Author Guidelines

Yazılar aşağıda belirtilen ASOBİD yazım ve yayım ilkelerine uygun olarak gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Sayfa Düzeni

1.Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu

A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

3 cm

Alt Kenar Boşluk

2.5 cm

Sol Kenar Boşluk

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2.5 cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 3.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

12

Blok Alıntı

10

Dipnot Metin Boyutu

10

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Metin İki Yana Yaslı Olmalı

Tek (1)

 

 

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3.Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

4.İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 

 

ASOBİD TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

 

1. ASOBİD Dergisi’ne gönderilen makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, dergimize gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

 

·         Kitaplardan Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Köksal, 2016: 76)

Kaynakçada :  Köksal, Mehmet Fatih (2016). Yâ Kebîkeç. İstanbul: Kesit Yayınları.

 

Metin içinde  :  (Açık ve Kaçar, 2013: 68)

Kaynakçada : Açık, Turan-Mücahit Kaçar (2013). Nûr-nâme, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

 

·         Makalelerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Polat, 2013: 1059)

Kaynakçada :  Polat, Kemal (2013). Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız. Yeni Türkiye Dergisi, C.9 S.53, s. 1055-1066.

 

Metin içinde  :   (Serbestoğlu ve Açık, 2013: 170)

Kaynakçada :  Serbestoğlu, İbrahim-Turan Açık (2013). Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi. Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, s.167-172.

 

·         Tezlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Murad, 2015: 18)

Kaynakçada :  Murad, Sibel (2015). Tercüme-i Aynü’l-Hayat’ta Şekil ve Zaman Ekleri (Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

·         Editörlü Kitapta Bölümlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Köksal, 2011: 125)

Kaynakçada :  Köksal, Mehmet Fatih (2011). XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir. XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ed. M. A. Yekta Saraç-Muhsin Macit). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. s. 122-144.

 

·         Editörü Belli Olmayan Kitapta Bölümlerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :   (Parlatır, 2001: 435)

Kaynakçada : Parlatır, İsmail (2001). Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Yargı Yayınevi. s. 433-449. 

 

 

·         Yazmalardan Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Hüseyin b. Mansûr Amâsî : 2a)

Kaynakçada :  Hüseyin b. Mansûr Amâsî. Menâkıb-nâme-i Meşâyih-i İzâm ve Tarik-i Erbab. Amasya Yazma Eser Kütüphanesi: 05 BA 1179. s. 2a-34b.

·        


Bildirilerden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  :  (Evsile, 1997: 220)

Kaynakçada : Evsile, Mehmet (1997). Askerî Fabrikalarda Ücret ve Maaşlar (1931-1948). Beşinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri. Ankara. s. 219-225.

 

·         Ansiklopedi Maddesinden Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Köksal, 2005: 262)

Kaynakçada : Köksal, Mehmet Fatih (2005). Mecma’u’n-nezâ’ir. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C.28. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 262-263.

 

 

Web/İnternet sitesi Alıntıları

İnternet kaynaklarında parantez içine varsa yazar adı da belirtilerek web adresinin erişim tarihi yazılmalıdır. Web adresi yazılırken, sitenin genel sayfasının adresi değil, yazıya erişimi sağlanabilecek linkin verilmesine dikkat edilmelidir.

Metin içinde  : (Bekiroğlu : E.T. 11.12.2016)

Kaynakçada : Bekiroğlu, Nazan (Erişim Tarihi: 11.12.2016). “Osmanlı’da Kadın Şairler”,  http://www.milliyet.com.tr/ozel/edebiyat/kadinsair/osmanli.html.

 

 

·         Yazarlı Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Bardakçı : 28.10.2016)

Kaynakçada : Bardakçı, Murat (28.10.2016). Yekta Hoca’nın ‘Osmanlı Müellifleri’. Habertürk: 28 Ekim 2016.

 

·         Yazarsız Gazete Yazısından Yapılan Alıntılarda

 

Metin içinde  : (Milliyet  : 21.09.2012)

Kaynakçada : Milliyet (21.09.2012). Katalonya'yı Bağımsızlık Ateşi Sardı.