Year 2018, Volume 20, Issue 4, Pages 43 - 51 2018-12-31

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ
ACADEMIC FOCUSING LEVELS OF STUDENTS FACULTY OF SPORTS SCİENCES

SEVİNÇ NAMLI [1] , Gönül Tekkurşun Demir [2] , Halil İbrahim Cicioğlu [3]

59 141

Araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin akademik odaklanma düzeylerinin bazı değişkenlere göre tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Gazi Üniversitesi’nin antrenörlük eğitimi (n=128), rekreasyon (n=92), spor yöneticiliği (n=90), beden eğitimi ve  spor öğretmenliği (n=95) bölümünde, derslerine düzenli devam eden 150 kız, 255 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 405 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu” ve Akın, A. (2007) tarafından geliştirilen “Akademik Kontrol Odağı Ölçeği (AKOÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; t-testi, tek yönlü varyans analizi ANOVA, Post-Hoc test istatistikleri (Tukey HSD), Pearson Correlation testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin içsel odaklanma puanlarının, kadın öğrencilere; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin dışsal oldaklanma puanının diğer bölüm öğrencilerine; 1.sınıf öğrencilerin içsel odaklanma puanlarının diğer sınıf kademelerine; 4.sınıf öğrencilerin dışsal odak puanlarının da diğer sınıf kademelerine kıyasla akademik odaklanmalarının daha yüksek olduğu söylenebilir.

Akademik Odaklanma, Kontrol Odağı
 • 1. Akın, Ahmet (2007), “Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 34, 917.
 • 2. Atik, G. (2006). The role of locus of control, self-esteem, parenting style, loneliness, and academic achievement in predicting bullying among middle school students (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • 3. Bahadir, Z., Certel, Z., & Turan, B. (2014). The correlation between critical thinking disposition and internal-external locus of control of candidate students who participated in special talent examination in school of physical education and sports ege university. Science, Movement and Health, 25 (2), 216-221.
 • 4. Başol, G., & Türkoğlu, E. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının düşünme stilleri ile kontrol odağı durumları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 732-757.
 • 5. Büyükgöze, H., & Gelbal, S. (2016). Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumda Proaktif Kişilik Ve Akademik Kontrol Odağının Rolü. Eğitim Yönetimi Araştırmaları. E-kitap, 91-103.
 • 6. Cenkseven, F., & Akbaş, T. (2016). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27).
 • 7. Certel, Z., Kozak, M., & Certel, Z. (2017). The Examination of Relationships between Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, and Locus of Academic Control of Athletes in Different Sports. Sport Journal.
 • 8. Dil, S., & Bulantekin, Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 2(1), 17-24.
 • 9. Dönmez, Ali (1983), “Denetim Odağı (Locus of Control) ve Çevre Büyüklüğü”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 37-47.10. Durna, U., & Şentürk, F. K. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odaklarını Çeşitli Değşikenler Yardımıyla Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma. Zonguldak Karaelmas University Journal of Social Sciences, 7(15).
 • 11. İnan, M., Karagözoğlu, C., Dervent, F., & Arslantaş, B. (2015). Examination of socialization level of university students engaged in sports activities according to their locus of control. Journal of Education and Training Studies, 3(3), 51-60.
 • 12. Kara F., Güzel, A., & Uçan, S., (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kontrol Odağı Algısı ve İişkili Bazı Faktörlerin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 148-159.
 • 13. Karataş, Z., & Uzun, K. (2016). Üniversite öğrencilerinin genel öz-yetkinliğinin yordayıcısı olarak endişenin sonuçları ve kontrol odağı. Pegem Atıf İndeksi, 615-626.
 • 14. Kazak Çetinkalp, Z. (2010). The relationship between academic locus of control and achievement goals among physical education teaching program students. World Applied Sciences Journal, 10(11), 1387-1391.
 • 15. Khan, A. A., Saleem, M., & Shadid, R. (2012). Buffering role of locus of control on stress among the college/university teachers of Bahawalpur. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 6(1), 158-167.
 • 16. Kızanlıklı, M., & Konaklıoğlu, E. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kontrol Odağı Ve Kariyer Tercihlerinin Zaman Yönelimleri Üzerindeki Rolü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 172-191.
 • 17. Küçükkaragöz, Hadiye (1998), “İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir.
 • 18. Öztemel, K. (2014). Kariyer kararsızlığı ile mesleki karar verme öz yetkinlik ve kontrol odağı arasındaki ilişkiler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 459-477.
 • 19. Park, Y. (1998). Locus of control, attributional style, and academic achievement: Comparative analysis of Korean, Korean- Chinese, and Chinese students. Asian Journal of Social Psychology, 1, 191-208.
 • 20. Parlak, A. (2015). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Kontrol Odakları, Öz-Yeterlik ve Başarıları Arasındaki Ilişki.
 • 21. Ponto, M., Ooms, A., & Cowieson, F. (2014). Learning styles and locus of control in undergraduate medical, nursing physiotheraphy students: A comparative study. Progress in Health Sciences, 4(1), 172-178.
 • 22. Rinn, A. N., & Boazman, J. (2014). Locus of control, academic self-concept, and academic dishonesty among high ability college students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 14(4), 88-114. doi: 10.14434/josotl.vl4i4.12770
 • 23. Rotter J. (1954), Social learningand clinical psychology. New York Prentice-Hall.
 • 24. Sanıoglu, A., Altın, A., & Uslu, M., (2013). Comparison of locus of control for students at school of physical education and sports with regard to some variables. Turkish Journal of Sport and Exercise, 15(1), 84-87.
 • 25. Sardoğan, M. E., Kaygusuz, C. ve Karahan, T. F. (2006). Bir insan ilişkileri beceri eğitimi programının üniversite öğrencilerinin denetim odağı düzeylerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 184-194.
 • 26. Sarıçam, H. (2014). Psychometric Properties of the Academic Locus of Control Scale-Adolescent Form. Elementary Education Online, 13(4), 1135-1144.
 • 27. Solmuş, Tarık (2004), “İş Yaşamı, Denetim Odağı ve Beş Faktörlük Kişilik Modeli”, Türk Psikoloji Bülteni, Cilt 10, Sayı 34-35, 196-205.
 • 28. Spence, S. H. (1994). Practitioner review: Cognitive therapy with children and adolescents: From theory to practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 35, 1191-1228.
 • 29. Şahin, E., & Küçüksüleymanoğlu, R. (2015). Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları, biliş ötesi farkındalıkları ve denetim odakları arasındaki ilişkiler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • 30. Şeker, G., & Yavuzer, Y. (2017). Ergenlerde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Akademik Kontrol Odağı. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(3).
 • 31. Tsai, J. J., Wang, C. H., & Lo, H. J. (2014). Locus of control, moral disengagement in sport, and rule transgression of athletes. Social Behavior and Personality: an international journal, 42(1), 59-68.
 • 32. Watson, J. C. (2016). The effect of athletic identity and locus of control on the stress perceptions of community college student-athletes. Community college journal of research and practice, 40(9), 729-738.
 • 33. Yağışan, Nihan ve Ali Murat Sünbül ve Özgül Bike Yücalan (2007), “Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Benlik İmgesi Ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, 595-607.
 • 34. Yalçın, B., Tetik, S. ve Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul öğrencilerinin problem çözme becerisi algıları ile kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2).
 • 35. Yeşilyaprak, B. (2004). Denetim odağı. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Yay. haz.). Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (s. 239-258). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 36. Yeşilyaprak, B.(2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0958-6792
Author: SEVİNÇ NAMLI (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2451-5194
Author: Gönül Tekkurşun Demir
Institution: Gazi üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2451-5295
Author: Halil İbrahim Cicioğlu
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { ataunibesyo468815, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {43 - 51}, doi = {}, title = {SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {NAMLI, SEVİNÇ and Tekkurşun Demir, Gönül and Cicioğlu, Halil İbrahim} }
APA NAMLI, S , Tekkurşun Demir, G , Cicioğlu, H . (2018). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4), 43-51. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/468815
MLA NAMLI, S , Tekkurşun Demir, G , Cicioğlu, H . "SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 43-51 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/468815>
Chicago NAMLI, S , Tekkurşun Demir, G , Cicioğlu, H . "SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 43-51
RIS TY - JOUR T1 - SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ AU - SEVİNÇ NAMLI , Gönül Tekkurşun Demir , Halil İbrahim Cicioğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 51 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ %A SEVİNÇ NAMLI , Gönül Tekkurşun Demir , Halil İbrahim Cicioğlu %T SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ %D 2018 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD NAMLI, SEVİNÇ , Tekkurşun Demir, Gönül , Cicioğlu, Halil İbrahim . "SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 / 4 (December 2019): 43-51.
AMA NAMLI S , Tekkurşun Demir G , Cicioğlu H . SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 43-51.
Vancouver NAMLI S , Tekkurşun Demir G , Cicioğlu H . SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ODAKLANMA DÜZEYLERİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 51-43.