Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 65 - 78 2019-01-30

FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR

Yüksel AYDIN [1]

43 108

Bu çalışmanın amacı 2010-2017 döneminde BIST 100 Endeksi'nde yer alan 61 firmanın finansal performansını belirleyen faktörleri ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada iki alternatif finansal performans göstergesi (aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı) kullanılmıştır. Panel sabit etkiler regresyon analizinden elde edilen sonuçlar firma büyüklüğü ve satışlar açısından büyümenin firmaların her iki finansal performans göstergesi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, tahmin sonuçları pay senedi getiri volatilitesi, borç oranı, maddi duran varlık oranı ve likidite oranı gibi diğer değişkenlerin her iki finansal performans göstergesi üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğunu göstermektedir.

Finansal Performans, Karlılık, Panel Veri Analizi, BIST 100 Endeks
 • Abbas, A., Bashir, Z., Manzoor, S., &Akram, M. N. (2013). Determinants of Firm’s Financial Performance: An Empirical Study on Textile Sector of Pakistan. Business and Economic Research, 3(2), 76-86.
 • Akben-Selcuk, E. (2016). Factors affecting firm competitiveness: evidence from an emerging market. International Journal of Financial Studies, 4(9), 1-10.
 • Akel, V., &İltaş, Y. (2018). Firma PerformansınınBelirleyicileri: Türkiye Örneği (1990-2016),Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 642, 93-116.
 • Alarussi, A. S., & Alhaderi, S. M. (2018).Factors affecting profitability in Malaysia. Journal of Economic Studies, 45(3), 442-458.Aygün, M., Önal, M., Kiliçli, Y., &Kipçak, E. (2018).Stok Yönetiminin Firma Performansi Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme, Van YYÜ İİBF Dergisi, 3(6), 167-183.
 • Burja, C. (2011). Factors Influencing the Companies’ Profitability, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 13(2), 215-224.
 • Caba, Nihan (2017). Finansal Kaldıraç ve Firma Büyüklüğünün Finansal Performans Üzerine Etkisi: BIST Sınai Endeksinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel Sayısı, 796-811.
 • Coşkun, E., & Kök, D. (2011).Çalışma Sermayesi Politikalarının Kârlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, EgeAkademikBakışDergisi, 11, 75-85.
 • Çakır, H. M.,& Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000–2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53, 69-86.
 • Demsetz, H., &Villalonga, B. (2001).Ownership Structure and Corporate Performance, Journal of Corporate Finance, 7(3), 209-233.
 • Doğan, M. &Topal, Y.(2016). Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: BIST’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 53-64.
 • Driscoll, J. C. veKraay, A.C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data, Review of Economics and Statistics, 80, 549-560.
 • Evgeny, I. (2015). The Impact of Financial Leverage on Firm Performance: Evidence from Russia. Journal of Corporate Finance Research, 2(34), 24-36.
 • Ghaia, D.E., & Al-Ammar, R. (2018). Determinants of Financial Performance of Non-Financial Sector: Evidence From Public Textile Sector of Syria, International Journal of Advanced Research, 6(7), 167-178.
 • Goddard, J., Tavakoli, M., & Wilson, J. O. S. (2005). Determinants of Profitability in European Manufacturing and Services: Evidence from Dynamic Panel Model. Applied Financial Economics, 15(18), 1269-1282.
 • Isik, O., & Tasgin, U. F. (2017). Profitability and Its Determinants in Turkish Manufacturing Industry: Evidence from a Dynamic Panel Model. International Journal of Economics and Finance, 9(8), 66-75.
 • Islamoglu, M., & Celik, N. (2015). Financial Performance Determinants of Paper and Paper Products Firms Listed in Borsa Istanbul. International Journal of Economics and Finance, 7(4), 233-243.
 • Işık, Ö. (2017). Determinants of Profitability: Evidence from Real Sector Firms Listed in Borsa Istanbul. Business and Economics Research Journal, 8(4), 689-698.
 • Kısakürek, M., & Aydın, Y. (2013). İşletmelerde Sermaye Yapısı ile Kârlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: 1992-2011 Yılları Arası Finansal Krizler Odaklı BİST’te Bir Uygulama. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 97-121.
 • Kocaman, M., Altemur, N., Aldemir, S., & Karaca, S.S. (2016).Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 320-332.
 • Korkmaz, Ö.,& Karaca, S.S. (2014). Üretim İsletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BIST İmalat Sanayi Uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(1), 21-29.
 • Lee, J. (2009). Does size matter in firm performance? Evidence from US public firms,InternationalJournal of the economics of Business, 16(2), 189-203.
 • Mirza, S.A., & Javed, A. (2013). Determinants of Financial Performance of a Firm: Case of Pakistani Stock Market, Journal of Economics and International Finance, 5(2), 43-52.
 • Nunes, P. M., & Serrasqueiro, Z. (2015). Profitability Determinants of Portuguese Knowledge-Intensive Business Services: Empirical Evidence Using Panel Data Models. Applied Economics Letters, 22(1), 51-56.
 • Odusanya, I.A., Yinusa, O.G., & Bamidele, M.I. (2018). Determinants of Firm Profitability in Nigeria: Evidence from Dynamic Panel Models, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 68(1), 43-58.
 • Poutziouris, P., Savva, C. S., &Hadjielias, E. (2015). Family Involvement and Firm Performance: Evidence from UK Listed Firms. Journal of Family Business Strategy, 6(1), 14-32.
 • Stierwald, A. (2009). Determinants of Firm Profitability-The Effect of Productivity and Its Persistence. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.
 • Şamiloğlu, F., Öztop, A.O., & Kahraman, Y.E. (2017). The Determinants of Firm Financial Performance: Evidence From Istanbul Stock Exchange (BIST), IOSR Journal of Economics and Finance, 8(6), 62-67.
 • Tatoğlu, F. Y. (2016). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı (3.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Vithessonthi, C., & Tongurai, J. (2015). The Effect of Leverage on Performance: Domestically-Oriented Versus Internationally-Oriented Firms. Research in International Business and Finance, 34, 265-280.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8966-7781
Author: Yüksel AYDIN (Primary Author)
Institution: İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { asead509781, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {65 - 78}, doi = {}, title = {FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR}, key = {cite}, author = {AYDIN, Yüksel} }
APA AYDIN, Y . (2019). FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 65-78. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/509781
MLA AYDIN, Y . "FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 65-78 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/42912/509781>
Chicago AYDIN, Y . "FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR AU - Yüksel AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR %A Yüksel AYDIN %T FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD AYDIN, Yüksel . "FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (January 2019): 65-78.
AMA AYDIN Y . FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 65-78.
Vancouver AYDIN Y . FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(1): 78-65.