Accepted Submissions

 • Polis Teşkilatlarında Eğitim Ve İşe Alma, Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Cemal Öztürk Nov 20, 2018
 • Evaluation of Decision Alternatives and Selection Criteria concerning with Urban Transportation with the Analytic Hierarchy Process Method
  Ömer Faruk Görçün Nov 27, 2018
 • The Effect of Music Education on the Social Skill Levels of Mild Mental Disabled Students
  Serap Sakarkaya, Hatice Onuray Eğilmez, Doruk Engür Dec 17, 2018
 • The Effects of Psychological Capital on Job Satisfaction, Organizational Commitment And Cynicism
  Cem Şen, İbrahim Sani Mert Dec 25, 2018
 • Entegre Raporlama: Yayınlanan Raporlar Üzerine Bir Araştırma
  Tolga ORAL, Hakan ERKUŞ Dec 25, 2018
 • The Effect of Innovative, Supportive and Bureaucratic Organization Culture On Market Orientation: An Example of Hotel Organizations
  Ozan Çatır Jan 2, 2019
 • A Forecasting Study on Air Transportation in Turkey
  Çiğdem Kalathilparmbil, Özlem Şahin Jan 2, 2019
 • Using Satellite Remote Sensing in Collecting Reliable News
  Engin Çağlak, Emre Özelkan Jan 4, 2019
 • The Relationship Between Perception of Parents' Attitudes and Internet Addiction
  Afra Nur Aksoy, Merve Koçtürk Jan 4, 2019
 • Essentialist Views on Women and Men in Engineering Academia in Turkey
  Fatma Fulya Tepe Jan 4, 2019
 • Hakkari People’ s House and People’s Rooms
  Bilal Altan Jan 7, 2019
 • The Language / Style Example of the Ulama in the Middle Ages against Power: Abd al-Qayyum, The Evaluation of the Work "Imam Gazzali's Letters"
  Hatice Güler Jan 7, 2019
 • Belçika’da Biyolojik Irkçiliktan Kültürel Irkçiliğa : Vlaams Belang Örneği
  Müşerref Yardım Jan 7, 2019
 • The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction: An Analytical Research On A Public Institution
  Zübeyir Bağcı, Emine Kolbaşı Jan 9, 2019
 • Is It Possible to Write History with a Melodrama?
  Nilay Ulusoy Jan 14, 2019
 • A Fuzzy Goal Programming Model Based on MINIMAX Approach for Solving Multi Product Production-Planning Problems
  Melih Yücesan, Hilmi Zengin Jan 15, 2019
 • G20 Countries and Turkey's Health System Performance: A Comparative Analysis According to Years
  Şenol Demirci, Murat Konca Jan 17, 2019
 • Elazığ Province Case Study On Determining The Reasons Of Violence Among Teens
  Yeşim Kubar Jan 17, 2019
 • Behavioral Patterns of the Modern Age Addiction: Nomophobia of Future Managers
  Halil Özcan Özdemir, Hüsnüye Neşe Arslan Jan 17, 2019
 • An New Institutional View of The Social Welfare of the Azerbaijan Economy
  Bora Süslü, Yaşar Elmirzeyev Jan 17, 2019
 • Defense Expenditures and Income Inequality: Evidence From Chosen Euro Using Countries
  Engin Çenberci Jan 17, 2019
 • The Effects Of Advertising And Retail Efforts On Decision Making Styles Of Young Consumers
  Mehmet Said Köse, Melih Başkol Jan 21, 2019
 • An Application for Comparing Airline Brand Personality Perception with Traditional and Neuromarketing Methods
  Şahap Akan, Özlem Atalık, Nurcan Yücel Jan 21, 2019
 • Determining the Factors Affecting the Medicinal-Aromatic Plant Consumption of Individuals: The Case of Erzurum Central Districts
  Rüveyda Yüzbaşıoğlu Jan 22, 2019
 • Inflation – Interest Interaction Before and After the Mortgage Crisis: The Case of Turkey
  Ahmet Tayfur Akcan Jan 23, 2019
 • Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi
  ADEM UYSAL, Esra’a ZAİD, Zehra Bozbay Jan 23, 2019
 • The Influence of Woman’s Life Quality Perceptions on Role Stress
  Özgür Demirtaş, Serdar Yener Jan 29, 2019
 • Validity and Reliability of the Strengths Self Efficacy Scale Turkish Version
  Cem Dönmezoğulları, Serap Nazlı Feb 4, 2019
 • The Relationship Between Attachment Styles and Separation Anxiety of Adults in Divorce Families
  Melis Seray Özden Yıldırım, Ceren Yaşa Feb 4, 2019
 • Developments in European Countries In The Light in Turkey Disability Evaluation of Home Care Services: The Case of Sivas Province
  Naim Karagöz, Selin Üstün, Ebrar Ilıman Feb 7, 2019
 • Adaptation of the Robot Anxiety Scale into Turkish
  SERKAN EREBAK, TÜLAY TURGUT Feb 7, 2019
 • Temsil Maliyetleri ve Finansal Kısıtlar: Borsa İstanbul Metal Ana Endeksi Firmaları Üzerine Bir Uygulama
  Emre Esat TOPALOĞLU Feb 11, 2019
 • Sınıf Öğretmenlerinin Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Etkinlik Tasarlamada-Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler Ve Eğitime İlişkin Görüşleri
  Sibel Cengizhan Feb 12, 2019
 • Fundamental Differences Between Post Keynesians in Determining Money Supply: Accommodationists and Structuralists
  Dicle Özdemir Feb 13, 2019
 • OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUKLA DOĞUM AĞIRLIĞI, GELİR DÜZEYİ VE OKUL DÖNEM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Halil Alkan, Akmer Mutlu Feb 14, 2019
 • Examining Trends in Primary Education in The World And Turkey
  Özgür BABAYİĞİT Feb 18, 2019
 • Socrates in Bruns’ Hermeneutics
  Deniz Soysal Feb 19, 2019
 • Başarılı ve Başarısız Mizahın Özgüven ve Yeterlilik Algıları Açısından İncelenmesi
  Zeynep Oktuğ Feb 24, 2019
 • Turist Güvenliğinin Risk Azaltma Davranışı, Tavsiye Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: İstanbul’u Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma
  AYŞE NEVİN SERT Feb 25, 2019
 • Karizmatik Liderlik İletişim Becerileri ve Etik Davranışlar İlişkisi Üzerine Bilişim Sektöründe Bir Uygulama
  Betül BALKAN AKAN, Agah Sinan ÜNSAR Feb 26, 2019
 • Entelektüel Uyarımın Özyeterlilik Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş Uyumunun İçsel Atıf Eksenli Aracılık Rolü
  Metin Söylemez, Metehan Tolon Feb 26, 2019
 • II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlılık Düşüncesinin Evrimi: Abdülkadir Câmi (Baykurt) Bey Örneği
  Bahattin Çatma Mar 1, 2019
 • Nuru'l-Anwâr in the Ontology of Suhrawardi (Specific to Hikmet'ül-Isrâk)
  Tanju TOKA Mar 5, 2019
 • Endüstri 4.0 ve Eğitim: Bir Türkiye Perspektifi
  Hamit Özen Mar 7, 2019
 • FAİZ ORANLARININ FİRMALARIN PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  MUSTAFA NAIMOGLU, MÜSLÜM POLAT Mar 7, 2019
 • Turizmde Algılanan Değer Kavramı: Çok Boyutlu Algılanan Değer Ölçeğinin Destinasyonda Uygulanabilirliği
  Muammer Bezirgan Mar 7, 2019
 • KIRAAT FARKLILIĞINDAN DOLAYI OLUŞAN ZAMİR İLTİFATI (ZEMAHŞERÎ ÖRNEĞİ)
  FERİT DİNÇER Mar 7, 2019
 • Yenilenen Kentlerde Nostaljik Söylemler ve Kurgusal Mekânlar
  Rukiye Satılmış Mar 27, 2019
 • Arkadaş Kıskançlık Ölçeği’nin (AKÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Yunus Akan, Binnaz Kıran Mar 27, 2019
 • Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
  Merve Müldür, Arzu Çevik Mar 27, 2019
 • Tuhfe-i Hattâtîn’de Hat Sanatını Ele Alan Şiirler
  Özlem GÜNEŞ Mar 28, 2019
 • Collective Efficacy as a Predictor of Intent to Leave School
  Selçuk DEMİR Apr 1, 2019
 • The Mediating Role of General Psychological Health in Relation between Psychological Vulnerability and Subjective Vitality on University Students
  Durmuş Ümmet, Halil EKŞİ, Deniz ERÖK ÖZKAPU Apr 1, 2019
 • İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  MEHMET ŞABAN AKGÜL, KAYA TUNCER ÇAĞLAYAN Apr 1, 2019
 • Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme ve Okuma Öz Yeterlikleri İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
  Fatma GEREZ TAŞGIN Apr 5, 2019
 • REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Tansel Yazıcıoğlu Apr 8, 2019
 • Multidisipliner Bir Ekip Çalışması: Kanser Hastalarında Yaşamın Son Döneminde Bakım
  ŞEBNEM ASLAN, Melek Yağcı Özen Apr 10, 2019
 • Investigation of the Relationship between Pre-service Teachers' Social Entrepreneurship Characteristics and Empathic Tendencies and Factors Affecting Them
  Baykal BİÇER, Enis Harun BAŞER Apr 11, 2019
 • Turgut Özal Era in Turkey’s Syria Policy
  Özkan Gökcan Apr 12, 2019
 • Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’deki Matematik ve Fen Öğretmenlerinin Eğitim Düzeylerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
  Umut Birkan ÖZKAN Apr 12, 2019
 • Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı
  Seraceddin levent Zorluoğlu, Aydın Kızılaslan, Mustafa Sözbilir Apr 12, 2019
 • FETHULLAH GÜLEN ÖRGÜTÜ VE DARBELER
  Doğan Özlük Apr 23, 2019
 • İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkisi: Bistte İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir İnceleme
  YAKUP ASLAN, MEHMET AYGÜN Apr 23, 2019
 • Göstergebilimsel Metin Çözümlemeye Dayalı Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Hikâye Çözümleme Becerilerine Etkisi
  Zeynep Cin Şeker Apr 23, 2019
 • Content Analysis Of Youtube Kids Application In The Context Of New Media And Generation Z Relationship
  Ali Murat KIRIK, Ersin ALTUN Apr 24, 2019
 • According to Labour Law Agreement The Consequence and Provision of Disobey
  Osman Çiftçi Apr 26, 2019
 • Competition Ban İn Labour Contracts
  İbrahim Akdoğan Apr 26, 2019
 • The Effect of Scenario-Based Learning Method on Students' MathSelf-Efficacy, Math Attitude and Anxiety
  Selin Çenberci, Hasan Yasin Tol May 3, 2019
 • Analitik Hiyerarşi Süreci ile Lojistik Merkezi Yeri Seçimi
  Hamit Erdal, Hacer Yumurtacı Aydoğmuş May 3, 2019
 • İslamiyet Öncesi Eski Türk İnanışları veya Mitolojisi ile Antik Dönem (Yunan veya Roma) Mitolojisinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi
  Derya Uzun aydın May 6, 2019
 • Çalışanların Otel Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Tarzlarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Örneği
  Hasan Cinnioğlu, Lütfi ATAY, Ezgi Karakaş May 10, 2019
 • Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İli’nin Değerlendirilmesi
  Emin Arslan, Hakan Kendir May 10, 2019
 • Bubbles in Bitcoin Markets: Gezeralized Sup ADF Test
  Mehmet Songur May 10, 2019
 • Küreselleşme Çağında Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Sağlık Diplomasisi
  Orhan BATTIR May 10, 2019
 • Ortaokul Öğrencilerinin “Güneş Sistemi” İle İlgili Zihinsel Modelleri
  Meryem GÖRECEK BAYBARS, Mustafa ÇİL May 14, 2019
 • Türkiye’de Kamusal Müzakere Deneyimleri: Batman Üniversitesi Çalıştay Örneği
  Gülsüm HEKİMOĞLU May 15, 2019
 • The Mediating Role of Job Satisfaction within the Impact of Role Ambiguity and Role Conflict on Job Performance: A Research on Operating Private Hospitals in Mersin
  Onur Başar Özbozkurt, Neslihan Özbozkurt May 16, 2019
 • Çerkez Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil İşletmesinin Üretiminde En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi
  Erkan ARI, Ebru Aydın May 16, 2019
 • Lojistik Performans Değerlendirmesi İçin Bulanık AHP ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Bütünleşik Bir Yaklaşım
  Gökçe Candan May 17, 2019
 • Baykan Sezer As The Possibility Of Native Sociology
  Ahmet Ayhan Koyuncu, Recep Bozkurt May 27, 2019
 • The Secret Powers of Marital Relationship: Agapic Love, Transformative Power of Suffering and Satisfaction with Sacrifice
  Duygu Dinçer, Didem Aydoğan May 27, 2019
 • The Irrational Beliefs of Basic Psychological Needs
  Murat Artıran May 27, 2019
 • Farklı Sosyo-Ekonomik Statüye Sahip 8-10 Yaş Arası Çocukların Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerinin İncelenmesi
  Alper Karadağ May 28, 2019
 • Öğretim Elemanlarının Algıladıkları Psikolojik Sözleşme İhlalleri Üzerine Bir Araştırma
  Halime Göktaş Kulualp, Doğan Karadağ May 29, 2019
 • Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumların Genel, Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Yordama Gücü*
  METİN ÇELİK, Yüksel Çırak May 29, 2019
 • Medya ve Diğer Dış Etkenlerin Gençlerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Mustafa İNCE, Mevlüt Can Koçak May 29, 2019
 • DEMOKRASİ VE SİYASİ KATILIM İLİŞKİSİ
  FATİH İZMİR May 31, 2019
 • Türk Havayolu Endüstrisinin Uluslararası Rekabetçiliği
  Ferhan Şengür, Temel Caner Ustaömer Jun 12, 2019
 • Havacılıkta Emniyet Kültürü: Reason'ın Emniyet Kültür Modelinin İncelenmesi
  Temel Caner Ustaömer, Ferhan Şengür Jun 12, 2019
 • Psikolojik Sermayenin Bireysel Performansa Etkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
  Hial KUŞCU KARATEPE, Fatma Nuray KUŞCU, Mesut KARAMAN Jul 17, 2019
 • Türkiye Enflasyon Görünümüne İlişkin Bir Değerlendirme; Reel Efektif Döviz Kuru İle Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi
  Esra N. Kılcı Jul 17, 2019
 • The Relationship Between İnternational Trade and Financial Markets in the Scope of Socionomics Approach: The Analysis of Cointegration and Causality
  Ayberk ŞEKER Jul 17, 2019
 • Futbol ve Kimlik: K-Pet Süper Lig (KKTC) Takım Armaları Özelinde Bir Analiz
  Ceren Yegen Jul 17, 2019
 • Tüketicilerin Sembolik Tüketim Eğilimlerinin Öğrenilmesi: Akçakoca Örneği
  Yıldırım Yıldırım Jul 17, 2019
 • Öğretmen Adaylarının “AIDS” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapıları: Çizme-Yazma Tekniği Örneği
  Gülay EKİCİ Jul 17, 2019
 • Determination of Corporate Customers’ Bank Preferences with Integrated SWARA - MOORA Method: An Application in the Province of Aydin
  Engin Çakır, Elif Bilge Jul 17, 2019
 • YAŞAM DOYUMU İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Gökhan ULUDAĞ Jul 17, 2019
 • Ekonomik Büyüme, İstihdam ve İşsizlik İlişkisi: Geniş Tanımlı İşsizlik Oranları ile Türkiye Üzerine Bir Araştırma
  Selami Bayrak Jul 23, 2019
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Ortak Yönetim Kurulu Üyelikleri Üzerindeki Etkisi
  Merve ÖZDEN-ÇAKA Jul 25, 2019
 • Üniversite Öğrencilerinde Olumlu Düşünme Becerisinin Kişilerarası İletişim Becerisi ile ilişkisi
  Sule Karadag Jul 29, 2019
 • Sosyal Beceri Eğitimine Katılan Psikolojik Danışman Adaylarının Görüşleri
  MURAT CANPOLAT, MERAL ATICI Jul 29, 2019
 • Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Tükenmişlik Envanteri İle İncelenmesi: Batman İlinde Yapılan Bir Araştırma
  Safa Acar, MEHMET ALİ USLU Jul 29, 2019
 • Cemaat Sosyolojisi: Bir Kavramın Tarihsel Serüveni
  Mustafa Günerigök Jul 31, 2019
 • The Impact of Human Capital and Innovation Output on Economic Growth: A Comparative Analysis between Malaysia and Turkey
  Nueraili Wusiman, Aboubakary Nulambeh Ndzembanteh Aug 1, 2019
 • Cyberloafing: A Research On Employeers Of Directorate Of National Property
  Gamze MACİT, Hüseyin Bilal MACİT Aug 7, 2019