Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 41 - 48 2019-04-04

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM

Evrim Eyikara [1] , Gülcan Eyüboğlu [2] , Zehra Göçmen Baykara [3]

33 104

ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşireliğe ilişkin gazetelere yansıyan haberlerin geriye dönük olarak incelenmesidir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Türkiye’de tirajı en yüksek ve aynı zamanda e-arşivi olan iki gazete oluşturmaktadır. Gazetelerin 2000, 2005, 2010 ve 2015 yıllarında yayınlanan haberleri incelenmiştir. Gazetelerin e-arşivlerinden “hemşire”, “hemşirelik” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini hemşirelik ile doğrudan ilgili olan 2320 haber oluşturmuştur. Haberler; “hemşirelerin mesleki rol ve sorumlulukları”, “hemşirelerin özlük haklarının kullanımı”, “hemşirelerin mesleki sorunları”, “toplumda hemşire imajı” ve “kişisel konular” ile ilgili 5 tema altında gruplandırılmıştır. Nicel veriler Excell programında sayısallaştırılmış, frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Her bir haber ilgili tema altında toplanmış ve tematik analiz yapılmıştır.

Bulgular: Gazetelerde hemşire ve hemşirelik haberlerinin son yıllara doğru giderek arttığı görülmektedir. Haberlerin çoğunluğu hemşirelik bakımı, toplumdaki olumlu hemşire imajının gelişmesi ve hemşirelerin sosyokültürel faaliyetlerde daha çok görev alması ile ilgilidir. Bunun yanı sıra hemşireye uygulanan şiddet, hemşire sayısındaki eksiklikler gibi olumsuz haber sayısında da artış görülmektedir.

Sonuçlar: Sonuç olarak hemşireliğe yönelik algıların ve hemşirelik mesleğinin sorunlarının yazılı basına doğrudan veya dolaylı olarak yansıdığı görülmektedir. Bu bağlamda medyanın bu gücünün hemşireliğin topluma daha doğru yansıtılması için kullanılabilecek önemli bir kaynak olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gazete; gazete haberleri; hemşire; hemşirelik

ABSTRACT

                  Reflection of Nursing Vocation in the Newspapers:  Change in the Last Fifteen Years

Aim: This research has been prepared as a retrospective to examine the news in the newspapers regarding of nursing.

Method: The population of this research is comprised of two newspapers with widest circulation and e-archive. The news published at these newspapers in 2000, 2005, 2010 and 2015 were examined. Scans were made at the e-archives with “nurse” and “nursing” keywords. The sample was comprised of 2320 directly related news. The news were grouped under the following five themes: “occupational roles and responsibilities of nurses”, “use of personal rights of nurses”, “occupational problems”, “the image of nurses in the society” and “individual issues”. Quantitative data were digitized in Excel software; their frequency and percentile values were calculated. Each news item was gathered under the related theme and a thematic analysis was conducted.

Results: It is observed that news related to nurses and nursing have increased in the recent years. Most of the news are related to nursing care, improvement of positive nursing image, nurses taking more part in socio-cultural activities. Moreover, the number of negative news items concerning matters such as violence against nurses and deficiencies in the number of nurses have also started to increase recently.

Conclusion: It can be seen that the perceptions on and the problems of the nursing are directly or indirectly being reflected in the printed media. It is considered that this power of media is an essential resource to be utilized to ensure that the nursing can be accurately reflected 

gazete, gazete haberleri, hemşire, hemşirelik
 • Aiken LH, Sloane DM, Cimiotti JP, Clarke SP, Flynn L, Seago JA. Implications of the California Nurse Staffing Mandate for Other States. Health Services Research 2010; 45(4): 904-21.
 • Aygül S, Ulupınar, S. Hemşirenin Hasta Eğitimindeki Rolüne Yönelik Hastaların Görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15(1): 1-9.
 • Bal MD. Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2014; 3(1): 148-54.
 • Baykara ZG. Hemşirelik Bakımı Kavramı. Türkiye Biyoetik Dergisi 2014; 1(2): 92-9.
 • Bengs C, Johansson E, Danielsson U, Lehti A, Hammarström A. Gendered Portraits of Depression in Swedish Newspapers. Qualitative Health Research 2008; 18(7): 962-73.
 • Çakır H, Güllü K, Kaçur M, Tanyeri E. Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları. E-Journal of New World Sciences Academy Humanities 2009; 4(1): 1-24.
 • Dodgson JE, Tarrant AM, Thompson JT, Young B. An Analysis of Infant Feding Content Found Within the Hong Kong Print Media. Journal of Human Lactation 2008; 24(3): 317-25.
 • Ertem G, Dönmez YC, Oksel E. Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(2): 70-5.
 • İnfal S, Bodur S. Hemşirelerin Önem Verdikleri Motivasyon Araçları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011; 19(2): 77-82.
 • International Labour Office, International Council of Nurses, World Health Organization, Public Services International. Framework Guidelines for Addressing Workplace Violence in the Health Sector, Geneva: 2002, p. 1–31.
 • Kelly J, Fealy GM, Watson R. The Image of You: Constructing Nursing Identities in You Tube. Journal of Advanced Nursing 2012; 68(8): 1804–13.
 • Kesgin MT, Kublay G. Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Yaşam Alışkanlıkları ve Çalışma Koşullarından Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2011; 18(1): 41-9.
 • Kocaman G, Yürümezoğlu HA. Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015). Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 2015; 5(3): 255-62.
 • Oosthuizen MJ. The Portrayal of Nursing in South African Newspapers: A Qualitative Content Analysis. Africa Journal of Nursing and Midwifery 2012; 14 (1): 49-62.
 • Özşaker E, Dönmez Y, İlçe A, Dramalı A. Gazetelerde Meme Sağlığı İle İlgili Haberlerin İncelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi 2007; 11(11): 77-82.
 • Pehlivan E, Genç M, Karaoğlu L. Üç Büyük Tirajlı Günlük Gazetelerdeki Sağlıkla İlgili Haberlerin İncelenmesi. Journal of Turgut Özal Medical Center 1994; 1(2): 132-40.
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası. Sağlık Çalışanları Şiddet Araştırması. Sağlık-Sen AR-GE Birimi, Ankara: 2013, p. 1-152.
 • Şahan H, Çınar V. Kitle İletişim Araçlarının Spor Kamuoyu Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2004; 12: 313-5.
 • Şahinoğlu S, Baykara ZG. Bir gazetenin Sağlık Haberlerinin Sağlık/Hastalık Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi. Lokman Hekim Journal 2011; 1(2): 11-5.
 • Şişe Ş. Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti. Kocatepe Tıp Dergisi 2013; 14(2): 69-75.
 • Takase M, Kershaw E, Burt L. Does Public Image of Nurses Matter? Journal of Professional Nursing 2002; 18(4): 196-205.
 • Türkmen E. Hemşire İstihdamının Hasta ve Hemşire Sonuçları İle Organizasyonel Çıktılara Etkisi: Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsan Gücünü Planlama. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015; 2(3): 69-80.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1334-4243
Author: Evrim Eyikara (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5978-3957
Author: Gülcan Eyüboğlu

Orcid: 0000-0002-9076-6653
Author: Zehra Göçmen Baykara

Bibtex @research article { ataunihem412485, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, address = {Ataturk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {41 - 48}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM}, key = {cite}, author = {Eyikara, Evrim and Eyüboğlu, Gülcan and Göçmen Baykara, Zehra} }
APA Eyikara, E , Eyüboğlu, G , Göçmen Baykara, Z . (2019). HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22 (1), 41-48. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/412485
MLA Eyikara, E , Eyüboğlu, G , Göçmen Baykara, Z . "HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 41-48 <http://dergipark.org.tr/ataunihem/issue/44383/412485>
Chicago Eyikara, E , Eyüboğlu, G , Göçmen Baykara, Z . "HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM AU - Evrim Eyikara , Gülcan Eyüboğlu , Zehra Göçmen Baykara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 22 IS - 1 SN - 1309-5471- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM %A Evrim Eyikara , Gülcan Eyüboğlu , Zehra Göçmen Baykara %T HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471- %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Eyikara, Evrim , Eyüboğlu, Gülcan , Göçmen Baykara, Zehra . "HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN GAZETELERE YANSIMASI: ON BEŞ YILLIK DEĞİŞİM". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 1 (April 2019): 41-48.