları ve eğitim gibi temel sosyo-ekonomik sorunlarının çözülebilmesi ancak ilkokuldan üniversiteye kadar olan öğrenim sürecinde öğrencilerimize girişimcilik kültür ve ruhunun kazandırılması ile mümkündür. Bunun yolu da girişimci ruha sahip, katma değeri yüksek öğretmenler yetiştirmekten geçmektedir. Bu kanaat ile çalışma yürütülmüş, çok daha girişimci bir Türkiye için eğitim alanında dikkat edilmesi gereken hususlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir.

Girişimci öğrenciler, katma değeri yüksek öğretmenler, girişimci Türkiye
 • Akar, H. ve Aydın, S. (2015). Öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin sosyal girişimcilik özelliklerini yordama düzeyi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 425-436.
 • Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli tübitak 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 9(2), 326-338.
 • Akbaş, O. ve Özdemir, S.M. (2002). Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.
 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim-Online, 4(2), 55-64.
 • Akyürek, Ç. ve Şahin, Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ekev Akademi Dergisi, 17(57), 51-68.
 • Argon, T. ve Selvi, Ç. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sahip oldukları girişimcilik değerleri ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkisi. International Journal of Social Science, 6(1), 1-15.
 • Arpacı, İ. (2015). Eğitim fakültesinde verilen girişimcilik dersinin öğretim etkinliğinin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 138-154.
 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli gençlerde mesleki tercihler ve girişimcilik eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek öğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi).Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aykan, E. (2012). Girişimciliğin değişen yüzü: eko-girişimcilik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3), 195-212.
 • Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 101-120.
 • Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerde girişimcilik becerisinin gelişimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 609-629.
 • Bacanak, A., Ülküdür, M.A. ve Öner, F. (2012, Haziran). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin girişimcilik becerisi ve etkisi ile ilgili görüşleri: Nitel Bir Araştırma [Öz]. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde. Erişim adresi: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek.
 • Bozkurt, R. (1996, 14 Kasım). Girişimci profili üzerine değerlendirmeler. Dünya Gazetesi.Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çetin, O. ve Günay, Y. (2007). Fen öğretiminde yapılandırmacılık kuramının öğrencilerin başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi. Eğitim ve Bilim, 32(146), 25-38.
 • Çiftçi, M. (2010). Girişimci üniversite ve üçüncü kuşak üniversiteler. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 341-347.
 • Cin, H. ve Yumuk-Günay, G. (2013). Girişimcilerin girişimcilik tipleri ile duygusal zekâları arasındaki ilişki: Edirne örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 7-32.
 • Çolakoğlu, H. ve Çolakoğlu, T. (2016). Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik algısı ve girişimcilik potansiyeli ilişkisi üzerine bir saha araştırması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37), 70-84.
 • Demirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2004). Fen bilgisi öğretiminde, duyuşsal özelliklerin değerlendirilmesinin işlevi ve öğretim süreci içinde, öğretmen uygulamalarının analizi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 177-193.
 • Denizalp, H. (2009). Toplumsal dönüşüm için sosyal girşimcilik rehberi (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Ofset.
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2014, Haziran). Fen bilimleri programının girişimci özellikler açısından incelenmesi: kazanımlar ve etkinlikler {Öz]. Educational Researches and Publications Association (ERPA)'da sunulan bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149.
 • Deveci, İ. Zengin, M.N. ve Çepni, S. (2015). Fen tabanlı girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(27), 59-80. Efeoğlu, E. (2014). Çevreci açıdan girişim; eko-girişimcilik. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 103-118.
 • Eraslan, L. (2011). İlköğretim programlarında girişimcilik öğretimi (hayat bilgisi dersi örneği). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94.
 • Erdem, A.R. (2004). Türkiye'de yükseköğretim ve değişimi. Üniversite ve Toplum Dergisi, 4(2), 166-175.
 • European Commission/EACEA/Eurydice, (2012). Avrupa’da okullarda temel yeterlikler geliştirme: politik fırsatlar ve zorluklar. Eurydice Raporu. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • GEM (2013). Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report. http://www.gemconsortium.org/report
 • Global Girişimcilik Haftası Türkiye. GGH Hakkında. http://www.globalgirisimcilikhaftasi.com (Erişim Tarihi: 2017, 09 Ekim).
 • Güven, S. (2010). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının girişimcilik özellikleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 50-57.
 • Hançer, A.H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
 • http://2017kpss.org/2016-kpssye-kac-kisi-girecek.html.
 • İşcan, Ö.F. ve Kaygın, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2): 443-462.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018).Ankara: Kalkınma Bakanlığı.
 • Karadeniz, E. (2013). Global Entrepreneurship/Küresel Girişimcilik Platformu/GEM, (2013). Türkiye sonuçları. Yayınlanmamış Rapor.
 • Karadeniz, Y. (2010). Türkiye'de Girişimcilik Eğitimi. Anahtar Dergisi, 42-44.
 • Koçak, S. ve Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları üzerinde sosyal girişimciliğin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 631-645.
 • Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday öğretmenlerin sosyal girişimcilik özellikleri ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. GEFAD / GUJGEF, 33(2), 373-391.
 • Körpe, D. (2010). Dünyanın durumu. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Köstekçi, E. (2016). Öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB). (2015). Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı-2015-2018 (GİSEP). Ankara: KOSGEB.
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, (2006). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html (Erişim Tarihi: 2012, 16 Nisan).
 • MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2009). Talim terbiye kurulu’nun 26.08.2009 tarih ve 127 sayılı girişimcilik dersi öğretim programı ve kurul kararı. http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx?islem=1&kno=72 (Erişim Tarihi: 2017, 9 Nisan).
 • Naktiyok, A. ve Bayrak-Kök, S. (2006). Çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 7(2), 77-96.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi toplumu-eğitim-yeni kimlikler-ıı: bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 341-350.
 • Ocak, G. ve Su, A. (2016). Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin değerlendirilmesi. Asya Öğretim Dergisi, 4(1), 1-16.
 • Öğretmenler İçin Koçluk Becerileri. http://www.izkocluk.com. (Erişim Tarihi: 2017, 09 Ekim).
 • Pan, V.L. ve Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. NWSA-Education Sciences, 10 (2), 125-138.
 • Pazarcık, Y. (2016). Üniversitelerimiz girişimci yetiştirebiliyor mu?: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algısını/ eğilimini/özelliklerini ölçen araştırmaların sonuçsal bir değerlendirmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37), 140-169.
 • Polatcan, M. (2014, Ekim). İsveç eğitim sistemi: amaç yapı ve süreç açısından Türkiye ile karşılaştırılması. 9. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi'nde sunulan bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Şahin, M. ve Alkan, R.M. (2016). Yükseköğretimde değişim dönüşüm süreci ve üniversitelerin genişleyen rolleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 297-307.
 • Selanik-Ay, T. ve Acar, Ş. (2016). Sınıf öğretmenlerinin girişimcilik becerisi kazandırmaya yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 960-976.
 • Turkey Population (Live). http://www.worldometers.info (Erişim Tarihi: 2017, 09 Ekim).
 • GİSEP (2015). Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018).
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150701-9-1.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim İstatistikleri.www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606. (Erişim Tarihi: 2017, 09 Ekim).
 • Türkoğuz, S., Cin, M., Şan, Z., Paksoy, E. ve Örnek, Ş. (2016, Mart). A Research on factors affecting teachers' opinions ıntended for entrepreneurship. International Conference New Perspectives in Science Education, Florence-Italy.
 • Uygun, K. ve Er, A.R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 136-157.
 • Yazıcı, K., Uslu, S. ve Arık, S. (2016). The investigation of the social entrepreneurship characteristics of social studies pre-service teachers. Cogent Education, 3, 1-11.
 • Yeşilkaya, M. (2016). Üst yönetimde rekabet farkındalığı. Ankara:Gazi.
 • Yıldız, S., Taşkıran, E. ve Çiçek, M. (2011, Mayıs). Üniversite öğrencilerinin bireysel değerleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişki: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, s. 48-54.
 • Yılmaz, A.S. (2014). Bir sosyal değişim ajanı olarak girişimcilik eğitimi. Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 6(1), 297-311.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4205-3939
Author: Arzu ÖNEL (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @review { amauefd408778, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {Amasya University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {256 - 286}, doi = {}, title = {Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye}, key = {cite}, author = {ÖNEL, Arzu} }
APA ÖNEL, A . (2018). Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 256-286. Retrieved from http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/408778
MLA ÖNEL, A . "Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 256-286 <http://dergipark.org.tr/amauefd/issue/41157/408778>
Chicago ÖNEL, A . "Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2018): 256-286
RIS TY - JOUR T1 - Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye AU - Arzu ÖNEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 286 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Amasya Education Journal Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye %A Arzu ÖNEL %T Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye %D 2018 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÖNEL, Arzu . "Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2018): 256-286.
AMA ÖNEL A . Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 256-286.
Vancouver ÖNEL A . Girişimci Öğrenciler ve Öğretmenlerle Girişimci Türkiye'ye. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 286-256.