Year 2015, Volume 29, Issue 3, Pages 557 - 578 2015-03-24

HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Süleyman Yükçü [1] , İbrahim Yüksel [2]

598 737

The Theory of Constraints is an administrative mentality which allows to detect the problems occurring during the business process and to solve the detected problems for the businesses to reach their aims. This mentality can be applied to the fields of business such as production, marketing, administration, research and development etc. The Theory of Constraints enables development by focusing on the entire system. By this means, the entire system is strengthened by detecting the weakest link during the business processes. The Theory of Constraints is observed during both production and service businesses. Nowadays, it is an administrative system which can be applied to hospitals with service business, too. Especially, with the changes recently made in the service business field in our country, the quality of medical service has increased. That's why, running the business process without any problems has gained importance in terms of hospital businesses as well. In this study, by focusing on the Theory of Constraints, practicality of this administrative mentality in terms of hospital businesses is explained through a public hospital case
Kısıtlar Teorisi, işletmelerin amaçlarına ulaşabilmek için iş süreçlerinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi ve tespit edilen sorunları çözmeyi sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayış, işletmenin üretim, pazarlama, yönetim, araştırma ve geliştirme vb. gibi alanlarında uygulanabilmektedir. Kısıtlar teorisi sistemin bütününe odaklanarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede, işletmelerin süreçlerinde en zayıf halka tespit edilerek sitemin tamamı güçlendirilmektedir. Kısıtlar Teorisi, hem üretim hem de hizmet işletmelerinde gözlemlenmektedir. Günümüzde, hizmet  işletmesi olan hastaneler üzerinde de başarıyla uygulanabilen bir yönetim felsefesidir. Özellikle, son dönemde ülkemizde sağlık hizmeti alanında yapılan değişimlerle birlikte hastanelerde sağlık hizmetinin kalitesi artmıştır. Bu yüzden, hastane işletmeleri açısından da iş süreçlerinin sorunsuz yürütülmesi önem kazanmıştır. Çalışmada, kısıtlar teorisi kavramı üzerinde durularak, hastane işletmeleri açısından bu yönetim anlayışının uygulanabilirliği bir kamu hastanesi örneği ile açıklanmıştır.
 • Afaloyan, J.A.(2008), Course Title: Hospital Management. National Open University Nursinghttp://www.nou.edu.ng/noun/NOUN_OCL/pdf/pdf2/MPA%2 0773%20Hospital%20Management.pdf (11.11.2014). of
 • Akar, Ç.ve Özalp, H. (2002), Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Songür Yayıncılık, Ankara
 • Arslan, N.(2008), Kısıtlar Teorisi ve Bir Deneme Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Balcı, A.A.(2008), İşletmelerde Maliyet Minimizasyonu Açısından Kısıtlar Teorisi Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Büyükyılmaz, O. ve Gürkan, S.(2009), Süreçlerde En Zayıf Halkanın Bulunması: Kısıtlar Teorisi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), ss.177 195.
 • Dorgan, S., Layton D., Bloom N., Homkes R., Sadun R. , Reenen J.(2010), “Management In Healtcare, Why Good Practise Really Matters”(der.), London School of Economics, ss. 1 26.
 • Gözüküçük, M. ve Çelik, Y.(2012), Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Dışarıdan Sağlık Hizmeti Alımı Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(2), ss.1 25.
 • Kaygusuz, S.Y.(2007), Kısıtlar Teorisi: Varsayımlar, Süreç ve Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (60)4, ss.133 156.
 • Kaygusuz, S.Y.(2011), Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kâr Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 171 188.
 • Koçyiğit, S.(2006), Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Menderes, M.(1994), “Hastanelerde Maliyet Hesaplaması, I.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu”(der.), Aydın: Dokuz Eylül Ün. Yayınları: 265-275, 4-7 Mayıs.
 • Mcnair C.J.(1999), Theory of Constraints Management System Fundamentals. The USA: Institute of Management Accountants.
 • Moss,H.(2007), Improving Service Quality with the Theory of Constraints, Journal of Academy of Business and Economics, 7(2), ss.1 15.
 • Öner, M. ve Şahbaz, İ.(2013), İmalat İşletmelerinde süreç Geliştirme ve Kurumsal İyileştirme Çalışmalarında Kısıtlar Teorisi Düşünce Süreçlerinin Kullanımı: Bir Uygulama Örneği, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 8(32),ss.5465-5494.
 • Özdemir, M. (2001), Türkiye'de Hastaneler İçin Yeni Organizasyon Modeli İhtiyacı, Yeni Türkiye Dergisi Sağlık Özel Sayısı II, 7(40), ss.1276 1288.
 • Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cilt: 22, S. 2889
 • Seçim, H.(2001), Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayın no:797, Eskişehir.
 • Solak, B.(2012), Kısıtlar Teorisi Yaklaşımı ile Üretim Senaryolarının Finansal Analizi: Otomativ Endüstrisinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.
 • Şahin, Ş.(2012),Kısıtlar Teorisine Göre Sanayi İşletmelerinde Çalışanların Motivasyonu ve İşletme Başarısını Etkisi: PVC Üretim İşletmesi Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Tiryakigil, S.(2011), Malzeme Yönetiminde Kısıtlar Teorisi İle Maliyet Azaltımı ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ünal, E.N.(2006), Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Yıldız, Y.(2008), Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi Edirne İlinde Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Edirne.
 • Yılmaz, M.(1996), Hastanelerde Yönetim ve Organizasyon Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • http://www.merih.net/m1/hastmod2.htm.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Süleyman Yükçü

Author: İbrahim Yüksel

Dates

Publication Date: March 24, 2015

Bibtex @ { atauniiibd36118, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {Ataturk University}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {557 - 578}, doi = {10.16951/iibd.42549}, title = {HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Yükçü, Süleyman and Yüksel, İbrahim} }
APA Yükçü, S , Yüksel, İ . (2015). HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (3), 557-578. Retrieved from http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/36118
MLA Yükçü, S , Yüksel, İ . "HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 557-578 <http://dergipark.org.tr/atauniiibd/issue/2718/36118>
Chicago Yükçü, S , Yüksel, İ . "HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015): 557-578
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA AU - Süleyman Yükçü , İbrahim Yüksel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 557 EP - 578 VL - 29 IS - 3 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA %A Süleyman Yükçü , İbrahim Yüksel %T HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 3 %R %U
ISNAD Yükçü, Süleyman , Yüksel, İbrahim . "HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 3 (March 2015): 557-578.
AMA Yükçü S , Yüksel İ . HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 557-578.
Vancouver Yükçü S , Yüksel İ . HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(3): 578-557.