Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 461 - 475 2019-04-30

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK

İsmail BAKAN [1] , Y. Sonay YILMAZ [2]

7 24

Bir işletmenin üyeleri tarafından kabul edilen, onların davranışlarını şekillendiren, geleneksel hale gelmiş, düşünme, hissetme ve belirli tepkiler sonucu oluşan, değerler, davranışlar ve alışkanlıklardan oluşan örgüt kültürü bir sembol ve uygulamalar bütünüdür. İç girişimcilik ise yeni bir girişimi geliştirme ve ekonomik değer yaratmak için kişinin bir fırsattan yararlanarak, düşüncesini örgüt içerisinde gerçekleştirebilme yeteneğidir. İç girişimciler; yeni buluş, yatırım, fikir ve davranışlar geliştirerek bunları organizasyonların hizmet, ürün, program ve yönetimlerine uygulayan kişilerdir. Bir örgütün sahip olduğu kültürün, örgüt içerisindeki bireylerin iç girişimcilik faaliyetlerini etkileyebileceği düşüncesinden hareketle bu çalışmada örgüt kültürü ve iç girişimcilik arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Bu kapsamda İstanbul ilinde faaliyet gösteren kuyumculuk sektöründe çalışan 152 katılımcı ile bir anket çalışması yapılmış, örgüt kültürünün alt boyutları olan yönlendirme yapma, kolektif hareket ve güç mesafesinin iç girişimciliğin alt boyutları olan yenilikçilik, risk alma, proaktiflik ve özerklik davranışları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin SPSS programı ile frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda yönlendirme yapmanın yenilik ve proaktifliği; kolektif hareketin yenilik, proaktiflik ve risk almayı; güç mesafesinin ise yenilik, proaktiflik ve risk almayı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği gözlemlenirken, örgüt kültürünün hiçbir alt boyutu ile iç girişimciliğin alt boyutu olan özerklik arasında önemli bir ilişki tespit edilememiştir. 

Örgüt Kültürü, İç Girişimcilik, Kuyumculuk
  • KAYNAKÇA Ağca, V. ve Yörük, D. (2016). Bağımsız girişimcilik ve iç girişimcilik arasındaki farklar: Kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 8(2), 155-173. Akdoğan, A. ve Cingöz, A. (2006). İç Girişimciliğe verilen önem düzeyi ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörlerin belirlenmesine yönelik kayseri ilinde bir araştırma. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, 49-64. Antoncic, B. (2007). Intrapreneurship: A comparative structural equation modelling study. Industrial Management & Data Systems, 107(3), 309-325. Antoncic, B. ve Hisrich, R.D. (2001). Intrapreneurship: Construct refinement and cross-cultural validation. Journal of Business Venturing, 16, 495-527. Bakan, İ. (2015). Girişimcilik ve girişimcilikte seçme konular. Gazi Kitapevi Yayınları, 526s. Bakan, İ. (2008). Örgüt kültürü ve liderlik türlerine ilişkin algılamalar ile yöneticilerin demografik özellikleri arasındaki ilişki: Bir alan araştırması. KMU İİBF Dergisi, 10(14), 13-40. Bakan, İ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, H.Ç. (2004). Örgüt kültürü. Aktüel Yayınları Alfa Akademi, 249s. Barney, J.B. (1986). Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage?. The Academy of Management Review, 11(3), 656-665. Başar, M. ve Tosunoğlu, B.T. (2006). Değer yaratımında iç girişimciliğin değişen boyutu: bilgi girişimcilerin rolü. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 123-134. Büyükyılmaz, O. ve Kayış, M. (2018). Dönüştürücü liderliğin iç girişimcilik davranışına etkisi: bolu ilinde bir araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 147-167. Çakar, N.D. ve Ertürk, A. (2010). Comparing innovation capability of small and medium-sized enterprises: Examining the effects of organizational culture and empowerment, Journal of Small Business Management, 48(3), 325-359. Danışman, A. ve Özgen, H. (2003). Örgüt kültürü çalışmalarında yöntem tartışması: Niteliksel-niceliksel yöntem ikileminde niceliksel ölçümler ve bir ölçek önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 91-124. Durgun, S. (2006). Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 112-132. Durmaz, I. (2011). Psikolojik güçlendirme algısının iç girişimcilik üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 207s. Ercan, S. ve Gökdeniz, İ. (2009). Girişimciliğin gelişim süreci ve girişimcilik açısından Kazakistan. Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 59-82. Erdem, R. (2007). Örgüt kültürü tipleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Elazığ il merkezindeki hastaneler üzerinde bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 63-79. Eze, B.U., Abdul, A., Nwaba, E.K. ve Adebayo, A. (2018). Organizational culture and intrapreneurship growth in Nigeria: Evidence from selected manufacturing firms. Emerging Markets Journal, 8(1), 38-44. Frank, K.A. ve Fahrbach, K. (1999). Organization culture as a complex system: Balance and information in models of influence and selection. Organization Science, 10(3), 253-277. Gupta, A. ve Srivastava, N. (2013). An exploratory study of factors affecting intrapreneurship. International Journal of Innovative Research & Development, 2(8), 1-8. İbrahimoglu, N. ve Yaşar Uğurlu, Ö. (2013). KOBİ’ lerde iç girişimcilik ve örgüt kültürü ilişkisi: Sektörel bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 103-126. Harzing, A.W.K. ve Maznevski, M. (2002). The interaction between language and culture: A test of the cultural accommodation hypothesis in seven countries. Language and Intercultural Communication, 2, 1-24. Kanbur, E. (2015). Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, 213s. Kanbur, E. (2016). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 443-460. Kaplan, M. ve Göker, H. (2017). Duygusal zekânın iç girişimcilik performansı üzerindeki etkisi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52, Özel Sayı, 555-571. Kirkman, B.L. ve Shapiro, D.L. (2001). The impact of cultural values on job satisfaction and organizational commitment in self-managing work teams: The mediating role of employee resistance. Academy of Management Journal, 44(3), 557-569. Kızıloğlu, M. ve İbrahimoğlu, N. (2013). İç girişimcilik olgusunun yenilik yapabilme becerisine etkisi: Gaziantep’te faaliyet gösteren yenilikçi örgütlerde bir uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 105-117. Lumpkin, G.T. ve Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135-172. Madu, B.C. (2012). Organization culture as driver of competitive advantage. Journal of Academic and Business Ethics, 1-9. Maier, V. ve Zenovia, C.P. (2011). Entrepreneurship versus intrapreneurship. Review of International Comparative Management, 12(5), 971-976. Maznevski, M.L. ve Distefano, J.J. (1995). Measuring culture in international management: the cultural perspectives questionnaire, work in progress paper presented at the academy of international business annual meeting. University of Western Ontario, Canada Menzel, H.C., Aaltio, I. ve Ulijn, J.M. (2007). On the way to creativity: Engineers as intrapreneurs in organizations. Technovation, 27, 732-743. Moriano, J.A., Molero, F., Topa, G. ve Mangin, J.P.L. (2014). The influence of transformational leadership and organizational identification on intrapreneurship. Int. Entrep. Manag. J., 10, 103-119. Naktiyok, A. ve Bayrak Kök, S. (2006). Çevresel faktörlerin iç girişimcilik üzerine etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. Dergisi, 8(2), 77-96. Onay, M. (2010). İsletmelerde girişimcilik özelliğini etkileyen faktörler: İç girişimcilik. Yönetim ve Ekonomi, 17(1), 47-67. Öktem, M.K., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M. ve Aydın. M.D. (2003). Girişimci örgütsel kültür ve çalışanların iç girişimcilik düzeyi: Uygulamalı bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 169-188. Parker, S.C. (2011). Intrapreneurshipor entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, 26, 19-34. Rule, E.G. ve Irwin, D.W. (1988). Fostering intrapreneurship: The new competitive edge. Journal of Business Strategy, 9(3), 44-47. Sigler, T.H. ve Pearson, C.M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of Quality Management. 5, 27-52. Slater, S.F., Olson, E.M. ve Finnegan, C. (2011). Business strategy, marketing organization culture, and performance. Mark Lett., 22, 227-242. Song, H.H., Kim, H.M. ve Kolb, J.A. (2009). The effect of learning organization culture on the relationship between interpersonal trust and organizational commitment. Human Resource Development Quarterly, 20(2), 147-167. Şahin, A. (2010). Örgüt kültürü-yönetim ilişkisi ve yönetsel etkinlik. Maliye Dergisi, 159, 21-35. Tesiuk, P.E., Farr, J.L. ve Klein, S. (1997). Influences of organizational culture and climate on individual creativity. Journal of Creative Behavior, 31(1), 27-41. Yeşil, S., Doğan, İ.F. ve Doğan, Ö. (2016). Örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans üzerindeki etkisi: Kahramanmaraş ili tekstil sektörü örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 50-172.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8644-8778
Author: İsmail BAKAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1659-7799
Author: Y. Sonay YILMAZ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead553048, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {461 - 475}, doi = {}, title = {ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK}, key = {cite}, author = {BAKAN, İsmail and YILMAZ, Y. Sonay} }
APA BAKAN, İ , YILMAZ, Y . (2019). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 461-475. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553048
MLA BAKAN, İ , YILMAZ, Y . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 461-475 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553048>
Chicago BAKAN, İ , YILMAZ, Y . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 461-475
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK AU - İsmail BAKAN , Y. Sonay YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 475 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK %A İsmail BAKAN , Y. Sonay YILMAZ %T ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD BAKAN, İsmail , YILMAZ, Y. Sonay . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İÇ GİRİŞİMCİLİK". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 461-475.