Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 451 - 460 2019-04-30

INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES
HASTANE ÇALIŞANLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DURUMLARI VE İŞ YERİNDEKİ PERFORMANSLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARINA ETKİSİ

İlter ERÇİK [1] , Ali BAYRAM [2]

16 36

Employees are anticipated to be successful in the workplace and sector they are in, or at least provide the minimum performance and efficiency required by the job. In accordance with this purpose, the factors that will affect the efficiency or performance of the employees at the workplace primarily attract the attention of the researchers. Yet, these efficiency and performance-oriented approaches tend to pose a secondary examination of issues related to family and social lives of work-place workers, as they predict a centralized model of "workplace". In our research, the examination subject was; work has workplace performance relationship and out of work life has internet addiction relationship. The effects of these two variances on the parenting attitudes towards children in the home were evaluated and the subject was tried to be examined in different ways. In the literature researches conducted in the scope of the study, no previous study on the subject of the article has been encountered. In the study, it was determined that parents who had social isolation because of internet addiction experienced functional deterioration in using internet, and those experiencing control difficulty had more authoritarian parenthood, impaired functionality in internet usage adversely affect parenting attitude and work place performance positively affected parenting attitude. 

Çalışanların bulunduğu iş yeri ve sektörde başarılı olmaları veya en azından işin gerektirdiği asgari seviyedeki performans ve verimi sağlamaları beklenmektedir. Bu amaca yönelik olarak çalışanların iş yerindeki verimini veya performansını etkileyecek unsurlar, öncelikli olarak araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Ancak genellikle, bu verim ve performans odaklı yaklaşımlar, “işyeri” merkezi bir modeli öngördüklerinden dolayı, iş yeri kaynaklı çalışanların aile ve sosyal yaşamlarına ilişkin konuları ikincil düzeyde incelenmesi eğilimini doğurmaktadır. Araştırmamızda işle ilgili olarak iş yeri performansı, iş dışı yaşamla ilgili olarak da internet bağımlılığı inceleme konusu yapılmıştır. Bu iki değişkenin evde çocuklara karşı gösterilen ebeveynlik tutumlarına etkisi değerlendirilerek konu farklı yönlerden incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan literatür araştırmalarında, makale konusuna ilişkin daha önceden yapılmış bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırmada internet bağımlılığı dolayısıyla sosyal izolasyon yaşayan ebeveynlerin interneti kullanmada işlevsel bozulma yaşadıkları, interneti kullanmada amaç ve süre gibi konularda kontrol güçlü yaşayanların daha çok otoriter bir ebeveynlik sergiledikleri, internet kullanımındaki işlevselliğin bozulması ebeveynlik tutumunu olumsuz etkilediği ve iş yeri performansının ebeveynlik tutumunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

  • Ayten, MA. (2016). Yükseköğretim kurumlarında stratejik sürdürülebilir alan yönetimi. Yükseköğretim Dergisi, 6(3), 142-154.Azzolini, E., Ricciardi, W., Gray, M. (2018). Healthcare organizational performance: why changing the culture really matters. Ann Ist Super Sanità, 54(1,) 6-8.Başal, HA., Bağçeli Kahraman, P., Derman, MT., Kahraman, Ö., Sümer, H. (2014). Otoriter ve Demokratik Tutuma Sahip Ebeveynleri olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik OyunlarındaÜstlendikleri Roller. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(2), 384-409.Begde, Z., Öyürek, A. (2016).Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının OkulÖncesi Dönem Çocuklarının Problem ÇözmeBecerilerine Etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5(1), 204-232.Çağdaş, A. and Seçer, Z. (2004). Anne baba eğitimi. Konya: Eğitim Kitabevi.Erdinç, S. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.Griffiths MD. (2000). Internet addiction: Time to be taken seriously? Addiction Research, 8, 413-418.Günüç, S., Kayri, M. (2010). The profıle of internet dependency in Turkey and developmentof internet addiction scale: study of validity & reliability. Hacettepe University Journal of Education, 39, 220-232.Gürbüz, S. and Ayhan, Ö. (2017). Lidere Yakın Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Lider-Üye Etkileşimi, Görev Performansı, Tecrübe ve Terfi Edebilirlik Arasındaki İlişkilerin Testi, Türk Psikoloji Dergisi, 32(80), 1-15.Ho RC, Zhang MW, Tsang TY, Toh AH, Pan F, Lu Y, et al. (2014). The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: a meta-analysis. BMC Psychiatry, 14(1), 1.İkiz, S., Öztür Samur, A. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın ebeveyn tutumları açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 159-175.Kabaklı Çimen, L. (2018). Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ileSanal ortam yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkininİncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,7(68), 1431-52.Kaplan, Y., Ak. T. (2018). Ergenlerde Psikolojik Belirtiler ve Problem Davranışlarda Anne-Baba Tutumlarının Rolü, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), 154-171.Karabulut Demir, E. and Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği(ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11 (21), 15-25.Ko CH., Yen JY., Yen CF., Chen CS. & Chen CC. (2012). The association between internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. Eur Psychiat, 27(1), 1-8.McGillicuddy, NB., Rychtarik, RG., Morsheimer, ET., & Burke, MR. (2007). Agreement between parent and adolescent reports of adolescent substance use. Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, 16, 59-78.Özözen Danacı, M., Kavaklı, N. & Tıkız, G. (2018). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Narsisizm Düzeylerinin Siber Zorbalığa Duyarlık ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerine Etkisi, Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 2(2), 86-98.Park, SK., Kim, JY. & Cho, CB. (2008). Prevalence of internet addiction and correlations with family factors among South Korean adolescents. Adolescence, 43(172), 895-909.Seifert, C. F., Yukl, G. ve McDonald, R. A. (2003). Effects of multi-source feedback and a feedback facilitator on the infl uence behavior of managers toward subordinates. Journal of Applied Psychology, 88 (3), 561-569.Shapira, NA., Lessig, MC., Goldsmith, TD., Szabo, ST., Lazoritz, M., Gold, MS. (2003). Problematic Internet Use: Proposed Classification and Diagnostic Criteria. Depress Anxiety, 17, 207-216.Shuma, CS., Kielmann, K. and Witter, S. (2017). Health workers’ perceptions of private-notfor-profit health facilities’ organizational culture and its influence on retention in Uganda. BMC Health Services Research, 17:809, 1-11.Sykes, A. T. and Venkatesh, V. (2017). Explaining Post-Implementation Employee System Use and Job Performance: Impacts of the Content and Source of Social Network Ties. Mis Quarterly, 41(3), 917-936.Şalcı, O., Sağlam, C., Derici, S.(2018).Türkiye’de Yapılan Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Tutumlarına YönelikLisansüstü Çalışmaların İncelenmesi. Karabük Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 78-87.Topal, B., Şahin, H., Topal, B. (2018).İnternet bağımlılığı üzerine Sakarya ilinde bir araştırma.Sosyal Bilimler Metinleri, 02, 118-136.TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2018, https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018 Erişim Tarihi: 21.03.2019.Yaman, E., Eroğlu, Y. & Peker, A. (2011). Başa çıkma stratejileriyle okul zorbalığı ve siber zorbalık. İstanbul: Kaknüs.Yavuz, O. (2018).Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığının OkulBaşarısı Üzerinde Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum araştırmaları Dergisi, 8(15),1056-1080.Yılmaz, A. (1999). Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kuramsal Yaklaşımlar ve Görgül Çalışmalar, Türk Psikoloji Dergisi, 3/1, 99-118.Young KS. (2007). Cognitive behaviour therapy with internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyberpsychol Behav, 10, 671-679.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İlter ERÇİK (Primary Author)
Institution: Southern University (IMBL)
Country: Russian Federation


Author: Ali BAYRAM
Institution: HITIT UNIVERSITY
Country: Turks and Caicos Islands


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead553541, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {451 - 460}, doi = {}, title = {INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES}, key = {cite}, author = {ERÇİK, İlter and BAYRAM, Ali} }
APA ERÇİK, İ , BAYRAM, A . (2019). INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 451-460. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553541
MLA ERÇİK, İ , BAYRAM, A . "INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 451-460 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/553541>
Chicago ERÇİK, İ , BAYRAM, A . "INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 451-460
RIS TY - JOUR T1 - INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES AU - İlter ERÇİK , Ali BAYRAM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 460 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES %A İlter ERÇİK , Ali BAYRAM %T INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ERÇİK, İlter , BAYRAM, Ali . "INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 451-460.
AMA ERÇİK İ , BAYRAM A . INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 451-460.
Vancouver ERÇİK İ , BAYRAM A . INTERNET ADDICTION STATUS OF HEALTH WORKERS AND EFFECT OF WORK PERFORMANCES ON THEIR PARENTAL ATTITUDES. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 460-451.