Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 49 - 58 2019-02-03

The Effects of Social Networks on Marketing: Instagram Example
Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği

Burak Yılmazsoy [1]

476 741

In this research, it is aimed to examine the effect of Instagram social network on marketing by taking the opinions of the consumers. Interview technique was used in the research designed by qualitative research method. The participants of the survey consisted of 41 users who were members of the Instagram social network and had at least one experience shopping in this environment. Semi-structured interview form was used as data collection tool. The form was implemented online with Google Docs infrastructure. The data were analyzed with content and descriptive analysis techniques. As a result of the research; how many times the participants log in Instagram, what the reasons of following business pages are, , what products they buy, what conditions affect their purchasing, what the positive and negative aspects of shopping through Instagram are and what benefits the businesses reach through this shopping were all determined.

Bu araştırmada, Instagram sosyal ağının pazarlamaya olan etkilerinin tüketici görüşleri alınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle desenlenen araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Instagram sosyal ağına üyeliği bulunan ve en az 1 defa bu ortamda alışveriş deneyimi olan 41 kullanıcı oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form Google Doc altyapısıyla çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Veriler içerik ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların gün içinde Instagrama ortalama kez giriş yaptığı, işletmelerin sayfalarını takip etme nedenlerinin neler olduğu, kullanıcıların hangi ürünleri aldıkları, ürün almalarını etkileyen durumların neler olduğu, pazarlama üzerindeki etkileri, Instagram üzerinden alışveriş yapmanın olumlu ve olumsuz yönleri ve işletmelere olan faydalarının neler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
 • Akar, E. (2010). “Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri”. 1. Baskı. Ankara: Efil Yayınevi.
 • ALBAY, M. N. (2010). Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2).
 • Ashley, C., & Tuten, T. (2015). Creative strategies in social media marketing: An exploratory study of branded social content and consumer engagement.Psychology & Marketing, 32(1), 15-27.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections on pedagogy: Reframing practice to foster informal learning with social software. Retrieved, 1, 2014.
 • Bosca, S. (2015), Instagram’da En Çok Satılan Ürünler Neler?, http://www.salihbosca.com/ instagramda-en-cok-satilan-urunler-neler/ (15.12.2015).
 • Bose, R. (2002), Customer Relationship Management: key components for IT success. Industrial Management and Data Systems, 102(2), 89-97.
 • Burgaz, A. (2014). Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Kullanımı Ve Sosyal Medyada Pazarlama (Bizce Tanıtım Halkla İlişkiler Ajansı ve Sesli Harfler Dijital Reklam Ajansı Örneği). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegema Yayıncılık (Gözden Geçirilmiş 5. Baskı).
 • Çetinkaya, A., & Özdemir, Z. (2014). Sosyal ağların pazarlama disiplinleri içinde kullanımı: Instagram üzerine bir inceleme. Digital Communication Impact, 581.
 • Dariswan, P.P. ve Indriani, M.T.D. (2014). Consumers’ Attitude Toward Shopping Through Instagram Social Media, Proceedings of 7th Asia-Pacific Business Research Conference 25 - 26 August 2014, Bayview Hotel, Singapore ISBN: 978-1-922069-58-0, 1-16.
 • Dijkmans, C., Kerkhof, P., & Beukeboom, C. J. (2015). A stage to engage: Social media use and corporate reputation. Tourism Management, 47, 58-67.
 • Ferah, A.B. (2013). Instagram’ın İlk Reklam Vereni Michael Kors Oldu.
 • Goor, M. (2012). Instamarketing: A Content Analysis into Marketing on Instagram. Master’s Programme Communication Science, Master’s Thesis, Amsterdam: Amsterdam University.
 • Hazar, M. (2011). “Sosyal Medya Bağımlılığı - Bir Alan Çalışması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32.
 • Iconosquare (2015). Why Instagram accounts can be viewed on Iconosquare. Retrieved January 20, 2016 from https://ic-onosquare.desk.com/customer/en/portal/articles/1508321-why-instagram-accounts-can-be-viewed-on-iconosquare
 • Kaplan, A.M. and Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”, Business Horizons, Vol. 53. No. 1, pp. 59-68.
 • Kara Y. ve Coşkun, A. (2012). “Sosyal Ağların Pazarlama Aracı Olarak Kullanımı: Tür-kiye’deki Hazır Giyim Firmaları Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , C.XIV, S. II, ss.73-90.
 • Köksal, Y. ve Özdemir, Ş. (2013). “Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya’nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme” Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18 (1).
 • Kuş, E. (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı.
 • Kutluğ, N. (2014), Hafif ve Akışkan, http://www.nesetkutlug.com/blog/2014/9/hafif-ve-akışkan (25.12.2015).
 • Özdemir, Z. ve Çetinkaya, A. (2014). “Müşteri Etkileşimi Yaratma Açısından Sosyal Medya: Türkiye’deki Hazır Giyim Lovemark’ları Üzerine Bir İnceleme”. Y. Budak ve B. Küçüksaraç (Ed), I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi bildiriler kitabı II içinde (ss.81-101). 12-15 Mayıs. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
 • Peelan,E. ve Beltman, R. (2013). Customer Relationship Management, Second edition, Pearson.
 • Sevinç, S. S. (2015). Pazarlama iletişiminde sosyal medya. Optimist.
 • Solomon, M. R. (2013). Consumer Behavior: Buying, Having and Being (12th Edition), Prentice Hall, Inc.,.
 • Tiryakioglu, F., & Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an education tool. Contemporary Educational Technology, 2(2).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (24), 543-559.
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma. Journal of Yasar University, 5(20).
 • Wally, E. ve Koshy, S. (2014). The Use Of Instagram As A Marketing Tool By Emirati Female Entrepreneurs: An Exploratory Study, 29th International Business Research Conference, World Business Institute Australia, Australia, 1-19.
 • Weber, L. (2007). Marketing to the social web: How digital customer communities build your business. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Weber, L. (2009). “Twitter Marketing: Promote Yourself and Your Business on Earth’s Hottest, USA: Weber Books.
 • Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31(2), 179-188.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş 5.Baskı Haziran, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Facebook Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol, 6(1), 9-20.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Şubat 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5462-4247
Author: Burak Yılmazsoy (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 3, 2019

Bibtex @research article { anemon422055, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {Mus Alparslan University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {49 - 58}, doi = {10.18506/anemon.422055}, title = {Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği}, key = {cite}, author = {Yılmazsoy, Burak} }
APA Yılmazsoy, B . (2019). Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 49-58. DOI: 10.18506/anemon.422055
MLA Yılmazsoy, B . "Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 49-58 <http://dergipark.org.tr/anemon/issue/39102/422055>
Chicago Yılmazsoy, B . "Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019): 49-58
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği AU - Burak Yılmazsoy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.422055 DO - 10.18506/anemon.422055 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 58 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.422055 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.422055 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği %A Burak Yılmazsoy %T Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.422055 %U 10.18506/anemon.422055
ISNAD Yılmazsoy, Burak . "Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (February 2019): 49-58. https://doi.org/10.18506/anemon.422055
AMA Yılmazsoy B . Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 49-58.
Vancouver Yılmazsoy B . Sosyal Ağların Pazarlama Üzerindeki Etkileri: Instagram Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 58-49.