Year 2006, Volume 20, Issue 2, Pages 87 - 105 2010-11-27

NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI

Nedim Dikmen [1]

305 495

Bu araştırmada, nominal GSUH da, (GNP) meydana gelen değişmeler üzerinde parasalcı politikalar mı, yoksa Keynesçi politikalar mı daha etkili olmuştur? Sorusunun cevabı, St. Louis model uygulaması yapılarak verilmeye çalışılmıştır. Model için 1987–2003 dönemine ilişkin yıllık veriler kullanılmıştır. OLS yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucu elde edilen parametreler istatistiksel olarak test edilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Para arzı (M1 ve M2) ve kamu harcamalarında meydana gelen değişmelerin nominal GSUH büyüme hızı üzerindeki birikimli etkileri sırasıyla ∑=3i 0 β i = 0.582 ile ∑=3i 0λi = -0.127 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler para arzı ve kamu harcamaları değişkenleri için toplam ya da gecikmesi dağıtılmış çarpanlardır. Bunlardan ilki istatistik bakımından anlamlıyken ikincisi değildir. Elde edilen bulgular, Türkiye’de belirleyici politikanın parasalcı (Monetarist görüş) olduğu yönündedir. Modelin Türkiye için geçerli ve uygulanabilir olduğu görülmüştür.
Gayri Safi Ulusal Hasıla (GSUH), Para Arzı, Kamu Harcamaları, Para Politikası, St.Louis modeli, En küçük kareler, sıradan, (SEK)
 • Aktan, Coşkun Can. (1990), “Çağdaş İktisadi düşünceler”, DEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı 1-2, s.211. İzmir.
 • Alt, F.F., (1942), “Distributed Lags”, Econometrica, c.10, pp.113-129.
 • Anderson, L.C., ve J.L. Jordan. (1968), "Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 50(11), pp, 11-24.
 • Anderson, L.C. Carlson, K. L. (1970), “ A.Monetarist Model For Economic Stabilization”, Review, Federal Reserve Bank, of St. Louis, April, pp.7-25.
 • Ando, A., ve F. Modigliani. (1965), "Velocity and the Investment Multiplier”, American Economic Review, 55(4), pp, 693-728.
 • Batten, D. S., ve R. W. Hafer. (1983), "The Relative Impact of Monetary and Fiscal Actions on Economic Activity: A Cross-Country Comparison", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 65(1), pp, 5-12.
 • Day, Robert. A. (1998), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, Tübitak Matbaası, Ankara.
 • Dinler, Zeynel. (1995), İktisada Giriş, Ekin Kitabevi yayınları, Bursa.
 • Friedman, M., ve D. Meiselman. (1965), "Reply to Ando and Modigliani and to DePrano and Mayer", American Economic Review, 55(4), pp, 753-85.
 • Friedman, Milton. (1965), “The Quantitty Theory of Money, A Restatement”, M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: Univeristy of Chicago Pres.
 • Genceli, Mehmet. (1989), Ekonometride İstatistik İlkeler, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Gujarati, Damodar N., (1999), Temel Ekonometri, Literatür yayıncılık, İstanbul.
 • Güriş, Selahattin ve Çağlayan, Ebru. (2000), Ekonometri Temel Kavramlar, Der Yayınları, İstanbul.
 • Greenhut, M.L ve Charles T. Stewart (1983), From Basic Economics to Supply-Side Economics, Newyork: University of Pres of America
 • Hiç, M. (1994), Para Teorisi ve Para Politikası, İstanbul.
 • Kantor, Brian (1979), “Rational Expectations and Economics Thought”, Journal of Economics Literature, Vol 17, 1979, pp, 1422-1441
 • Karakayalı, Hüseyin. (2002), Makro Ekonomi, Emek Matbaası, Manisa.
 • Kazgan, Gülten. (2000), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi kitabevi, 9.Baskı, İstanbul.
 • Keyder, Nur. (2005), Para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım, 10. Baskı, Ankara
 • Keynes, J.M. (1966), The General Theory of Employment, Interest and Money, Brace and Harcourt, Londra, 1936.
 • Kılıçbay, Ahmet. (1983), Uygulamalı Ekonometri, Filiz kitapevi, İstanbul.
 • Levine, R., ve Renelt D. (1992), "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regression", American Economic Review, 82(4), pp, 942-63
 • Lucas, Robert E. ve Leonard A. Rapping (1969), “Price Expectations and the Philips Curve” American Economic Review, Vol 59, No 3, June-1969.
 • M.Carlson, Keith. (1978), “Does the St.Louis Equation Now Believe in Fiscal Policy?”, Review, Federal Reserve Bank of St.Louis, c.60, sayı 2, şubat. ABD. pp.17-18
 • McConnell, Camppbell R. ve Brue Stanley L., (1996), Macroeconomics, Principles, Problems, and Policies, McGraw-Hill, Inc, United States of America.
 • Miller, S. M., ve F. S. Russek. (2003), “The Relatıonshıp Between Large Fıscal Adjustments And Short-Term Output Growth Under Alternatıve Fıscal Polıcy Regımes”, Contemporary Economic Policy,(ISSN 1074-3529) Vol. 21, No. 1, January 2003, pp, 41-58
 • Miller, S. M., ve F. S. Russek. (1997), “Fiscal Structures and Economic Growth: International Evidence”, Economic Inquiry, 35(3), pp, 603-13.
 • Muth, Jhon F (1961), “Rational Expectations and the Theory of Price Movements” Econometrica, July 1961, Vol 29, No 3, pp, 315-335.
 • Öcal, T. (1989), Modern İktisat Kuramı, Para ve Banka, Para ve Banka, A.Ö.F.No.21, Eskişehir.
 • Özdamar, Kazım. (2002), Paket Programlar ile İstatistik veri Analizi 1-2, 4.baskı, Kaan Kitapevi. Eskişehir.
 • Özgüven, Ali. (1988), İktisadi Büyüme, İktisadi Kalkınma, Sosyal Kalkınma, Planlama ve Japon Kalkınması, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • Özgüven, Ali. (1997), İktisat Bilimine Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Parasız, M. İlker, (1996), Makro Ekonomi Teori ve Politika, Ezgi kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Sargent, Thomas (1976), “Rational expectations and the theory of Economic Policy”, Journal of Monetary Economics, April-1976. Vol 2, No 2, pp, 169-183.
 • Savaş, F.V. (1982), İktisat Politikasına Giriş, İstanbul.
 • Sevüktekin, M. Nargeleçekenler M. (2005), Zaman Serileri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım LTD. ŞTİ. Mart-2005, Yenişehir-Ankara.
 • Stanley, L.Brue. ve Campell, R. McConnel. (1996), Macroeconomics, Principles, Problems, and Policies. Thirteenth Edition, McGraw-Hıll, Inc. The United States of America.
 • T.C. Maliye Bakanlığı, (1996), 1996 Yıllık Ekonomik Rapor,Ankara
 • T.C. Maliye Bakanlığı, (2002), 2002 Yıllık Ekonomik Rapor,Ankara
 • Ünsal, Erdal M. (2005), Makro İktisat, İmaj Kitabevi yayınları, Ankara.
 • Vane, Howard ve Jhon Thompson. (1979), Monetarism-Theory Evidence and Policy, Wiley: 1979
 • Yamak, Rahmi. ve Köseoğlu M. (2001), Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • , DİE, http://www.die.gov.tr/
 • , TCMB, http://www.tcmb.gov.tr/ .
Primary Language tr;en
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nedim Dikmen

Dates

Publication Date: November 27, 2010

Bibtex @ { atauniiibd35372, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {87 - 105}, doi = {}, title = {NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Dikmen, Nedim} }
APA Dikmen, N . (2010). NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 87-105. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35372
MLA Dikmen, N . "NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 87-105 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2690/35372>
Chicago Dikmen, N . "NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010): 87-105
RIS TY - JOUR T1 - NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI AU - Nedim Dikmen Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 105 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI %A Nedim Dikmen %T NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Dikmen, Nedim . "NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (November 2010): 87-105.
AMA Dikmen N . NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 87-105.
Vancouver Dikmen N . NOMİNAL GSUH VE POLİTİKA TERCİHİ: St. LOUIS MODEL UYGULAMASI. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 105-87.