Year 2018, Volume 20, Issue 4, Pages 8 - 22 2018-12-31

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DAVUT ATILGAN [1]

137 280

Bu araştırmada Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörlerin öz-güven düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ilinde görev yapan 160 Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri SPSS for Windows 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve veri analizinde t-Testi,  F testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda: Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Antrenörlerin öz-güven düzeylerinin ve dikkatli karar verme stillerinin yüksek olduğu, kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stillerinin ise düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  Katılımcıların öz-güven ölçeğinin geneli, iç-özgüven ve dış özgüven düzeyleri ile kaçıngan, panik ve erteleyici karar verme stilleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunduğu, dikkatli karar verme stili ile ise anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öz-güvenin, kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme stilleri üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Antrenör, Beden Eğitimi Öğretmeni, Karar Verme, Özgüven
 • Akın, A., (2007). Öz-Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2): 167-176.
 • Aktaş, S., (2014). Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Karar Verme Stillerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Atılgan, D., (2018). .Spor Yönetiminde Görev Alan Yöneticilerde Kriz Yönetimi, Karar Verme ve Özgüven Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya.: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı.
 • Avşaroğlu, S., (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı.
 • Baştuğ, G., Duman, S., Akçakoyun, F. & Karadeniz, F., (2016). Futbol Hakemlerinde; Stres, Özgüven, Karar Verme. Journal of Human Sciences. 13 (3): 5399-5406.
 • Bostancı, T. G., Özen, G., Yıldız, N. O., & Üzüm, H., (2016). Studyıng Self-Confıdence Perceptıon of School Of Educatıon and Sports Students in Terms Of Dıfferent Varıables. The 10th International Conference in Physical Education. Sports and Physical Therapy. November 18-20, Firat University, Elazig, Turkey.
 • Büyüköztürk, Ş., (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi. s. 32, 40.
 • Deniz, M. E., (2004). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı, Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4 (15): 25- 35.
 • Dinçer, N., (2013). Spor Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Doğru, Z., (2017). Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Özgüven ve Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi. 9 (1): 13-23.
 • Eren, E., (2008). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar). 8. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Kahraman Ofset. s, 185.
 • Esentaş, M., Işıkgöz, E. Doğan, P. K. & Şahin, H. M., (2017). Gençlik Kampı Kadın Lider Adaylarının Özgüven Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 25 (1): 315-328.
 • Hanton, S., Mellalieu, S. D. & Hall, R., (2004). Self-Confidence and Anxiety İnterpretation: A Qualitative İnvestigation. Psychology of Sport and Exercise. 5: 477–495.
 • Kasatura, İ., (1998). Kişilik ve Özgüven. İstanbul: Evrim Yayınevi. s. 12.
 • Kural, B., (2013). Dağcıların Stresle Başaçıkma Tutumlarının Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stilleriyle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Spor Yönetim Bilimleri Programı.
 • Kurtuldu, P. S., (2007). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Özgüven Düzeyleri İle Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı.
 • Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Band, M., Leung, K., Nakamura, H., Vaughan, G. & Yang, K. S., (1998). Cross-Cultural Differences in Self-Reported Decision-Making Style and Confidence. International Journal of Psychology. 6: 33, 5.
 • Merey, B., (2010). Yetişkinlerde Özgüven Duygusu İle Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması ve Kültürlerarası Bir Yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji.
 • Öztürk, N., (2017). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Aile İklimi ve Anne-Babaya Bağlanma Biçimleri İle Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences. 3 (1): 9-22.
 • Şahin, Z., (2016). İlkokul Öğrencilerinde Dil ve Konuşma Bozukluğunun Öğrencilerin Özgüvenleri Üzerine Etkisi: 50. Yıl Ortaokulu ve Dilkonmer Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Thomas, O., Lane, A. & Kingston, K., (2011). Defining and Contextualizing Robust Sport Confidence. Journal of Applied Sport Psychology. 23 (82): 189-208.
 • Vealey, R. S., (2009). Sport Psychology. Handbook of Sports Medicine and Science, Confidence in Sport. (Edit: Brewer BW), International Olympic Committee, Department of Kinesiology and Health, Miami University. Oxford. OH, USA, ISBN: 978-1-405-17363-6, p. 43, 44.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8475-4488
Author: DAVUT ATILGAN (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { ataunibesyo489559, journal = {Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1302-2040}, address = {Ataturk University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {8 - 22}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ATILGAN, DAVUT} }
APA ATILGAN, D . (2018). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (4), 8-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/489559
MLA ATILGAN, D . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 8-22 <http://dergipark.org.tr/ataunibesyo/issue/42289/489559>
Chicago ATILGAN, D . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 (2018): 8-22
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - DAVUT ATILGAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 22 VL - 20 IS - 4 SN - 1302-2040- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Physical Education and Sport Sciences BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A DAVUT ATILGAN %T BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1302-2040- %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD ATILGAN, DAVUT . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 20 / 4 (December 2019): 8-22.
AMA ATILGAN D . BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 8-22.
Vancouver ATILGAN D . BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ANTRENÖRLERİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 20(4): 22-8.