Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 490 - 504 2019-04-30

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ

Özay Nuri AKSOY [1] , Hayret BAŞARAN [2]

5 11

Okul, öğrenciler için akademik ve sosyal hayatlarının bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda okul, akademik başarının ve okula karşı olumlu tutumun ilk davranışlarının şekillendiği yerdir. Öğrencilerin okula karşı olumlu tutumları, onların okul çağında iyi bir insan, sosyal ve duygusal yönden kuvvetli bireyler olmasına yardımcı olacaktır.

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin, Türkiye’nin gelişmesinde ve ekonomik anlamda kalkınmasında önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. Üstün ve özel yetenekli öğrenciler, ülkemizin bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmelerde önemli roller üstleneceği kişiler olarak düşünülmektedir.

Okula, olumsuz tutum geliştiren öğrenci dönemlerinin erken tespit edilmesi önemlidir. Tutumu araştırmanın en önemli yanı, kişilerin davranışlarını öngörmeyi mümkün kılabilmesidir.

Bu araştırma, devletin özel eğitimle çaba sarf ettiği öğrencilerin, risk durumları hakkında ön bilgi vermesi bakımından önemlidir. Araştırmamızda üstün ve özel yetenekli BİLSEM öğrencilerinin okudukları okulları hakkında, Okula Karşı Tutum Ölçeği Puanlarını cinsiyet, sınıf, okul türü ve anne çalışma durumu değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır.

Okula Karşı Tutum Ölçeği Erktin, Okcabol ve Ural (2010) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, öğrencilerin okula olan bakış açılarını, tutumlarını ve duygularını belirleyebilme amacı taşımaktadır.

Araştırma verilerini, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Balıkesir Karesi ilçesinde ki BİLSEM’de öğrenim gören ortaokul 6,7. ve 8. Sınıftaki 87 öğrenci oluşturmaktadır.

Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS 24 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde Betimsel İstatistik, İlişkisiz Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Mann Wihitney U testi ve Kruskal Walllis testleri kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda, okula karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarının bazılarında; cinsiyet, okul türü, anne çalışma durumu ve sınıflar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar betimlenerek öneriler sunulmuştur.   

Üstün Yetenekli, Özel Yetenekli, Bilsem, Okula Karşı Tutum, Balıkesir
 • Açıkgöz, T. (2017). Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı İle Okula Karşı Tutum (Kartepe İlçesi Örneği) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Adıgüzel, A., & Karadaş, H. (2013). YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), X(1), 49-66.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Çalık, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin İyimserlik Düzeylerinin ve Okula İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Erktin, E., Okcabol, R., & Ural, O. (2010). Examining School Related Factors Leading to Dropout Through Children’s Conceptions and Experiences: Development of a Scale For Attitudes Towards Elementary School . Australian Journal of Guidance & Counselling, 109-118.
 • Gülen, A. H., Aksoy, Ö. N., & Başaran, H. (2018). Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklarda Akran Zorbalığı. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi. 7, s. 29-47. Akademik Yayınevi.
 • Güven ve Uzman. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 527-536.
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Günümüzde insan ve insanlar. Ankara: Evrim Yayınevi.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 127–144.
 • Libbey. (2004). Measuring student relationship to school: Attachment, bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 7, 274-283.
 • MEB, Bilsem Yönergesi. (2016). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html. adresinden alınmıştır
 • Morgan, T. C. (2011). Psikolojiye giriş. Ankara: Eğitim.
 • Renzulli, & Reis. (1985). The schoolwide enrichhment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center,CT: Creative Learning.
 • Şimşek, N. (2010). Kadın Öğretmenlerin Yönetici Olmalarını Engelleyen Önyargı ve Diğer Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi . Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(45), 109-127.
 • Yavuz, B. (2004). The relationship between the attitudes of prospective teachers of English towards being a teacher. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8210-8362
Author: Özay Nuri AKSOY (Primary Author)
Institution: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0855-8650
Author: Hayret BAŞARAN (Primary Author)
Institution: Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Bibtex @research article { asead555780, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {490 - 504}, doi = {}, title = {ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AKSOY, Özay Nuri and BAŞARAN, Hayret} }
APA AKSOY, Ö , BAŞARAN, H . (2019). ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 490-504. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/555780
MLA AKSOY, Ö , BAŞARAN, H . "ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 490-504 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/555780>
Chicago AKSOY, Ö , BAŞARAN, H . "ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 490-504
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ AU - Özay Nuri AKSOY , Hayret BAŞARAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 490 EP - 504 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ %A Özay Nuri AKSOY , Hayret BAŞARAN %T ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD AKSOY, Özay Nuri , BAŞARAN, Hayret . "ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKULA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ BALIKESİR ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 490-504.